Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Didactics in Biophysical and Medical Sciences
Course of study:
2016/2017
Code:
JBF-3-103-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Biophysics
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Orzechowska Aleksandra (Aleksandra.Orzechowska@fis.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Wnęk Anna (wnek@fis.agh.edu.pl)
dr hab. Szymańska Renata (Renata.Szymanska@fis.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę nieustannego rozwijania i pogłębiania kompetencji zawodowych i osobistych, a zwłaszcza pozyskiwania i analizowania najnowszych osiągnięć związanych z reprezentowaną dyscypliną BF3A_K01 Activity during classes
M_K002 Rozumie doniosłość zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej środowiska naukowego. BF3A_K03 Participation in a discussion,
Activity during classes
Skills
M_U001 Posiada umiejętność definiowania i rozwiązywania różnorodnych i złożonych problemów naukowych. Ma umiejętność pozyskiwania aktualnych informacji naukowych w uprawianej dyscyplinie naukowej. BF3A_U01 Participation in a discussion,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 Posiada podstawową wiedzę ogólną na temat prowadzenia zajęć dydaktycznych. Ma poszerzoną wiedzę prowadzenia zajęć w obszarze swoich zainteresowań naukowych. BF3A_W03 Participation in a discussion,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę nieustannego rozwijania i pogłębiania kompetencji zawodowych i osobistych, a zwłaszcza pozyskiwania i analizowania najnowszych osiągnięć związanych z reprezentowaną dyscypliną + + - - - - - - - - -
M_K002 Rozumie doniosłość zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej środowiska naukowego. + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Posiada umiejętność definiowania i rozwiązywania różnorodnych i złożonych problemów naukowych. Ma umiejętność pozyskiwania aktualnych informacji naukowych w uprawianej dyscyplinie naukowej. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada podstawową wiedzę ogólną na temat prowadzenia zajęć dydaktycznych. Ma poszerzoną wiedzę prowadzenia zajęć w obszarze swoich zainteresowań naukowych. + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów AGH

1.Wprowadzenie
-podstawowe prawa i obowiązki studentów wynikające z Regulaminu Studiów AGH
-podstawowe prawa i obowiązki prowadzącego wynikające z Regulaminu Studiów AGH
-organizacja zajęć dydaktycznych na WFIIS AGH
-rodzaje zajęć (wykład, seminarium, zajęcia audytoryjne, konwersatorium, laboratorium, praktyki, projekt)
-Wirtualna Uczelnia
2. Plan prowadzenia zajęć dydaktycznych
-ustalenie zakresu przerabianego materiału z osobą odpowiedzialną za moduł (wykładowcą, kierownikiem laboratorium, itp.)
-opracowanie wymagań obowiązujących studentów (dotyczących nieobecności studentów-usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych, poprawek, odrabiania zajęć, kryteriów oceniania) zgodnych z syllabusem danego modułu
-prowadzenie listy obecności i ocen cząstkowych, strony internetowej z bieżącymi informacjami dla studentów, konsultacji itp.
3. Technika efektywnego prowadzenia zajęć
-dobra komunikacja między prowadzącym a studentami (głośna, wyraźna mowa, kierowanie przekazu w stronę audytorium, zapiski na tablicy dostosowane do stopnia percepcji grupy, dostosowanie nazewnictwa do stopnia zaawansowania grupy)
-podtrzymywanie, przykuwanie uwagi grupy (zwracanie się do konkretnej osoby, ilustrowanie poprzez podawanie przykładów i zastosowań z życia codziennego itp.)
4. Trudności, jakie najczęściej można napotkać
-brak potrzebnego aparatu matematycznego
-wiadomości na wykładzie podążają za ćwiczeniami, zamiast je wyprzedzać
-bardzo mała liczba godzin wykładu w stosunku do liczby godzin ćwiczeń i materiału wymaganego na egzaminie
-niesubordynacja grupy
-nierealne/zbyt idealistyczne wymagania wykładowcy
-przeszkody zewnętrzne (zbyt duszne pomieszczenie, późne godziny zajęć, słabo widoczna tablica itp.)
5.Przygotowanie do zajęć uwzględniających genetycznie modyfikowane organizmy GMO i mikroorganizmy (GMM)
-zapoznanie grupy ćwiczeniowej z zagadnieniem genetycznych modyfikacji:
-przedstawenie procedur postępowania
-zwrócenie uwagi na potencjalne zagrożenia
-bezpieczna praca z GMO
6. Czynniki biologiczne
-bezpieczna praca w pracowni biofizycznej
-przedstawienie grupie regulaminu pracowni biofizycznej (zasady BHP, bezpieczna praca z urzadzeniami badawczymi)
-przekazanie grupie zasad bezpiecznego postępowania z materiałem biologicznym (przygotowanie materiału,preparatyka,przechowywanie, utylizacja)
-wizyta w pracowni biofizycznej (prezentacja urządzeń i zasad obowiązujących w pracowni biofizycznej)
7. Czynniki chemiczne
-przekazanie grupie zasad bezpiecznego postepowania z odczynnikami chemicznymi
-przekaznie grupie obowiązku posiadania kart charakterystyk wszystkich odczynników chemicznych dostępnych w laboratorium
-przechowywanie i utylizacja niebezpiecznych odczynników chemicznych (wybuchowych, trujących, kancerogennych, genotoksycznych i innych)
-przykłady niewłaściwego postępowania z czynnikami chemicznymi w laboratorium

Auditorium classes:
Praktyczne zajęcia przygotowujące do prowadzenia zajęć laboratoryjnych

-regulamin pracowni
-organizacja pracowni
-skrypty, podręczniki, internetowe opisy ćwiczeń
-protokoły ćwiczeń-sposób oceniania
-specyfika pracy z grupą laboratoryjną wynikająca z ograniczeń czasowych dla zajęć laboratoryjnych
-sprawdzenie przygotowania teoretycznego grupy laboratoryjnej
-symulowane prowadzenie zajęć na pracowni wraz z omówieniem i wykonaniem zadań laboratoryjnych

Seminar classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 56 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 14 h
Realization of independently performed tasks 14 h
Participation in auditorium classes 14 h
Preparation for classes 14 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ocen uzyskanych z części zajęć przygotowujących do:
-komunikacji z grupą ćwiczeniową [KO]
-prowadzenia laboratorium fizycznego[LF]
OK=([KO]+[LF])/2
Powyższa średnia odpowiada ocenie zgodnej z regulaminem studiów AGH

Prerequisites and additional requirements:

Ogólna znajomość fizyki i matematyki odpowiadająca zakresowi wiedzy obowiązującemu dla studiów II stopnia z fizyki

Recommended literature and teaching resources:

1. Materiały dydaktyczne na stronie internetowej WFIIS AGH
http://www.fis.agh.edu.pl/pl/40.html
2. Opisy ćwiczeń i metod opracowania danych umieszczone na portalu Pracowni Fizycznej WFIIS AGH
http://www.fis.agh.edu.pl/~pracownia_fizyczna/
3. A.Zięba (red.), Pracownia Fizyczna Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej AGH,Część I, Wydanie trzecie zmienione. Skrypt SU 1642, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 2002

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Student, który z powodu choroby lub innych usprawiedliwionych powodów opuści zajęcia, zobowiązany jest do wykonania zaległych ćwiczeń i przedstwienia ich do oceny prowadzącemu moduł.
W przypadku opuszczenia wykładu, student zobowiązany jest do zapoznania się z treścią wykładu oraz indywidualnej dyskusji z prowadzącym dotyczącej treści wykładu, w ramach godzin konsultacji.