Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Mechanika techniczna
Course of study:
2016/2017
Code:
MEI-1-207-s
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Education in Technology and Computer Science
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Kosała Krzysztof (kosala@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Olszewski Ryszard (olszewsk@agh.edu.pl)
Module summary

Student zapoznaje się z podstawowymi zagadnieniami mechaniki klasycznej w zakresie statyki oraz kinematyki i dynamiki punktu materialnego, bryły sztywnej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 posiada umiejetność identyfikacji układów sił i podania warunków równowagi układu sił EI1A_U11 Examination
M_U002 posiada umiejętność operacji na wektorach (sił, par sił) EI1A_U11 Examination
M_U003 potrafi analizować zagadnienia ruchu złożonego punktu oraz rozwiązywać podstawowe zadania dynamiki punktu EI1A_U11 Examination
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia i określenia z zakresu statyki, kinematyki i dynamiki EI1A_W04 Examination,
Test results
M_W002 posiada wiedzę na temat równowagi układów sił i ich przekształceń oraz redukcji EI1A_W04, EI1A_W01 Examination
M_W003 posiada wiedzę o ruchu ruchu ciał z geometrycznego punktu widzenia, o przyczynach i skutkach ruchu ciał oraz zależnościach między ruchem ciał a siłami go powodującymi EI1A_W04, EI1A_W01 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 posiada umiejetność identyfikacji układów sił i podania warunków równowagi układu sił + + - - - - - - - - -
M_U002 posiada umiejętność operacji na wektorach (sił, par sił) + + - - - - - - - - -
M_U003 potrafi analizować zagadnienia ruchu złożonego punktu oraz rozwiązywać podstawowe zadania dynamiki punktu + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia i określenia z zakresu statyki, kinematyki i dynamiki + + - - - - - - - - -
M_W002 posiada wiedzę na temat równowagi układów sił i ich przekształceń oraz redukcji + + - - - - - - - - -
M_W003 posiada wiedzę o ruchu ruchu ciał z geometrycznego punktu widzenia, o przyczynach i skutkach ruchu ciał oraz zależnościach między ruchem ciał a siłami go powodującymi + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1.Wprowadzenie do przedmiotu. Pojęcia wstępne statyki – podstawowe twierdzenia. Stopnie swobody. Klasyfikacja więzów, uwalnianie od więzów – siły reakcji.
2. Środkowy płaski i przestrzenny układ sił. Twierdzenie o trzech siłach. Analityczne przedstawienie siły i wieloboku sił. Warunki równowagi. Przykłady obliczeniowe.
3. Moment siły względem bieguna i osi. Płaski i przestrzenny dowolny układ sił. Podstawy redukcji. Warunki równowagi dowolnego układu sił. Przykłady obliczeniowe.
4. Środki ciężkości. Środek sił równoległych, środki ciężkości ciał, środki ciężkości jednorodnych brył, środki ciężkości jednorodnych figur płaskich. Przykłady obliczeniowe wyznaczania środków ciężkości figur płaskich.
5. Tarcie. Rodzaje tarcia, Tarcie ślizgowe i toczne. Przykłady obliczeniowe na równowagę sił z uwzględnieniem tarcia ślizgowego i tocznego.
6. Kinematyka. Kinematyka punktu, równania opisujące ruch punktu, prędkość i przyspieszenie punktu, przyspieszenie styczne i normalne, szczególne przypadki ruchu punktu. Przykład obliczeniowy na ruch punktu po okręgu koła.
7. Kinematyka bryły, Ruch postępowy i obrotowy ciała sztywnego. Przykład obliczeniowy.
8. Ruch płaski ciała sztywnego. Chwilowy środek obrotu, Rozkład ruchu płaskiego na postępowy i obrotowy. Przyspieszenie punktu ciała w ruchu obrotowym. Przykład obliczeniowy.
9. Ruch złożony punktu. Ruch względny unoszenia i bezwzględny. Prędkość punktu w ruchu złożonym. Przyspieszenie punktu w ruchu złożonym. Przykład obliczeniowy.
10. Dynamika. Podstawowe pojęcia i zasady dynamiki. Ruch punktu materialnego. Zadania proste i odwrotne. Przykłady obliczeniowe.
11. Zasada d’Alemberta. Przykład obliczeniowy. Praca mechaniczna, praca siły ciężkości, praca siły sprężystości, praca i moc w ruchu obrotowym. Przykład obliczeniowy.
12. Pęd, popęd. Energia kinetyczna i potencjalna punktu materialnego. Zasada zachowania energii mechanicznej. Przykłady obliczeniowe.
13. Podstawy dynamiki układu punktów materialnych i ciała sztywnego. Zasada pędu, zasada ruchu środka masy, energia kinetyczna ciała sztywnego. Przykład obliczeniowy.
14. Równania dynamiczne ruchów brył (ruch postępowy, ruch obrotowy, ruch płaski)

Auditorium classes:

 1. Rachunek wektorowy. Uwalnianie od więzów i wyznaczanie reakcji.
 2. Przykłady na równowagę środkowego płaskiego i przestrzennego układu sił.
 3. Przykłady na równowagę dowolnego płaskiego i przestrzennego układu sił.
 4. Wyznaczanie położenia środków ciężkości figur płaskich.
 5. Przykłady na równowagę układu sił z uwzględnieniem tarcia.
 6. Rozwiązywanie zadań z ruchu obrotowego i postępowego
 7. Wyznaczanie prędkości i przyspieszeń punktu w ruchu złożonym
 8. Zadania proste i odwrotne dynamiki.
 9. Bryła na równi pochyłej – rozwiązanie zadań przy wykorzystaniu zasady pędu i popędu, II prawa Newtona i zasady równoważności energii kinetycznej i pracy

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Realization of independently performed tasks 25 h
Examination or Final test 13 h
Participation in lectures 28 h
Participation in auditorium classes 14 h
Contact hours 5 h
Preparation for classes 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Egzamin jest dwuczęściowy: teoria i zadania. Ocena z egzaminu jest średnią arytmetyczną części teoretycznej i zadaniowej. Do zaliczenia egzaminu konieczne są pozytywne oceny z części teoretycznej i zadaniowej.
Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią ważoną: OK=0,4*ocena z zaliczenia + 0,6* ocena z egzaminu.

Prerequisites and additional requirements:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Recommended literature and teaching resources:
 1. Engel Z., Giergiel J.: MECHANIKA, t.I – Statyka, t.II – Kinematyka, t.III – Dynamika. Wyd. AGH, Kraków 1998.
 2. Kubik J., Mielniczuk J., Wilczyński A.: Mechanika Techniczna. Wyd. PWN, Warszawa 1983.
 3. GiergielJ., Głuch L., Łopata A.: Zbiór zadań z mechaniki – metodyka rozwiązań. Wyd. AGH, Kraków 1995.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Leszek Majkut, Ryszard Olszewski, Radosław Marczuk, Detekcja uszkodzeń przekładni zębatych z wykorzystaniem dekompozycji empirycznej, Logistyka, ISSN 1231-5478. — 2010 nr 6 dod.: Logistyka–nauka : artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], s. 2093–2100.

Leszek Majkut, Ryszard Olszewski, Model dynamiczny zazębienia przekładni obiegowej, TTS Technika Transportu Szynowego, ISSN 1232-3829. — 2012 R. 19 nr 9 dod.: TransComp [Dokument elektroniczny], s. 1625–1630.

Leszek Majkut, Ryszard Olszewski, Detekcja uszkodzeń przekładni obiegowych z wykorzystaniem modeli dynamicznego zazębienia, Logistyka, ISSN 1231-5478. — 2014 nr 3 dod.: CD nr 1 Logistyka – nauka: artykuły recenzowane, s. 4099–4105.

Additional information:

Student po zaliczeniu tego przedmiotu powinien:
• Znać podstawowe pojęcia i określenia z zakresu statyki, kinematyki i dynamiki.
• Posiadać umiejętność rozwiązywania podstawowych problemów technicznych w oparciu o prawa mechaniki