Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Software engineering
Course of study:
2016/2017
Code:
MEI-1-516-s
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Education in Technology and Computer Science
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Banaś Krzysztof (banas@metal.agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. nadzw. dr hab. inż. Banaś Krzysztof (banas@metal.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w zespole podczas prac nad aplikacją, a także potrafi uzasadnić i obronić rozwiązania przyjęte podczas prac nad aplikacją Execution of a project,
Involvement in teamwork
Skills
M_U001 Student umie wykonać projekt architektury aplikacji z wykorzystaniem narzędzi UML oraz diagramów UML. Project
M_U002 Student potrafi prawidłowo oraz efektywnie wykorzystać mechanizmy abstrakcji, enkapsulacji oraz polimorfizmu podczas projektowania prostej aplikacji zgodnie z paradygmatem obiektowym oraz techniką wzorców projektowych. Project
M_U003 Student potrafi wykorzystać narzędzia automatycznie generujące kod źródłowy na podstawie diagramów klas UML, potrafi dokumentować kod źródłowy oraz używać narzędzi do generacji dokumentacji oraz kontroli wersji. Project
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę na temat procesu wytwarzania oprogramowania oraz rozumie znaczenie podziału procesu wytwarzania oprogramowania na czynności związane ze zebraniem wymagań, specyfikacją, projektowaniem, implementacją, testowaniem i wdrażaniem. Examination
M_W002 Student posiada wiedzę na temat projektowania oprogramowania oraz zna typy diagramów i narzędzia UML wspierające prace projektowe. Examination
M_W003 Student wie jakie kryteria powinny spełniać poprawne projekty oprogramowania oraz rozumie znaczenie podstawowych mechanizmów obiektowości. Examination
M_W004 Student zna i rozumie ideę komponentów oprogramowania wielokrotnego użytku, wzorców projektowych oraz refaktoryzacji Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w zespole podczas prac nad aplikacją, a także potrafi uzasadnić i obronić rozwiązania przyjęte podczas prac nad aplikacją - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student umie wykonać projekt architektury aplikacji z wykorzystaniem narzędzi UML oraz diagramów UML. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi prawidłowo oraz efektywnie wykorzystać mechanizmy abstrakcji, enkapsulacji oraz polimorfizmu podczas projektowania prostej aplikacji zgodnie z paradygmatem obiektowym oraz techniką wzorców projektowych. - - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi wykorzystać narzędzia automatycznie generujące kod źródłowy na podstawie diagramów klas UML, potrafi dokumentować kod źródłowy oraz używać narzędzi do generacji dokumentacji oraz kontroli wersji. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę na temat procesu wytwarzania oprogramowania oraz rozumie znaczenie podziału procesu wytwarzania oprogramowania na czynności związane ze zebraniem wymagań, specyfikacją, projektowaniem, implementacją, testowaniem i wdrażaniem. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę na temat projektowania oprogramowania oraz zna typy diagramów i narzędzia UML wspierające prace projektowe. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student wie jakie kryteria powinny spełniać poprawne projekty oprogramowania oraz rozumie znaczenie podstawowych mechanizmów obiektowości. + - - - - - - - - - -
M_W004 Student zna i rozumie ideę komponentów oprogramowania wielokrotnego użytku, wzorców projektowych oraz refaktoryzacji + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1.Modele cyklu życia oprogramowania.
2.Odkrywanie wymagań, zarządzanie procesem określania wymagań.
3.Język UML. Scenariusze i diagramy przypadków użycia UML.
4.Analiza i modelowanie strukturalne – diagramy czynności UML.
5.Modele systemów – diagramy stanów UML.
6.Modelowanie architektury systemów. Diagramy komponentów i pakietów UML.
7.Analiza i modelowanie obiektowe – diagramy statyczne klas i obiektów UML.
8.Zasady tworzenia przejrzystych, zrozumiałych i efektywnych zorientowanych obiektowo projektów oprogramowania.
9.Analiza i modelowanie obiektowe – diagramy dynamiczne interakcji, przebiegu i kooperacji.
10.Ponowne wykorzystanie kodu – inżynieria komponentowa, refaktoryzacja, szkielety.
11.Wzorce projektowe
12.Implementacja oprogramowania – metody i procesy, szybkie prototypowanie. Niezawodność oprogramowania
13.Testowanie oprogramowania – walidacja i weryfikacja. Dokumentacja, wdrożenie i konserwacja oprogramowania
14.Zarządzanie projektem informatycznym.
15.Przykładowe metodologie wytwarzania oprogramowania

Project classes:

1.Opracowanie specyfikacji prostej aplikacji.
2.Opracowanie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych.
3.Opracowanie scenariuszy i diagramów UML przypadków użycia.
4.Opracowanie diagramów czynności UML.
5.Opracowanie projektu architektury aplikacji z wykorzystaniem odpowiednich diagramów UML.
6.Identyfikacja oraz wykorzystanie wzorców projektowych.
7.Generacja kodu źródłowego na podstawie diagramów klas UML.
8.Wykorzystanie narzędzi wspierających tworzenie dokumentacji aplikacji.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 86 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in project classes 28 h
Completion of a project 10 h
Preparation for classes 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona ocen z egzaminu (66%) i projektu (34%) – po uzyskaniu co najmniej 3.0 z każdej z nich

Prerequisites and additional requirements:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Recommended literature and teaching resources:

1.Booch G., Jacobson I., Rumbaugh J., “UML przewodnik użytkownika” WNT 2002
2.Gamma E., Helm R., Johnson R., Vlissides J., “Wzorce projektowe. Elementy programowania obiektowego wielokrotnego użytku”, WNT 2005
3.Steve McConnel „Kod doskonały. Jak tworzyć oprogramowanie pozbawione błędów. Wydanie II”
4.Hunt A., Thomas D., „The Pragmatic Programmer: From Journeyman to Master”
5.Martin Fowler “UML Distilled”

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Nowe możliwości MES i metody alternatywne dla MES — New capabilities of FEM and methods alternative for FEM / T. Burczyński, K. BANAŚ, M. PIETRZYK // W: PLASTMET’2008 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : VI seminarium naukowe : 25 listopada – 28 listopada 2008 Łańcut – Zamek / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : PAN, 2008]. — S. [1–2]

Rheological models of blood: sensitivity analysis and benchmark simulations / Danuta SZELIGA, Piotr MACIOŁ, Krzysztof BANAŚ, Magdalena KOPERNIK, Maciej PIETRZYK // W: NUMIFORM 2010 : the 10th international conference on Numerical Methods in Industrial Forming Processes : Pohang, Republic of Korea : June 13–17, 2010 : book of abstracts / eds. Fr ́d ́ric Barlat, Young Hoon Moon, Myoung-Gyu Lee ; Pohang University of Science and Technology. — S. l. : s. n., 2010. — S. 77. — Pełny tekst W: NUMIFORM 2010 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 10th international conference on Numerical Methods in Industrial Forming Processes : Pohang, Republica of Korea : 13–17 June 2010. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. Fr ́d ́ric Barlat, Young Hoon Moon, Myoung-Gyu Lee; American Institute of Physics. — S. l. : American Institute of Physics. — 1 dysk optyczny. — s. 1184–1192. — Wymagania systemowe : Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1192, Abstr. — (AIP Conference Proceedings ; vol. 1252). — ISBN 978-0-7354-0799-2

Study on development of an adaptive finite element – cellular automata model for austenite-ferrite phase transformation / Ł. MADEJ, P. Spytkowski, K. MICHALIK, F. Krużel, P. Macioł, K. BANAŚ, M. PIETRZYK // W: ECCM 2010 [Dokument elektroniczny] : IV European Conference on Computational Mechanics : solids, structures and coupled problems in engineering: France : May 16–21, 2010. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / ECCOMAS European Community on Computational Methods in Applied Sciences. — [S. l. : s. n, 2010]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–2. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 2.

Additional information:

None