Field learning outcome data:
Code:
IE2A_W03
Covered field of study:
Information Technology and Econometrics
Learning outcome:
Zna metody i narzędzia informatyczne, statystyczne i ekonometryczne służące do modelowania oraz analizy danych ekonomicznych i technicznych
Reference to ALO:
  • S2A_W06
    zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia opisu, w tym techniki pozyskiwania danych oraz modelowania struktur społecznych i procesów w nich zachodzących, a także identyfikowania rządzących nimi prawidłowości