Field learning outcome data:
Code:
IP3A_U03
Covered field of study:
Industrial Engineering
Learning outcome:
Potrafi zdefiniować cele naukowe oryginalnego projektu badawczego, dobrać właściwe metody ich osiągnięcia, opracować adekwatną procedurę badawczą oraz efektywnie ją zastosować w procesie przygotowania rozprawy doktorskiej.
Reference to ALO: