Field learning outcome data:
Code:
IPM3A_U02
Covered field of study:
Industrial Engineering of Non-Ferrous Metals
Learning outcome:
Potrafi krytycznie oceniać dotychczasowy dorobek naukowy w obszarze prowadzonych badań, poprawnie go interpretować oraz wykorzystać posiadaną wiedzę do sformułowania nowych, istotnych problemów badawczych.
Reference to ALO: