Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Instumenty rynków finansowych
Learning outcome:
Posiada wiedzę teoretyczną z zakresu najważniejszych literaturowych teorii wyceny aktywów kapitałowych. Posiada wiedzę teoretyczną dotyczącą wpływu czynników makroekonomicznych, czynników oceny i wyceny przedsiębiorstw oraz innych czynników ryzyka na zmiany stóp zwrotu z inwestycji w aktywa kapitałowe notowane na rynku publicznym.
Connections with FLO:
  • ZP2A_W02
    zna i rozumie istotę oraz dynamikę współczesnych systemów gospodarczych i politycznych oraz ich współzależność
  • ZP2A_W13
    zna specjalistyczne zastosowania metod i systemów wspomagających procesy podejmowania decyzji w warunkach ryzyka i niepewności, decyzji grupowych, decyzji wieloaspektowych