Field learning outcome data:
Code:
ZP2A_U14
Covered field of study:
Management
Learning outcome:
potrafi projektować zmiany w organizacji i koordynować procesy zarządzania zmianami
Reference to ALO:
  • S2A_U03
    potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych, formułować własne opinie na ten temat oraz stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować
  • S2A_U09
    posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych