Field learning outcome data:
Code:
ZP2A_K01
Covered field of study:
Management
Learning outcome:
jest przygotowany do wykonywania funkcji inicjatora i organizatora życia społecznego
Reference to ALO:
 • S2A_K01
  rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
 • S2A_K02
  potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
 • S2A_K04
  prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
 • S2A_K06
  potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny
 • S2A_K03
  potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania