Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Engineering of metallic materials
Course of study:
2016/2017
Code:
MEI-1-503-s
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Education in Technology and Computer Science
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Dymek Stanisław (dymek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Dymek Stanisław (dymek@agh.edu.pl)
Kopyściański Mateusz (mkopys@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi przekazać informacje i opinie dotyczące inzynierii materiałowej w sposób powszechnie zrozumiały EI1A_K02, EI1A_K05 Oral answer
Skills
M_U001 Posiada umiejętność korzystania z literatury technicznej i internetowych baz danych EI1A_U11, EI1A_U08 Activity during classes
M_U002 Posiada umiejetność oceny przydatności materiałów metalicznych do konkretnych zastosowań EI1A_U05, EI1A_U11, EI1A_U04 Activity during classes
M_U003 Rozumie zależność pomiędzy składem chemicznym, procesem wytwarzania (przetwarzania) materiałów, ich strukturą i wynikającymi z niej właściwościami EI1A_U05, EI1A_U07 Examination
M_U004 Potrafi scharakteryzować podstawowe własności technicznych materiałów metalicznych EI1A_U05, EI1A_U04 Oral answer
Knowledge
M_W001 Dysponuje usystematyzowaną wiedzą z zakresu podstawowych własności materiałów metalicznych EI1A_W04, EI1A_W05, EI1A_W02 Activity during classes
M_W002 Posiada podstawowe wiadomości z zakresu kształtowania materiałów metalicznych EI1A_W03, EI1A_W02 Activity during classes,
Test
M_W003 Zna metody oznaczania materiałów metalicznych stosowanych w technice EI1A_W04 Test
M_W004 Orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach inżynierii materiałowej EI1A_W05, EI1A_W02 Test
M_W005 Ma podstawową wiedzę o mechanizmach umacniania materiałów EI1A_W06, EI1A_W03, EI1A_W02 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi przekazać informacje i opinie dotyczące inzynierii materiałowej w sposób powszechnie zrozumiały + - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Posiada umiejętność korzystania z literatury technicznej i internetowych baz danych + - - - - + - - - - -
M_U002 Posiada umiejetność oceny przydatności materiałów metalicznych do konkretnych zastosowań + - - - - + - - - - -
M_U003 Rozumie zależność pomiędzy składem chemicznym, procesem wytwarzania (przetwarzania) materiałów, ich strukturą i wynikającymi z niej właściwościami + - - - - + - - - - -
M_U004 Potrafi scharakteryzować podstawowe własności technicznych materiałów metalicznych - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Dysponuje usystematyzowaną wiedzą z zakresu podstawowych własności materiałów metalicznych + - - - - + - - - - -
M_W002 Posiada podstawowe wiadomości z zakresu kształtowania materiałów metalicznych + - - - - + - - - - -
M_W003 Zna metody oznaczania materiałów metalicznych stosowanych w technice + - - - - + - - - - -
M_W004 Orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach inżynierii materiałowej + - - - - + - - - - -
M_W005 Ma podstawową wiedzę o mechanizmach umacniania materiałów + - - - - + - - - - -
Module content
Lectures:

1. Wstęp: materiały – historia i charakter; przegląd podstawowych właściwości materiałów
2. Klasyfikacja materiałów i procesów technologicznych; zależność: skład chemiczny – proces – mikrostruktura – właściwości;
3. Mechanizmy umocnienia materiałów metalicznych i ich zależność od mikrostruktury
4. Podstawy wytwarzania materiałów metalicznych
5. Kształtowanie materiałów w procesach technologicznych
6. Procesy odlewania metali; mikrostruktura po odlewaniu
7. Odkształcenie, zdrowienie i rekrystalizacja metali
8. Metody umacniania stopów żelaza – wpływ mikrostruktury na własności (żeliwo, stal)
9. Stale stopowe, stale z mikrododatkami (HSLA), nowoczesne stale dla przemysłu motoryzacyjnego (IF, DP, TRIP), zjawisko “bakehardening”
10. Stopy aluminium i sposoby ich umacniania
11. Stopy magnezu i tytanu, fazy międzymetaliczne, stopy i metale o specyficznych właściwościach
12. Mikrostruktura materiałów do zastosowań w podwyższonej temperaturze; pełzanie; materiały dla energetyki i lotnictwa
13. Materiały do zastosowań w elektrotechnice oraz ich technologia; właściwości elektryczne i magnetyczne
14. Elementy obróbki powierzchniowej materiałów metalicznych; cienkie warstwy

Seminar classes:

1. Oznaczanie tworzyw metalicznych wg norm europejskich (stale, stopy aluminium)
2. Wykorzystanie mechanizmów umocnienia w doborze materiałów metalicznych
3. Odkształcenie i rekrystalizacja metali
4. Kształtowanie objętościowe stopów metalicznych
5. Odlewanie materiałów metalicznych
6. Czynniki wpływające na umocnienie martenzytu w stalach
7. Metody kształtowania mikrostruktury w stalach i jej wykorzystanie dla uzyskania odpowiednich właściwości – stale konstrukcyjne, maszynowe i narzędziowe
8. Charakterystyka nowoczesnych materiałów na karoserie samochodowe
9. Mikrostruktura i własności stali odpornych na korozję
10. Nowoczesne stopy aluminium – przerabialne plastycznie i odlewnicze
11. Stopy metali lekkich (magnezu, tytanu, fazy międzymetaliczne)
12. Materiały do pracy w podwyższonej temperaturze; krzywa pełzania, mechanizmy pełzania, umocnienie nadstopów
13. Nowoczesne materiały stosowane w elektrotechnice i elektronice
14. Wytwarzanie i zastosowanie twardych i miękkich materiałów magnetycznych w technice

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 135 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in seminar classes 28 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Preparation for classes 25 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 6 h
Contact hours 6 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = suma: (0,5 x średnia kolokwów) + (0,5 x ocena testu z wykładów)

Prerequisites and additional requirements:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Recommended literature and teaching resources:

1. M.F. Ashby, D.R.H. Jones – Materiały inżynierskie, t. 1 i 2, WNT 1995
2. L.A. Dobrzański – Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach, WNT 1996
3. M. Blicharski – Inżynieria materiałowa: stal, WNT 2004
4. M. Blicharski – Odkształcenie i pękanie, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH 2002
5. M.F. Ashby, H. Shercliff, D. Cebon – Materials: engineering science, processing and design, Butterworth-Heinemann 2007
6. W.D. Callister – Materials Science and Engineering, an introduction, wyd. Wiley, 2006

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

S. Dymek, “Nowoczwsne stopy aluminium do przeróbki plastycznej”, monografia, wyd. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2012
Pozostałe publikacje: http://www.bpp.agh.edu.pl/

Additional information:

None