Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy finansowania przedsiębiorstwa
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-1-609-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Bek-Gaik Bogusława (bbek@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Bek-Gaik Bogusława (bbek@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Potrafi samodzielnie zastosować proste i dyskontowe metody oceny efektywności inwestycji, posiada wiedze z zakresu wad, zalet stosowania tych metod TR1A_W11, TR1A_K07, TR1A_U08 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności
M_U001 Definiuje przedmiot i zadania finansów przedsiębiorstw oraz funkcje menedżera finansowego TR1A_K07, TR1A_U08 Aktywność na zajęciach
M_U002 Charakteryzuje podstawowe źródła finansowania działalności przedsiębiorstw TR1A_K07, TR1A_U08 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_U003 Charakteryzuje długoterminowe i krótkoterminowe źródła finansowania, wyjaśnia istotę optymalnej struktury kapitałowej TR1A_K07, TR1A_U08 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_U004 Wyjaśnia pojęcie kosztu kapitału i sposoby jego obliczania TR1A_K07, TR1A_U08 Wykonanie ćwiczeń
M_U005 Definiuje cel i metody analizy finansowej TR1A_K07, TR1A_U08 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_U006 Potrafi opracować plan finansowania przedsiębiorstwa wykorzystując modele planowania finansowego TR1A_K07, TR1A_U08 Wykonanie ćwiczeń
M_U007 Potrafi przeprowadzić analizę zadłużenia przedsiębiorstwa i określić jego przyszłe potrzeby kapitałowe TR1A_K07, TR1A_U08 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_U008 Charakteryzuje podstawowe elementy kapitału obrotowego netto TR1A_K07, TR1A_U08 Aktywność na zajęciach
M_U009 Wyjaśnia istotę bieżących decyzji finansowych, potrafi optymalizować poziom zapasów, należności, gotówki w przedsiębiorstwie TR1A_K07, TR1A_U08 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_U010 Wyjaśnia istotę długoterminowych decyzji finansowych w przedsiębiorstwie, potrafi dokonać oceny efektywności inwestycji, wyjaśnia czynniki determinujące optymalną strukturę kapitałową TR1A_K07, TR1A_U08 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_U011 Potrafi samodzielnie ocenić sytuację finansową jednostki i na tej podstawie opracować plan finansowy TR1A_K07, TR1A_K04, TR1A_U08 Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Potrafi samodzielnie zastosować proste i dyskontowe metody oceny efektywności inwestycji, posiada wiedze z zakresu wad, zalet stosowania tych metod + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Definiuje przedmiot i zadania finansów przedsiębiorstw oraz funkcje menedżera finansowego + + - - - - - - - - -
M_U002 Charakteryzuje podstawowe źródła finansowania działalności przedsiębiorstw + + - - - - - - - - -
M_U003 Charakteryzuje długoterminowe i krótkoterminowe źródła finansowania, wyjaśnia istotę optymalnej struktury kapitałowej + + - - - - - - - - -
M_U004 Wyjaśnia pojęcie kosztu kapitału i sposoby jego obliczania + + - - - - - - - - -
M_U005 Definiuje cel i metody analizy finansowej + + - - - - - - - - -
M_U006 Potrafi opracować plan finansowania przedsiębiorstwa wykorzystując modele planowania finansowego + + - - - - - - - - -
M_U007 Potrafi przeprowadzić analizę zadłużenia przedsiębiorstwa i określić jego przyszłe potrzeby kapitałowe + + - - - - - - - - -
M_U008 Charakteryzuje podstawowe elementy kapitału obrotowego netto + + - - - - - - - - -
M_U009 Wyjaśnia istotę bieżących decyzji finansowych, potrafi optymalizować poziom zapasów, należności, gotówki w przedsiębiorstwie + + - - - - - - - - -
M_U010 Wyjaśnia istotę długoterminowych decyzji finansowych w przedsiębiorstwie, potrafi dokonać oceny efektywności inwestycji, wyjaśnia czynniki determinujące optymalną strukturę kapitałową + + - - - - - - - - -
M_U011 Potrafi samodzielnie ocenić sytuację finansową jednostki i na tej podstawie opracować plan finansowy - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Wprowadzenie do zagadnień finansów przedsiębiorstw – przedmiot i zadania finansów przedsiębiorstwa; funkcje menedżera finansowego; rola decyzji finansowych w przedsiębiorstwie.
2. Wartość pieniądza w czasie – wartość przyszła i wartość obecna, normalna i efektywna stopa procentowa i dyskontowa.
3. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw – zasady finansowania – kapitał obcy i jego pozyskiwanie; emisja akcji i obligacji; koszt kapitału; sposoby pozyskiwania źródeł finansowania; struktura kapitału przedsiębiorstwa; struktura majątku firmy a struktura kapitału; optymalna struktura kapitału.
4. Analiza finansowa i jej użyteczność w finansach przedsiębiorstw; analiza wskaźnikowa:
- Wartość informacyjna podstawowych sprawozdań finansowych: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, zastosowanie sprawozdań finansowych w zarządzaniu finansowym;
- Ocena płynności finansowej: zarządzanie elementami kształtującymi płynność finansową jednostki;
- Ocena stopnia zadłużenia przedsiębiorstwa, analiza sprawności działania, analiza rentowności przedsiębiorstwa, ocena rynkowej wartości przedsiębiorstwa, analiza czynników kształtujących wynik finansowy. Model Du Ponta.
5. Bieżące decyzje finansowe – zarządzanie zapasami; zarządzanie gotówką; optymalny budżet gotówkowy; zarządzanie należnościami.
6. Długoterminowe decyzje finansowe – czynniki wpływające na długoterminowe decyzje finansowe; koszt kapitału a długookresowa polityka finansowa; docelowa struktura kapitału, teorie struktury kapitału.
7. Decyzje inwestycyjne i ich znaczenie w działalności podmiotów gospodarczych.
8. Analiza i ocena efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych – proste (statyczne) techniki oceny inwestycji; techniki oparte na zdyskontowanych przepływach pieniężnych (NPV – metoda wartości zaktualizowanej netto; IRR – metoda wewnętrznej stopy zwrotu; MIRR – zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu); ryzyko w decyzjach inwestycyjnych.
9. Istota i cele planowania finansowego w przedsiębiorstwie; narzędzia planowania finansowego-modelowanie finansowe.
10. Planowanie finansowe krótkookresowe – planowanie kapitału pracującego netto; cykl konwersji gotówki; strategie planowania kapitału pracującego netto; planowanie aktywów bieżących; budżet gotówki; model Baumola; planowanie pasywów bieżących; krótkoterminowe kredyty bankowe; zobowiązania wobec dostawców.
11. Planowanie finansowe długookresowe – czynniki wpływające na długoterminowe decyzje finansowe; planowanie docelowej struktury kapitału; preliminowanie wydatków inwestycyjnych; istota planowania inwestycyjnego (etapy planowania inwestycyjnego, planowanie przepływów pieniężnych związanych z projektami inwestycyjnymi); ustalanie optymalnego budżetu inwestycyjnego.
12. Modele planowania finansowego – metoda zmian proporcjonalnych; sprawozdania finansowe pro forma; metoda zintegrowanego planowania finansowego.

Ćwiczenia audytoryjne:

1. Wartość pieniądza w czasie – wartość przyszła i wartość obecna, normalna i efektywna stopa procentowa i dyskontowa;
2. Struktura kapitału przedsiębiorstw;
3. Analiza finansowa – ocena płynności finansowej: zarządzanie elementami kształtującymi płynność finansową jednostki; analiza kapitału obrotowego netto; ocena stopnia zadłużenia przedsiębiorstwa, analiza sprawności działania, analiza rentowności przedsiębiorstwa, ocena rynkowej wartości przedsiębiorstwa, analiza czynników kształtujących wynik finansowy. Model Du Ponta;
4. Analiza i ocena efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych – proste (statyczne) techniki oceny inwestycji; techniki oparte na zdyskontowanych przepływach pieniężnych;
5. Planowanie finansowe krótkookresowe – planowanie kapitału pracującego netto; cykl konwersji gotówki; strategie planowania kapitału pracującego netto; planowanie aktywów bieżących; budżet gotówki, Model Baumola; planowanie pasywów bieżących;
6. Przygotowanie kompleksowego planu finansowego.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ocen – ćwiczenia + egzamin

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagana wiedza z zakresu podstaw ekonomii

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Eugene E. Brigham.: Podstawy zarządzania finansami, PWN, Warszawa 1996
2. Richard A. Brealey, Stewart C. Sajers: Podstawy finansów przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 1999.
3. Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2005
4. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005
5. Pluta W., Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, PWE Warszawa 1999.
6. Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2007

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak