Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Systemy informatyczne i promocja w turystyce
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-1-612-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Bartuś Tomasz (bartus@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Bartuś Tomasz (bartus@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu historii Internetu, podstaw architektury sieci komputerowych (serwerów, adresowania, protokołów i usług sieciowych). TR1A_W02 Egzamin
M_W002 Student ma wiedzę na temat technologii html, css, zastosowań grafiki na stronach WWW, sposobu kodowania znaków diakrytycznych. Potrafi pracować z edytorami tekstowymi i WYSiWYG html. TR1A_W02 Egzamin,
Projekt
M_W003 Student ma wiedzę o tworzeniu relacyjnych baz danych w środowisku MS Access TR1A_W02 Egzamin,
Projekt
Umiejętności
M_U001 Student potrafi łączyć się za pomocą terminala SSH oraz za pomocą WinSCP i wykonywać podstawowe operacje na swoim koncie w systemie op. Unix/Linux. TR1A_U15 Egzamin,
Projekt
M_U002 Student potrafi zaprojektować, utworzyć, opublikować i poddać walidacji stronę internetową. TR1A_U15 Egzamin,
Projekt
M_U003 Student potrafi zaprojektować relacyjną bazę danych, zaprojektować i wykonać tabele, manipulować danymi, tworzyć relacje, normalizować tabele, tworzyć kwerendy wybierające, krzyżowe i funkcjonalne oraz posługiwać się sprzężeniami TR1A_U15 Egzamin,
Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu historii Internetu, podstaw architektury sieci komputerowych (serwerów, adresowania, protokołów i usług sieciowych). - - - + - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę na temat technologii html, css, zastosowań grafiki na stronach WWW, sposobu kodowania znaków diakrytycznych. Potrafi pracować z edytorami tekstowymi i WYSiWYG html. - - - + - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę o tworzeniu relacyjnych baz danych w środowisku MS Access - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi łączyć się za pomocą terminala SSH oraz za pomocą WinSCP i wykonywać podstawowe operacje na swoim koncie w systemie op. Unix/Linux. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zaprojektować, utworzyć, opublikować i poddać walidacji stronę internetową. - - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi zaprojektować relacyjną bazę danych, zaprojektować i wykonać tabele, manipulować danymi, tworzyć relacje, normalizować tabele, tworzyć kwerendy wybierające, krzyżowe i funkcjonalne oraz posługiwać się sprzężeniami - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe:
 1. Podstawowe zagadnienia z zakresu historii Internetu i działania sieci komputerowych (2 godz.)

  Historia Internetu, metody nawiązania połączenia z Internetem, konfiguracja komputerów wymagana do uzyskania połączenia z Internetem, adresy IP i ich klasy, maski podsieci, schematy adresów domenowych, podstawowe elementy architektury klient/serwer (routery, serwery DNS), kolejne kroki potrzebne do uzyskania połączenia z komputerem zdalnym, usługi internetowe, protokoły internetowe.

 2. Wybór hostingu (1 godz.)

  Zalety i wady darmowego/komercyjnego hostingu.

 3. Składnia języka xhtml i najważniejsze tagi (2 godz.)

  kod minimalny strony internetowej, deklaracja prologu, składnia języka html, podstawowe tagi i ich zmienne.

 4. Metainformacje w dokumentach xhtml oraz wybór strony kodowej (2 godz.)

  Przegląd metainformacji zamieszczanych w kodzie xhtml, znaki diakrytyczne i sposoby ich kodowania w ujęciu historycznym, wybór strony kodowej standardy: ISO 8859-2, UTF-8, Win-1250, oprogramowanie do konwersji pomiędzy różnymi stronami kodowymi.

 5. Zastosowanie grafiki na stronach internetowych i nie tylko (2 godz.)

  Grafika rastrowa i wektorowa, rasteryzacja i wektoryzacja, najważniejsze formaty grafiki wektorowej i rastrowej, oprogramowanie darmowe i komercyjne do tworzenia, obróbki i przeglądania plików graficznych, kompresja bezstratna i stratna oraz dekompresja w formatach rastrowych, wybór odpowiedniego formatu grafiki, jakość grafiki, dpi, obliczenia maksymalnej wielkości fotografii dla zdjęć o różnym rodzaju zastosowań, addytywne i subtraktywne mieszanie barw, model RGB, CMYK i inne, zalecenia odnośnie zastosowania barw na stronach internetowych.

 6. Publikacja dokumentów html na serwerach pracujących w systemach operacyjnych Unix/Linux (5 godz.)

  Wykorzystanie terminala SSH i programu WinSCP do zdalnej pracy na kontach internetowych, podstawowe informacje o systemach Unix/Linux, podstawowe polecenia, prawa dostępu, usługi

 7. Projektowanie i tworzenie stron internetowych (14 godz.)

  Wykorzystywane technologie: xhtml, css, js.

Zajęcia praktyczne:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w ćwiczeniach projektowych 28 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Warunki zaliczenia ćwiczeń:
1) obecność na zajęciach ćwiczeniowych (Regulamin Studiów),
2) Oddanie wymaganych projektów,

Ocena końcowa (OK) będzie obliczana jako średnia arytmetyczna z ocen opublikowanego w Internecie projektu strony internetowej.
Oceny składowe projektu:
1) ocena techniczna (Ot) (jakość kodu xhtml i css),
2) ocena merytoryczna strony internetowej (Om) (czy strona wyczerpuje zadeklarowany temat)*,
3) ocena estetyczna (Oe) (w jakim stopniu strona odpowiada współczesnym standardom stron internetowych),

OK=(Ot+Om+Oe)/3
-————————————————-

 • - stwierdzenie plagiatu ogranicza ocenę końcową do 3.0 (dst).
Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw obsługi komputerów i systemu operacyjnego Windows

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Arnold M., Miller C., Almeida J.D., 2002, Apache – administracja serwera.
Burns J., 1999, HTML Goodies.
Castro E., 2003, Po prostu HTML 4.
Frish E., 1997, Unix – administracja systemu – drugie wydanie.
Hunt Craig H., 1998, TCP/IP Administracja sieci.
Mayer E., 2005, CSS według Erica Mayera. Kolejna odsłona.
Moczurad W., 1993, W sieci.
Musciano Ch., Kennedy B., 1999, HTML – Podręcznik uzytkownika.
North S., 2000, XML dla każdego.
Pfaffenberger B., Schafer S.M., White Ch., Karow B., 2005, HTML, XHTML i CSS. Biblia.
Rouyer J., 1999, Dynamiczny HTML Magia.
Silvester P., 1990, System operacyjny Unix.

Dokumentacja MS Access (http://office.microsoft.com/pl-pl/access-help/CH010072899.aspx)
Dokumentacja Apache (http://httpd.apache.org/)
Specyfikacja HTML 4.01 (http://www.w3.org/TR/html4/)
Specyfikacja XHTML 2.0 (http://www.w3.org/TR/xhtml2/)

Zestaw materiałów do ćwiczeń z zakresu podstaw relacyjnych baz danych dostępny online.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Mucha, J., Słomka, T., Mastej, W., Bartuś, T., Słomka, E., 2003. Geostatistical modelling and estimation of qualitative parameters of the Bełchatów lignite deposit (Poland). International Association for Mathematical Geology IAMG 2003, 7-12.08.2003, Portsmouth, UK.

Mucha, J., Słomka, T., Mastej, W., Bartuś, T., Jończyk, W., Frankowski, R., 2004. Modelowanie zmienności i dokładność oszacowania jakości węgla brunatnego w złożu Bełchatów (pole Bełchatów). Sympozja i Konferencje nr 62; Materiały Sympozium: Warsztaty Górnicze z cyklu: Zagrożenia naturalne w górnictwie. Sesja okolicznościowa: Problematyka zagrożeń naturalnych w górnictwie, 2-4 czerwca 2004, Wydawnictwo IGSMiE PAN. Kraków – Bełchatów, 221-233.

