Field learning outcome data:
Code:
ZP2A_W12
Covered field of study:
Management
Learning outcome:
zna specjalistyczne zastosowania metod ekonometrycznych i analizy systemowej służące modelowaniu i prognozowaniu stanów i procesów przedsiębiorstwa
Reference to ALO:
  • S2A_W06
    zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia opisu, w tym techniki pozyskiwania danych oraz modelowania struktur społecznych i procesów w nich zachodzących, a także identyfikowania rządzących nimi prawidłowości