Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Studium doskonalenia dydaktycznego
Course of study:
2016/2017
Code:
JBF-3-301-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Biophysics
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Kapralska Łucja (lkapral@agh.edu.pl)
Academic teachers:
mgr Myśliwiec Maciej (maciekm@agh.edu.pl)
dr hab. Jakowczuk Monika (sekretariat@pwst.krakow.pl)
mgr Chrząszcz Agnieszka (agniech@agh.edu.pl)
mgr Grodecka Karolina (karolina.grodecka@agh.edu.pl)
mgr Tworzewska-Pozłutko Beata (beata.tworzewska@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł wprowadza w zagadnienie e- technologii edukacyjnych. Uwrażliwia słuchaczy na znaczenie kontaktu ze studentami oraz rolę głosu, artykulacji i ekspresji w pracy akademickiej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Słuchacz rozumie specyfikę zawodu nauczyciela akademickiego, wykazuje postawę szacunku wobec studentów, posiada umiejętności komunikacyjne BF3A_K01, BF3A_K03 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Słuchacz potrafi świadomie operować głosem w sytuacji dydaktycznej. Dzięki umiejętnościom komunikacyjnym skutecznie pracuje w zespole i przekazuje wiedzę naukową. BF3A_U02, BF3A_U03 Execution of exercises
M_U002 Student potrafi zaprojektować cel kształcenia , zaprojektuje ćwiczenie dla studentów wykorzystujące możliwości Uczelnianej Platformy eLearningowej. BF3A_U02, BF3A_U03 Execution of exercises
Knowledge
M_W001 Słuchacz zna podstawy komunikowania interpersonalnego, teoretyczne podstawy emisji głosu, oraz formy pracy dydaktycznej on line BF3A_W02, BF3A_W01 Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Słuchacz rozumie specyfikę zawodu nauczyciela akademickiego, wykazuje postawę szacunku wobec studentów, posiada umiejętności komunikacyjne + - - - - - - - - - +
Skills
M_U001 Słuchacz potrafi świadomie operować głosem w sytuacji dydaktycznej. Dzięki umiejętnościom komunikacyjnym skutecznie pracuje w zespole i przekazuje wiedzę naukową. + - - - - - - - - - +
M_U002 Student potrafi zaprojektować cel kształcenia , zaprojektuje ćwiczenie dla studentów wykorzystujące możliwości Uczelnianej Platformy eLearningowej. + - - - - - - - - - +
Knowledge
M_W001 Słuchacz zna podstawy komunikowania interpersonalnego, teoretyczne podstawy emisji głosu, oraz formy pracy dydaktycznej on line + - - - - - - - - - +
Module content
Lectures:
 1. Emisja głosu

  Emisja głosu 10 godz. dr hab. Monika Jakowczuk
  • Istota zjawisk dźwiękowych w aspekcie fizycznym, psychologicznym, fizjologicznym.
  Budowa i działanie aparatu głosotwórczego człowieka, krtań jako źródło tonu
  podstawowego.
  • Oddech fizjologiczny a oddech wokalny. Rola tłoczni brzusznej w realizacji podparcia oddechowego (appoggio).
  • Ćwiczenia oddechowe, z zakresu motoryki narządów mowy, ustawienia prawidłowych pozycji samogłosek,
  • Dykcja, stosowanie środków ekspresji w wypowiedziach takich jak barwa, czy skala głosu.

 2. Komunikacja interpersonalna

  Komunikowanie interpersonalne: mgr Maciej Myśliwiec
  • Komunikowanie jako postawa relacji społecznych.
  • Komunikowanie pozawerbalne: dystans przestrzenny i jego znaczenie w sytuacji zajęć , efekt pierwszego wrażenia, mowa ciała, mimika i głos oraz inne pozawerbalne czynniki wpływające na wyniki komunikowania
  • Autoprezentacja jako sposób oddziaływania na otoczenie
  • Efektywne słuchanie drugiej osoby
  • Asertywność – jak ją wypracować
  Sytuacje trudne i konflikty w relacjach społ., negocjowanie konfliktów interpersonalnych.

E-learning:
Technologie cyfrowe w edukacji

Technologie cyfrowe w edukacji
• E-learning akademicki –wprowadzenie
Celem tematu jest zaobserwowanie różnych form e-learningu w kontekście pracy na uczelni wyższej.
• Narzędzia (Uczelniana Platforma e-Learningowa oraz narzędzia zewnętrzne)
Praktyczne poznanie podstawowych możliwości platformy, w tym narzędzi Po zakończeniu pracy słuchacz potrafi zamieszczać na własnym kursie wybrane elementy składowe kursu (etykieta, strona, plik, zadanie, forum dyskusyjne) oraz zapisać studentów;
• Ramy prawne funkcjonowania e-learningu w AGH
Zajęcia dają znajomość m.in. obowiązujących przepisów prawnych regulujących możliwości prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
• Projektowanie ćwiczeń online
Po zakończeniu słuchacz zrozumie zależność dydaktyki, technologii i treści w projektowaniu ćwiczeń; zaprojektuje cel kształcenia i dokona jego weryfikacji; • zaprojektuje ćwiczenie dla studentów wykorzystujące możliwości Uczelnianej Platformy eLearningowej.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 76 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Contact hours 6 h
Preparation for classes 10 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Participation in lectures 20 h
Participation in e-learning classes 10 h
Completion of a project 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zajęcia kończą się zaliczeniem na podstawie obecności oraz wykonanych projektów.

Prerequisites and additional requirements:

Słuchacz zaliczył pierwszą część kursu dydaktycznego

Recommended literature and teaching resources:

Literatura *
Komunikowanie:*
M. Davis, K. Paleg, P. Fanning. 2007. Jak usprawnić komunikatywność. Gliwice.
Jak żyć z ludźmi. Umiejętności interpersonalne: program profilaktyczny dla młodzieży: ćwiczenia grupowe. 2004. Warszawa: Agencja Informacji Użytkowej.
Nęcki Zbigniew. 1996. Komunikacja międzyludzka. Kraków: Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
Thomson Peter. 1998. Sposoby komunikacji interpersonalnej: spraw, by cię słuchano, i odnieś sukces. Poznań: Wydaw. „Zysk i S-ka”.

Emisja Głosu:*
Chaciński J., Chacińska K., Podstawy emisji głosu w procesie kształcenia nauczycieli muzyki. Słupsk 1999.
Brégy W., Elementy techniki wokalnej, PWM 1974
Pruszewicz A. (red.), Foniatria kliniczna, Warszawa 1992 [wybrane rozdziały dot. prawidłowej fonacji].
Tarasiewicz B., Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu, Kraków 2003.
Elearning:
Mokwa-Tarnowska Iwona, E-learning i blended learning w nauczaniu akademickim. Zagadnienia metodyczne. wyd. Politechniki Gdańskiej 2016
Praca Zbiorowa: E – technologie w Kształceniu Inżynierów.
Artykuły zebrane w: Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej nr 48 /2016
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0bc436f8-7944-41b0-99c9-a8a1edf91425?q=bwmeta1.element.baztech-05ab6e13-84ba-4d14-afe1-ab73dde0189c;0&qt=CHILDREN-STATELESS
Praca Zbiorowa: E technologie w kształceniu inżynierów:
Artykuły zebrane w: Edu-Akcja. Magazyn Edukacji Elktronicznej nr 1(11) 2016
http://eduakcja.eu/index.php/pl/archiwum/nr-1-11-2016.html

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Moduł czeka na opublikowanie przez Wydział Humanistyczny AGH oferty dla WFiIS