Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Investment Project Evaluation with Monte Carlo Simulation
Course of study:
2016/2017
Code:
ZIPM-3-006-n
Faculty of:
Management
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Industrial Engineering of Non-Ferrous Metals
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Saługa Piotr (psaluga@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Saługa Piotr (psaluga@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi ocenić skalę odpowiedzialności społecznej podejmującego decyzje inwestycyjne w warunkach ryzyka IPM3A_K02 Test
Skills
M_U001 Potrafi zastosować symulację Monte Carlo w procesie oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć IPM3A_U02 Test
M_U002 Potrafi zinterpretować rezultaty analizy Monte Carlo IPM3A_U01, IPM3A_U04 Test
Knowledge
M_W001 Zna terminologię, rozumie zasady symulacji Monte Carlo IPM3A_W02 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi ocenić skalę odpowiedzialności społecznej podejmującego decyzje inwestycyjne w warunkach ryzyka - - - - + - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zastosować symulację Monte Carlo w procesie oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć - - - - + - - - - - -
M_U002 Potrafi zinterpretować rezultaty analizy Monte Carlo - - - - + - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna terminologię, rozumie zasady symulacji Monte Carlo - - - - + - - - - - -
Module content
Conversation seminar:

W trakcie zajęć student zapoznaje się z problematyką ryzyka w klasycznej (deterministycznej) metodyce oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych. Poznaje symulację stochastyczną Monte Carlo, terminologię z nią związaną, oraz zasady jej stosowania w procesach oceny ekonomicznej różnorakich projektów. W trakcie zajęć student nabywa umiejętność posługiwania się oprogramowaniem do wykonywania symulacji Monte Carlo.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in conversation seminars 14 h
Completion of a project 25 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Preparation for classes 16 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Pozytywna ocena z projektu – 30%, średnia wszystkich ocen z kolokwiów – 70%

Prerequisites and additional requirements:

Oceny negatywne z kolokwium wchodzą do średniej; warunkiem kwalifikacji jest zaliczenie (pozytywna ocena) wszystkich kolokwiów

Recommended literature and teaching resources:

Evans J.R, Olson D.L., 1999, “Statistics, Data Analysis, and Decision Modeling”, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ 07458, str. 328, ISBN 0-13-020545
Palisade Corp., 2015, “Guide to @RISK”, http://www.palisade.com/downloads/documentation/7/EN/RISK7_EN.pdf

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Saługa P., 2006, “Wycena górniczych projektów inwestycyjnych w aspekcie doboru stopy dyskontowej”, seria wydawnicza: “Od wyceny wartości złoża do likwidacji kopalni”, Wyd. IGSMiE PAN, str. 132, ISBN 83-60195-05-6;
Saługa P., 2009, “Ocena ekonomiczna projektów i analiza ryzyka w górnictwie”, Studia, Rozprawy, Monografie, 152, Wyd. IGSMiE PAN, str. 278, ISBN 978-83-60195-37-6

Additional information:

None