Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Przyrodnicze podstawy turystyki leczniczej
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-1-602-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Różycki Paweł (itrozycki@o2.pl)
Osoby prowadzące:
dr Różycki Paweł (itrozycki@o2.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Rozumie podstawowe zagadnienia związane z rodzajami turystyki TR1A_W07 Kolokwium
M_W002 Uczy się zdobywać podstawową wiedzę z zakresu walorów przyrodniczych TR1A_W08 Udział w dyskusji
M_W003 Zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z przyrodą i turystyką leczniczą TR1A_W02, TR1A_W09 Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W004 Potrafi posługiwać się zdobytą wiedzą i samodzielnie opracowywać projekty zagospodarowania na podstawie walorów przyrodniczych wykorzystywanych w turystyce leczniczej TR1A_U03, TR1A_K05, TR1A_W09 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Potrafi analizować podstawowe zagadnienia dotyczące tworzenia produktu turystycznego turystyki leczniczej TR1A_U02, TR1A_U03 Udział w dyskusji
M_U002 Potrafi prognozować rozwój turystyki leczniczej w różnych jej aspektach TR1A_U02 Egzamin
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Rozumie podstawowe zagadnienia związane z rodzajami turystyki + - - - - - - - - - -
M_W002 Uczy się zdobywać podstawową wiedzę z zakresu walorów przyrodniczych + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z przyrodą i turystyką leczniczą + - - - - - - - - - -
M_W004 Potrafi posługiwać się zdobytą wiedzą i samodzielnie opracowywać projekty zagospodarowania na podstawie walorów przyrodniczych wykorzystywanych w turystyce leczniczej + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi analizować podstawowe zagadnienia dotyczące tworzenia produktu turystycznego turystyki leczniczej + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi prognozować rozwój turystyki leczniczej w różnych jej aspektach + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Rozwój obszarów uzdrowiskowych. Uwarunkowania i tendencje zmian rozwoju uzdrowisk. Podstawy prawne funkcjonowania uzdrowisk. Turystyka lecznicza w uzdrowiskach. Uwarunkowania i bariery uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turystyce leczniczej. Kształtowanie obiektów spa i wellness. Rola i znaczenie produktu uzdrowiskowego. Wody lecznicze i ich wykorzystanie. Modelowanie zachowań konsumentów na rynku usług turystycznych i uzdrowiskowych. charakterystyka przedsiębiorstwa uzdrowiskowego. Kreatywność w doskonaleniu produktu turystyki leczniczej w uzdrowiskach i ośrodkach spa i weelness.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 88 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 40 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia z ocen cząstkowych

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wiedza ogólna z zakresu turystyki zdobyta na poziomie semestru I

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Szromek A. (red.), Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce turystycznej, Proksenia, Kraków, 2010
Krasiński Z., Rynek usług uzdrowiskowych w Polsce, AE, Poznań, 2001
Dawidowski A., Europejskie trendy spa, Spa Bussiness, 2007, nr 8
Ponikowska I., Ferson D., Nowoczesna medycyna uzdrowiskowa, Medi Press, Warszawa, 2009

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak