Field learning outcome data:
Code:
ZP2A_W22
Covered field of study:
Management
Learning outcome:
ma wiedzę w zakresie wizji przedsiębiorstwa (organizacji) przyszłości integrującą poglądy klasycznej i współczesnej teorii organizacji i zarządzania
Reference to ALO:
  • S2A_W09
    ma pogłębioną wiedzę o poglądach na temat wybranych struktur i instytucji społecznych lub wybranych kategorii więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji
  • S2A_W11
    zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów