Field learning outcome data:
Code:
IP3A_K03
Covered field of study:
Industrial Engineering
Learning outcome:
Przejawia kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość w wyznaczeniu celów badawczych, poszukiwaniu dróg ich osiągania, pozyskiwaniu źródeł finansowania działalności, organizacji przebiegu prac badawczych oraz propagowaniu wyników badań.
Reference to ALO: