Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zarządzanie środowiskiem
Course of study:
2016/2017
Code:
MEI-1-104-s
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Education in Technology and Computer Science
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Gołdasz Andrzej (Andrzej.Goldasz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Gołdasz Andrzej (Andrzej.Goldasz@agh.edu.pl)
dr inż. Cebo-Rudnicka Agnieszka (cebo@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Umie zaprezentować w sposób przystępny wynik swojej pracy. EI1A_K05, EI1A_K03, EI1A_K01, EI1A_K02 Activity during classes,
Presentation,
Project
Skills
M_U001 Posiada umiejętność identyfikacji znaczących aspektów środowiskowych. Umie sporządzić dokumentację systemu zarządzania środowiskowego. EI1A_U03, EI1A_U01, EI1A_U02 Activity during classes,
Examination,
Test,
Presentation,
Project
Knowledge
M_W001 Student wykazuje się znajomością norm z zakresu zarządzania środowiskowego. EI1A_W04, EI1A_W05, EI1A_W03, EI1A_W13 Activity during classes,
Examination,
Participation in a discussion,
Execution of a project
M_W002 Posiada niezbędną wiedzę z zakresu oceny cyklu życia produktu. EI1A_W06 Activity during classes,
Examination,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Umie zaprezentować w sposób przystępny wynik swojej pracy. - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Posiada umiejętność identyfikacji znaczących aspektów środowiskowych. Umie sporządzić dokumentację systemu zarządzania środowiskowego. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student wykazuje się znajomością norm z zakresu zarządzania środowiskowego. + + - - - - - - - - -
M_W002 Posiada niezbędną wiedzę z zakresu oceny cyklu życia produktu. - - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Podstawowa terminologia, struktury instytucjonalne, otoczenia firm, generacje zarządzania. Zrównoważony rozwój.

  Przezdstawiona zostanie podstawowa terminologia, struktury instytucjonalne, otoczenia firm, generacje zarządzania. Poruszone zostaną zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem.

 2. 2. Zarządzanie jakością i przez jakość. Zarządzanie wpływem na środowisko EMS, normy z zakresu zarządzania środowiskowego, zintegrowane systemy zarz.

  Przedstawiona zostanie problematyka zarządzania jakością i przez jakość, Zarządzanie wpływem na środowisko EMS, normy z zakresu zarządzania środowiskowego oraz zintegrowane systemy zarządzania.

 3. Zasady i etapy opracowania i wdrażania systemu EMS.

  Przedstawione zostaną zasady i etapy opracowania oraz wdrażania systemu EMS.

 4. Auditing środowiskowy, ocena i monitorowanie działalności środowiskowej. Ocena cyklu życia wyrobu.

  Przedstawioze zostaną zasady przeprowadzania auditingu środowiskowego, oraz oceny i monitorowanie działalności środowiskowej. Poruszona zostanie problematyka oceny cyklu życia wyrobu.

 5. Międzynarodowa działalność normalizacyjna, elementy prawa UE i krajowego. Europejski system eko-zarządzania i eko-auditów EMAS, raport środowiskowy.

  Poruszone zostaną zagadnienia normalizacji, eko-zarządzania, eko-auditów. Przedstawione zostaną zasady sporządznia raportów środowiskowych.

 6. Badanie i certyfikacja, systemy oceny zgodności, ekoznakowanie. Strategia ekologiczna – wymagania i cele.

  Poruszone zostaną zagadnienia badań i certyfikacji, systemów oceny zgodności, ekoznakowania. Przedstawiona zostanie strategia ekologiczna, jej wymagania i cele.

 7. Instrumenty polityki ekologicznej, narzędzia regulacji bezpośredniej, instrumenty ekonomiczne, działania obywatelskie, globalizacja.

  Przedstawione zostaną następujące zagadnienia: instrumenty polityki ekologicznej, narzędzia regulacji bezpośredniej, instrumenty ekonomiczne, działania obywatelskie, globalizacja.

 8. Kryteria właściwego wykorzystania środowiska, podatek Pigou, zasada Coas’a, standardy jakości środowiska.

  Poruszone zostaną kryteria właściwego wykorzystania środowiska, podatek Pigou, zasada Coas’a, standardy jakości środowiska.

Auditorium classes:
 1. Ćwiczenia wprowadzające, tematy indywidualnych zadań.
 2. Badanie norm. Określanie roli i odpowiedzialności kierownictwa, opracowanie deklaracji polityki środowiskowej.
 3. Opracowanie dokumentacji systemu zarządzania środowiskowego.
 4. Identyfikacja przepisów prawnych i znaczących aspektów środowiskowych.
 5. Audit systemu, opracowanie planu, programu, list kontrolnych oraz wykonanie protokołu z auditu.
 6. Przegląd dokumentacji, określenie niezgodności, opracowanie harmonogramu działań korygujących.
 7. Wykonanie przeglądu systemu.
 8. Opracowanie raportu środowiskowego.
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 88 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in auditorium classes 14 h
Contact hours 10 h
Realization of independently performed tasks 35 h
Preparation for classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia arytmetyczna oceny z ćwiczeń oraz egzaminu.

Prerequisites and additional requirements:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Recommended literature and teaching resources:
 • Graczyk A.: Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie. WUE, Wrocław 2008.
 • Poskrobko B.: Zarządzanie środowiskiem. PWE, Warszawa 2007.
 • Normy PN-EN ISO serii 14000, normy PN-ISO serii 9000.
 • Pochyluk R., Grudowski P., Szymański J.: Zasady wdrażania systemu zarządzania środowiskowego. EKO-KONSULT, Gdańsk 1999.
 • Przybyłowski P.: Podstawy zarządzania środowiskowego. WAM, Gdynia 2005.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Additional information:

None