Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Marketing w turystyce
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-1-603-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Cichoń Dariusz (darek4224@tlen.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Cichoń Dariusz (darek4224@tlen.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Potrafi wyjaśniać wyniki ankiet TR1A_W12 Projekt
Umiejętności
M_U001 Potrafi wymienić podstawowe definicje z obszaru marketingu TR1A_K07, TR1A_U08 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U002 Potrafi zdefiniować podstawowe elementy marketingu - mix TR1A_K07, TR1A_U08 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U003 Potrafi wymienić etapy badań marketingowych TR1A_K07, TR1A_U08 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U004 Potrafi wyjaśnić podstawowe strategie marketingowe TR1A_K07, TR1A_U08 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U005 Potrafi odróżniać podstawowe elementy produktu TR1A_U03, TR1A_K07, TR1A_U08 Kolokwium
M_U006 Potrafi konstruować ankiety badawcze TR1A_W12 Projekt
M_U007 Potrafi wybierać strategie marketingowe TR1A_K07, TR1A_U08 Kolokwium
M_U008 Potrafi demonstrować własne wyniki analizy prostych problemów marketingowych w grupie TR1A_U16, TR1A_U09 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Potrafi wyjaśniać wyniki ankiet + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wymienić podstawowe definicje z obszaru marketingu + - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi zdefiniować podstawowe elementy marketingu - mix + - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi wymienić etapy badań marketingowych + - - + - - - - - - -
M_U004 Potrafi wyjaśnić podstawowe strategie marketingowe + - - + - - - - - - -
M_U005 Potrafi odróżniać podstawowe elementy produktu + - - + - - - - - - -
M_U006 Potrafi konstruować ankiety badawcze + - - + - - - - - - -
M_U007 Potrafi wybierać strategie marketingowe + - - + - - - - - - -
M_U008 Potrafi demonstrować własne wyniki analizy prostych problemów marketingowych w grupie + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Podstawowe pojęcia.
2. Elementy marketingu.
3. Istota zarządzania marketingowego.
4. Planowanie marketingowe.
5. Marketing – mix – zarządzanie produktem.
6. Marketing – mix – metody ustalania cen.
7. Marketing – mix – istota dystrybucji.
8. Marketing – mix – zintegrowana komunikacja marketingowa.
9. Czynniki wpływające na decyzje klientów.
10. Analiza procesu zakupu.
11. Rodzaje badań marketingowych.
12. Etapy badań marketingowych.
13. Segmentacja rynku.
14. Wybór rynku docelowego.
15. Strategie marketingowe.

Ćwiczenia projektowe:

1. Praktyczne wykorzystanie badań marketingowych.
2. Wybór przedmiotu badań marketingowych.
3. Przygotowanie badań.
4. Badania wtórne i pierwotne.
5. Praktyczne zastosowanie badań ankietowych.
6. Konstrukcja ankiety badawczej.
7. Przeprowadzenie badań ankietowych.
8. Opracowanie wyników ankietowych.
9. Rodzaje strategii marketingowych.
10. Zastosowanie strategii marketingowych.
11. Prezentacja wyników badań
12. Omówienie wyników badań

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 88 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Wykonanie projektu 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa składa się z zaliczenia tematyki wykładów (40 %) i ćwiczeń (60 %).
Zaliczenie tematyki wykładów – 1 kolokwium, aktywność na zajęciach.
Zaliczenie tematyki ćwiczeń – średnia arytmetyczna na podstawie 2 kolokwiów i projektu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. „Zarządzanie turystyką” red. nauk. L. Pender, R. Sharpley, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
2. „Marketing : wprowadzenie”, G. Armstrong, P. Kotler, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012.
3. „Marketing w turystyce”, S Briggs, Polskie Wydaw. Ekonomiczne, Warszawa 2003.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak