Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fundusze międzynarodowe
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-1-611-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Lisowski Robert (rlisowsk@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Lisowski Robert (rlisowsk@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Moduł pozwala na zapoznanie się studiujących z tematyką różnorakich funduszy międzynarodowych. Nacisk będzie położony na fundusze UE (rodzaje, możliwości pozyskania, przykładowy wniosek aplikacyjny).

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna zasady tworzenia wniosków aplikacyjnych do Funduszów strukturalnych UE. Rozumie zasadę kwalifikowalności kosztów, potrafi również zaprojektować optymalną strukturę kosztów projektu. TR1A_W11, TR1A_K07, TR1A_U05 Projekt
M_W002 Potrafi przeprowadzić szeroką analizę przedsiębiorstwa funkcjonującego w danym segmencie rynku. Potrafi przeprowadzić analizę konkretnego segmentu rynku, porównać funkcjonujące na tym rynku podmioty według wyselekcjonowanych kryteriów. Jak również określić strategiczne kierunki rozwoju własnego przedsiębiorstwa na podstawie oszacowanych wcześniej przewag konkurencyjnych. TR1A_U08, TR1A_W11, TR1A_K07, TR1A_K02, TR1A_K01 Projekt
M_W003 Zna podstawowe pojęcia z zakresu zagadnień unijnych takich jak: podstawowe instytucje UE i ich funkcje, kryteria wprowadzenie euro, dostęp do unijnego rynku pracy, źródła finansowania budżetu UE, cele polityki regionalnej. TR1A_W01, TR1A_W02 Kolokwium
M_W004 Zna zagadnienia związanych z zarządzaniem funduszami Unii Europejskiej, takich jak: programy przedakcesyjne, przepływy finansowe między Polską a UE, rodzaje funduszy strukturalnych i ich główne cele, Fundusz Spójności i jego cele, fundusze w perspektywie 2014-2020. Rozumie zasady tworzenia celów operacyjnych. Zna kryteria podziałów środków na poszczególne cele i Programy Operacyjne, instytucje uczestniczące w systemie zarządzania PO. Zna dostępność funduszy pozaunijnych. TR1A_W01, TR1A_W02 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi stworzyć biznes plan jako materializację opracowanej samodzielnie strategii rozwoju przedsiębiorstwa. TR1A_W11, TR1A_K07, TR1A_K01, TR1A_U05 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna zasady tworzenia wniosków aplikacyjnych do Funduszów strukturalnych UE. Rozumie zasadę kwalifikowalności kosztów, potrafi również zaprojektować optymalną strukturę kosztów projektu. + - - - - - - - - - -
M_W002 Potrafi przeprowadzić szeroką analizę przedsiębiorstwa funkcjonującego w danym segmencie rynku. Potrafi przeprowadzić analizę konkretnego segmentu rynku, porównać funkcjonujące na tym rynku podmioty według wyselekcjonowanych kryteriów. Jak również określić strategiczne kierunki rozwoju własnego przedsiębiorstwa na podstawie oszacowanych wcześniej przewag konkurencyjnych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna podstawowe pojęcia z zakresu zagadnień unijnych takich jak: podstawowe instytucje UE i ich funkcje, kryteria wprowadzenie euro, dostęp do unijnego rynku pracy, źródła finansowania budżetu UE, cele polityki regionalnej. + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna zagadnienia związanych z zarządzaniem funduszami Unii Europejskiej, takich jak: programy przedakcesyjne, przepływy finansowe między Polską a UE, rodzaje funduszy strukturalnych i ich główne cele, Fundusz Spójności i jego cele, fundusze w perspektywie 2014-2020. Rozumie zasady tworzenia celów operacyjnych. Zna kryteria podziałów środków na poszczególne cele i Programy Operacyjne, instytucje uczestniczące w systemie zarządzania PO. Zna dostępność funduszy pozaunijnych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi stworzyć biznes plan jako materializację opracowanej samodzielnie strategii rozwoju przedsiębiorstwa. - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Polityka regionalna Unii Europejskiej – cele i założenia
2. Możliwości i zasady dofinansowania w ramach funduszy strukturalnych
3. Cele i środki finansowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
4. Dostępność funduszy UE w Polsce – programy operacyjne
5. Wpływ funduszy UE na konkurencyjność gospodarki polskiej
6. Rodzaje podmiotów korzystających z funduszy UE w Polsce (jednostki budżetowe, podmioty gospodarcze)
7. Zasady finansowania (koszty kwalifikowane i niekwalifikowane, beneficjenci końcowi i ostateczni projektu)
8. Inne typy Funduszy Pomocowych (fundusze EOG, fundusze szwajcarskie).
9. MFW

Ćwiczenia audytoryjne:

1. Zasady wypełniania wniosków aplikacyjnych
2. Analiza krytyczna – błędy formalne i merytoryczne składanych projektów
3. Studium wykonalności inwestycji – biznes plan
4. Opracowanie kosztorysu projektów
5. Podsumowanie i wnioski

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest ustalana jako średnia ocen z ćwiczeń (musi być pozytywna) i z zaliczenia wykładów. Przy ustalaniu oceny końcowej brane są pod uwagę oceny z wszystkich terminów zaliczeń.

Ocena z zaliczenia jest ustalana na podstawie oceny za wykonany projekt.

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona. Dwie lub więcej nieusprawiedliwionych nieobecności skutkują niedopuszczeniem do zaliczenia (lub zaliczenia poprawkowego).
Nieobecności można odrabiać z inną grupą. Zaległości w przerobionym materiale należy uzupełniać samodzielnie.
Przewidywane są dwa terminy zaliczeń poprawkowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa znajomość zagadnień z obszaru przedsiębiorczości i marketingu.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.mir.gov.pl/Strony/glowna.aspx
www.europa.eu
www.malopolskie.pl
www.fundusze.malopolska.pl
www.mcp.malopolska.pl
http://www.nowy-malopolski-przedsiebiorca.pl/

Materiały otrzymane od prowadzącego przedmiot.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Robert Lisowski, Maciej Woźniak – Ocena związku preferencji podatkowych z poziomem inwestycji przedsiębiorstw w Polsce, rozdział w książce, red. Jerzy Sokołowski, Arkadiusz Żabiński, „Finanse publiczne”, str. 520-532, Wrocław, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 451, 2016.

2. Robert Lisowski, Maciej Woźniak – Relationship between fiscal instruments and investments of industrial SMEs and LEs in Poland; “Ekonomia Menedżerska”, vol. 17, no. 2, str. 261-275, Kraków 2016.

Informacje dodatkowe:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.