Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium dyplomowe
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-1-607-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Doktor Marek (doktor@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Doktor Marek (doktor@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna zasady pisania prac dyplomowych, obowiązujące przepisy prawne i normy edytorskie. Zna zasady wykorzystania i cytowania literatury oraz zapis bibliograficzny TR1A_U09, TR1A_W15 Prezentacja
M_W002 Umie zebrać materiały i wykorzystać określone metody badawcze, zaprezentować wyniki, skonstruować i dobrać ilustracje. TR1A_W12 Prezentacja
Umiejętności
M_U001 Potrafi przeprowadzić dyskusję uzyskanych wyników i przedstawić wnioski końcowe. TR1A_U16, TR1A_U01 Prezentacja
M_U002 Potrafi przygotować poprawnie zredagowaną pracę dyplomową. TR1A_U09 Prezentacja
M_U003 Potrafi przygotować multimedialną prezentację pracy. TR1A_U09 Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie strukturę i konstrukcję pracy. Potrafi określić cel pracy, sprecyzować hipotezę i problem badawczy. TR1A_K03 Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna zasady pisania prac dyplomowych, obowiązujące przepisy prawne i normy edytorskie. Zna zasady wykorzystania i cytowania literatury oraz zapis bibliograficzny - - - - - + - - - - -
M_W002 Umie zebrać materiały i wykorzystać określone metody badawcze, zaprezentować wyniki, skonstruować i dobrać ilustracje. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przeprowadzić dyskusję uzyskanych wyników i przedstawić wnioski końcowe. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi przygotować poprawnie zredagowaną pracę dyplomową. - - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi przygotować multimedialną prezentację pracy. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie strukturę i konstrukcję pracy. Potrafi określić cel pracy, sprecyzować hipotezę i problem badawczy. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

1. Zasady pisania prac dyplomowych, obowiązujące przepisy prawne i normy edytorskie. Zasady wykorzystania ilustracji i cytowania literatury oraz typy zapisów bibliograficznych.
2. Struktura i konstrukcja pracy. Etapy realizacji. Cel pracy, hipoteza, problem badawczy.
3. Materiały i metody badawcze, prezentacja wyników, konstrukcja i dobór ilustracji.
4. Dyskusja uzyskanych wyników i wnioski końcowe.
5. Redakcja edytorska pracy.
6. Prezentacja multimedialna pracy dyplomowej.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 88 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 28 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 60 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena prezentacji i dyskusji nad uzyskanymi wynikami pracy

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Odbycie praktyki dyplomowej, aktualny wpis na semestr VI

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Regulamin studiów AGH
Gambarelli G., Łucki Z., 2011. Praca dyplomowa. Wydawnictwa AGH Kraków.
Pułło A. 2000. Prace magisterskie i licencjackie : wskazówki dla studentów. Wydaw. Prawnicze PWN, Warszawa.
Urban S., Ładoński. W. 2003. Jak napisać dobrą pracę magisterską. Wydaw. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
Weiner J., 1998. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.
Wolańska E., Wolański A., Zaśko-Zielińska M., Majewska-Tworek A., Piekot T. 2006. Jak pisać i redagować. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak