Field learning outcome data:
Code:
IS1A_W01
Covered field of study:
Applied Computer Science
Learning outcome:
ma podstawową wiedzę w zakresie matematyki, obejmującej algebrę, analizę, probabilistykę oraz elementy matematyki dyskretnej i stosowanej, w tym metody matematyczne i metody numeryczne, niezbędne do opisu i analizy działania urządzeń technicznych, a także podstawowych zjawisk fizycznych w nich występujących
Reference to ALO:
  • T1A_W07
    zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • T1A_W01
    ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów