Field learning outcome data:
Code:
ZP2A_W26
Covered field of study:
Management
Learning outcome:
zna metody badań w poszczególnych obszarach w powiązaniu ze studiowaną specjalnością
Reference to ALO:
  • S2A_W06
    zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia opisu, w tym techniki pozyskiwania danych oraz modelowania struktur społecznych i procesów w nich zachodzących, a także identyfikowania rządzących nimi prawidłowości