Słomka, T., Bartuś, T., Mastej, W., Łodziński, M., Mayer, W., Stefaniuk, M., Doktor, M., Koźma, J., Cwojdziński, S., Stachowiak, A., 2009. Koncepcja projektu: Geostrada Sudecka – studium geologiczno-krajobrazowe z inwentaryzacją obiektów dziedzictwa przyrody nieożywionej. Geoturystyka Geotourism, 4(19), 3-18.

Łodziński, M., Mayer, W., Stefaniuk, M., Bartuś, T., Mastej, W., 2009. Atrakcje geoturystyczne Geostrady Zachodniosudeckiej. Geotourist attractions of the Western Sudetic Geostrada. Geoturystyka Geotourism, 4(19), 19-42.

Bartuś, T., Mastej, W., Łodziński, M., 2009. Atrakcje geoturystyczne Geostrady Środkowosudeckiej. Geotourist attractions of the Central Sudetic Geostrada. Geoturystyka Geotourism, 4(19), 43-60.

Słomka, T., Doktor, M., Bartuś, T., Mastej, W., Łodziński, M., 2009. Atrakcje geoturystyczne Geostrady Wschodniosudeckiej. Geotourist attractions of the Eastern Sudetic Geostrada. Geoturystyka Geotourism, 4(19). 61-72.

Bartuś, T., 2012. Anizotropia zmienności głównych parametrów jakości węgla brunatnego w polu Bełchatów. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 28(2), 5-22.

Golonka, J., Doktor, M., Miśkiewicz, K., Krobicki, M., Bartuś, T., Stadnik, R., Waśkowska, A., 2012. Transgraniczny geopark pieniński jako stymulator rozwoju regionu. W: Sadowski, P. (Red.): Rozwój turystyki kulturowej i przyrodniczej na pograniczu polsko-słowackim, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Nowy Targ, 47-56.

Bartuś, T. (Red.), Słomka, T., Bartuś, T., Mastej, W., Stefaniuk, M., Łodziński, M., Mayer, W., Doktor, M., Bębenek, S.,Golonka, J., Waśkowska-Oliwa, A., Słomka, E, [i in.], 2012. Mapa geologiczno-turystyczna Geostrady Sudeckiej w skali 1:25 000. Geotourist map of the Sudetic Geostrada Trail at 1:25 000 scale. Ministerstwo Środowiska, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Uniwersytet Wrocławski. Kraków, mapa na 55 ark.

Bartuś, T. (Red.), Słomka, T., Bartuś, T., Mastej, W., Stefaniuk, M., Łodziński, M., Mayer, W., Doktor, M., Bębenek, S.,Golonka, J., Waśkowska-Oliwa, A., Słomka, E, [i in.], 2012. Mapa obiektów dziedzictwa geologiczno-górniczego Geostrady Sudeckiej na podkładzie mapy topograficznej w skali 1:25 000. Geological and mining heritage map of the Sudetic Geostrada Trail on a base topographic map at 1:25 000 scale. Ministerstwo Środowiska, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Uniwersytet Wrocławski. Kraków, mapa na 55 ark.

Bartuś, T. (Red.), Słomka, T., Bartuś, T., Mastej, W., Stefaniuk, M., Łodziński, M., Mayer, W., Doktor, M., Bębenek, S.,Golonka, J., Waśkowska-Oliwa, A., Słomka, E, [i in.], 2012. Mapy lokalizacyjne geostanowisk Geostrady Sudeckiej w skali 1:10 000. Geosites localization maps of the Sudetic Geostrada Trail at 1: 10 000 scale. Ministerstwo Środowiska, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Uniwersytet Wrocławski. Kraków, mapy na 43 ark.

Bartuś T., 2014. Topoklimaty Ojcowskiego Parku Narodowego. W: Kalinowska-Szymczak A. (Red.), Kalejdoskop GIS tom 3. Esri Polska Sp. Z o.o., Warszawa, 102-103.

Bartuś, T., 2014. Model zmienności topoklimatycznej rejonu Ojcowskiego Parku Narodowego. Topoclimatic variability model of the area of Ojców National Park. Prądnik. Prace Muz. Szafera 24, 25-46.

Informacje dodatkowe:

Brak