Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Autozarządzanie i rozwój
Course of study:
2016/2017
Code:
MEI-1-209-s
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Education in Technology and Computer Science
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Bednarek Sylwia (syb@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Bednarek Sylwia (syb@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 student posiada niezbędne umiejętności z zakresu technologii pracy umysłowej EI1A_K01 Activity during classes,
Project
M_K002 student potrafi pracować w zespole, w szczególności zaplanować i zorganizować pracę EI1A_K03 Activity during classes,
Involvement in teamwork
Skills
M_U001 student posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia roli wychowawcy EI1A_U09 Case study,
Participation in a discussion
M_U003 student potrafi stosować podstawowe techniki pracy umysłowej, w tym operować informacją dla celów własnych EI1A_U01 Project,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 student zna wybrane zagadnienia procesu uczenia się i doskonalenia EI1A_W11 Activity during classes
M_W002 student ma podstawową wiedzę z zakresu organizacji własnej działalności EI1A_W14 Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 student posiada niezbędne umiejętności z zakresu technologii pracy umysłowej + - - - - - - - - - -
M_K002 student potrafi pracować w zespole, w szczególności zaplanować i zorganizować pracę + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 student posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia roli wychowawcy + - - - - - - - - - -
M_U003 student potrafi stosować podstawowe techniki pracy umysłowej, w tym operować informacją dla celów własnych + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 student zna wybrane zagadnienia procesu uczenia się i doskonalenia + - - - - - - - - - -
M_W002 student ma podstawową wiedzę z zakresu organizacji własnej działalności + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Człowiek jako jednostka (2). Analiza SWOT w kontekście swoich możliwości (2). Efektywność osobista i produktywność (4). Wyznaczanie celów i motywacja (4).
Zarządzanie sobą w czasie (4). Myślenie nieszablonowe i kreatywność (4). Autoprezentacja i sposoby radzenia sobie ze stresem (6).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 80 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 28 h
Preparation for classes 15 h
Contact hours 9 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa (Ok) Jest to średnia ważona zależna od obecności studenta na wykładach (Ow) (które są obowiązkowe – regulamin studiów paragraf 11 punkt 3) oraz oceny z kolokwium zaliczeniowego (Okz):

Ok = 0,4*Ow + 0,6*Okz

Prerequisites and additional requirements:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Recommended literature and teaching resources:

Związana z tematyką przedmiotu. Szczególnie polecam:

1. Anthony Robbins: Obudź w sobie olbrzyma
2. Brian Tracy: Zarządzanie czasem
3. Brian Tracy: Zjedz tę żabę: 21 metod podnoszenia wydajności w pracy i zwalczania skłonności do zwlekania
4. Duhigg Charles: Siła nawyku
5. Murphy Joseph: Potęga podświadomości
6. Stephen R. Covey: 7 nawyków skutecznego działania
7. Zig Ziglar: Ponad szczytem
8. Internet: blog rozwojowy http://klubkoneserowsukcesu.pl/

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Additional information:

None