Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Modelling stochastic processes
Learning outcome:
Umie zbudować model teoretyczny prostego procesu ciągłego i sformułować zadanie jego identyfikacji. Potrafi dobrać strukturę modelu regresyjnego i posługiwać się biegle metodą analizy regresji. Umie wykorzystać pakiety obliczeniowe do identyfikacji współczynników nieliniowego modelu matematycznego. Potrafi ocenić istotność parametrów. Umie wykorzystać pakiety obliczeniowe do symulacji procesów.
Connections with FLO:
 • ZIP1A_U01
  potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty z obszaru zarządzania i inżynierii produkcji, w tym pomiary i symulacje komputerowe oraz odwzorować i interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
 • ZIP1A_U06
  potrafi dokonać identyfikacji zjawisk, procesów i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla inżynierii produkcji
 • ZIP2A_U18
  potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi z zakresu zarządzania oraz inżynierii produkcji
 • IE1A_U02
  potrafi posługiwać się aparatem matematycznym do opisu zagadnień ekonomicznych, finansowych i ubezpieczeniowych
 • IE1A_U06
  potrafi wykorzystywać metody programowania proceduralnego i obiektowego, korzystać z sieci komputerowych, korzystać z baz danych i metod sztucznej inteligencji przy rozwiązywaniu problemów ekonomicznych
 • IE1A_U07
  potrafi wybrać narzędzia matematyczne i informatyczne do rozwiązywania problemów ekonomicznych i finansowych
 • IE1A_U17
  potrafi zbudować narzędzia wspomagające wybrane procesy decyzyjne w przedsiębiorstwie
 • IP3A_U02
  Potrafi krytycznie oceniać dotychczasowy dorobek naukowy w obszarze prowadzonych badań, poprawnie go interpretować oraz wykorzystać posiadaną wiedzę do sformułowania nowych, istotnych problemów badawczych.
 • IPM3A_U02
  Potrafi krytycznie oceniać dotychczasowy dorobek naukowy w obszarze prowadzonych badań, poprawnie go interpretować oraz wykorzystać posiadaną wiedzę do sformułowania nowych, istotnych problemów badawczych.