Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Russian Language B2+
Learning outcome:
Potrafi zrozumieć teksty z zakresu studiowanego kierunku studiów oraz teksty o charakterze ogólno akademickim , dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio.
Connections with FLO:
 • TC1A_U03
  Student knows English in chemistry and chemical technology in accordance with the requirements set out for Level B2 of the European System of Language Training
 • ZP2A_U22
  ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • IS2A_U07
  ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • ME2A_U05
  posługuje się językiem obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, również w sprawach zawodowych, czytania ze zrozumieniem literatury fachowej, a także przygotowania i wygłoszenia krótkiej prezentacji na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego
 • GK2A_U02
  Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku geodetów i kartografów i umie przekazać posiadaną wiedzę innym środowiskom zawodowym, także w języku obcym
 • GK2A_U03
  Potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótką informację naukową w języku obcym, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych oraz przygotować i przedstawić prezenetację zagadnień z zakresu geodezji i kartografii oraz wybranych zagadnień specjalistycznych związanych z tym zakresem
 • ZIP2A_U14
  ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • IP2A_U01
  Potrafi korzystać z literatury, baz danych oraz innych źródeł informacji, także w języku obcym oraz potrafi integrować uzyskane informacje, krytycznie je oceniać i formułować logiczne i uzasadnione wnioski i opinie
 • IP2A_U05
  Ma umiejętność posługiwania się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • IO2A_U04
  Potrafi przygotować i wygłosić prezentację dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu inżynierii obliczeniowej oraz przygotować opracowanie naukowe w języku polskim oraz krótkie doniesienie w języku obcym przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
 • IO2A_U05
  Ma umiejętności językowe w zakresie nauk technicznych i fizycznych, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • IM2A_U06
  A student is able to prepare and demonstrate a presentation, also in a foreign language, on the realization of a project or research assignment as well as carry out discussion pertaining to this presentation
 • IM2A_U07
  A student can speak a foreign language sufficiently to communicate, also in professional issues, is able to comprehensively read professional literature
 • EI2A_U12
  A student has language skills at B2 level according to Common European Framework of Reference for Languages, CEFR
 • ME2A_U01
  Potrafi pozyskiwać informacje z literatury fachowej, baz danych i innych źródeł, a także wyciągać z nich poprawne wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. Potrafi dokonywać interpretacji i krytycznej oceny uzyskanych informacji
 • ME2A_U05
  Posługuje się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego
 • GG2A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury fachowej w tym anglojęzycznej, baz danych (np. SPE) i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
 • GG2A_U05
  posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym (na poziomie B2+) do porozumiewania się, również w sprawach zawodowych, czytania ze zrozumieniem literatury fachowej, a także przygotowania i wygłoszenia krótkiej prezentacji na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego
 • IN2A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury fachowej w tym anglojęzycznej, specjalistycznych baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
 • IN2A_U05
  posługuje się jednym z języków kongresowych w stopniu wystarczającym (na poziomie B2+) do porozumiewania się, również w sprawach zawodowych, czytania ze zrozumieniem literatury fachowej, a także przygotowania i wygłoszenia krótkiej prezentacji na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego
 • IA2A_U05
  potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego oraz poprowadzić dyskusję dotyczącą przedstawionej prezentacji
 • IA2A_U10
  posługuje się językiem angielskim lub innym obcym w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, również w sprawach zawodowych, czytania ze zrozumieniem literatury fachowej, a także przygotowania i wygłoszenia krótkiej prezentacji na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego
 • IA2A_U17
  potrafi pozyskiwać i integrować wiedzę i informacje z różnych źródeł bibliograficznych i baz danych, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
 • IA2A_K04
  umie współpracować z inżynierami z innych, pokrewnych dziedzin lub z muzykami i realizatorami dźwięku w ramach wspólnych prac i projektów, także o charakterze multidyscyplinarnym
 • IA2A_K06
  inicjuje działania w zakresie szeroko pojętej kultury (podejmowanie projektów o charakterze interdyscyplinarnym lub też wymagających współpracy z przedstawicielami innych dziedzin sztuki i nauki)
 • IA2A_K07
  rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób oraz wskazywać odpowiednie źródła wiedzy i informacji
 • AR2A_U03
  potrafi przygotować w języku polskim i kongresowym udokumentowane opracowanie problemów występujących w automatyce, robotyce i automatyzacji oraz zaprezentować je
 • IE2A_U07
  Ma umiejętności językowe z zakresu technologii informacyjnych i zarządzania, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego