Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zmiany środowiska a historia człowieka
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-1-614-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Barniak Joanna (barniak@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Barniak Joanna (barniak@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna najważniejsze okresy ocieplenia i ochłodzenia klimatu i związane z nimi wydarzenia historyczne TR1A_W03 Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Zna czynniki determinujące rozwój cywilizacji TR1A_W04, TR1A_W03 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności
M_U001 Potrafi wymienić niekorzystne dla środowiska aspekty działalności człowieka i związane z nimi zagrożenia TR1A_U16, TR1A_U07 Wynik testu zaliczeniowego
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest zainteresowany poznawaniem zmian zachodzących w środowisku i ich wpływem na człowieka TR1A_K05, TR1A_K06 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna najważniejsze okresy ocieplenia i ochłodzenia klimatu i związane z nimi wydarzenia historyczne + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna czynniki determinujące rozwój cywilizacji + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wymienić niekorzystne dla środowiska aspekty działalności człowieka i związane z nimi zagrożenia + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest zainteresowany poznawaniem zmian zachodzących w środowisku i ich wpływem na człowieka + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Holocen – zmiany klimatyczne 4h
Cywilizacja a natura: czynniki ekstremalne 4h
Historia społeczeństw starożytnych (m.in. Egipt, Babilonia) 3h
Upadki i ekspansje państw 2h
Okres rzymski 3h
Wędrówka ludów 3h
Średniowieczne optimum klimatyczne 3h
Mała epoka lodowa 3h
Współczesne i przyszłe zmiany środowiska 3h

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną z testu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawy nauk o środowisku
Wiedza z zakresu geografii, geologii, klimatologii, historii

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Kozłowski J. K., Kaczanowski P. 1998. Najdawniejsze dzieje ziem polskich (do VII w.) Wielka Historia Polski. t. 1. Fogra Oficyna Wydawnicza, Kraków.
Kozłowski J.K. 1999. Encyklopedia historyczna świata. 1. Prahistoria. Agencja Publicystyczno-Wydawnicza Opres. Kraków.
Starkel L. (red.) 1991. Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Kożuchowski K. (red.), 2005, Meteorologia i klimatologia, PWN, Warszawa
Allen, P. A., 2000. Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi. Wyd. Nauk. PWN S.A. Warszawa.
Schulz R., Seidel M. (red.) – “Egipt: świat faraonów” Kolonia 2004, “Könemann”
J.Wolski – “Historia powszechna. Starożytność”, Warszawa 2002.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Barniak J., Krąpiec M., Jurys L. 2014. Sub-fossil wood from the Rucianka raised bog (NE Poland) as an indicator of climatic changes in the first millennium BC. Geochronometria 41(1): 104 – 110.

Informacje dodatkowe:

zaliczenie testu – termin podstawowy + dwa terminy poprawkowe