Field learning outcome data:
Code:
IS1A_W13
Covered field of study:
Applied Computer Science
Learning outcome:
has elementary knowledge in the field of intellectual property protection and patent law
Reference to ALO:
  • T1A_W10
    zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej