Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Didactic Training
Learning outcome:
Słuchacz zna i rozumie specyfikę zawodu nauczyciela, , zapoznał się z nowymi trendami panujących w procesie kształcenia tak w zakresie filozofii jak i strategii rozwojowych w edukacji, zna podstawowe metody i techniki dydaktyki.
Connections with FLO:
  • IP3A_W05
    Posiada wiedzę z zakresu nowoczesnych metod dydaktycznych stosowanych w kształceniu dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem metod kształcenia na odległość.
  • IPM3A_W05
    Posiada wiedzę z zakresu nowoczesnych metod dydaktycznych stosowanych w kształceniu dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem metod kształcenia na odległość.