Field learning outcome data:
Code:
ZIP2A_U16
Covered field of study:
Management and Production Engineering
Learning outcome:
potrafi wykorzystać wiedzę o narzędziach, metodach i procedurach z zakresu zarządzania i obszarów komplementarnych w działalności menedżerskiej; potrafi wyrazić własną opinię, sformułować hipotezy badawcze i poddać je weryfikacji; potrafi dobierać dane i metody ich analizy oraz pozyskać informacje dla potrzeb podejmowania decyzji w różnych sytuacjach zawodowych
Reference to ALO:
  • S2A_U02
    potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk społecznych oraz potrafi formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz
  • S2A_U03
    potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych, formułować własne opinie na ten temat oraz stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować