Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Small and medium-sized enterprises economic2
Course of study:
2016/2017
Code:
BEZ-1-112-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Duda Joanna (aduda@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Duda Joanna (aduda@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 klasyfikuje formy prawne przedsiębiorstw EZ1A_U08, EZ1A_U07 Scientific paper
M_U002 określa zależność pomiędzy formą prawną organizacji, a możliwościami finansowania jej rozwoju EZ1A_U08 Scientific paper
Knowledge
M_W001 klasyfikuje źródła finansowania przedsiębiorstw EZ1A_W14, EZ1A_U07 Test,
Case study,
Participation in a discussion
M_W002 Zna i rozumie zasady funkcjonowania przedsiębiorczości w Polsce EZ1A_W14 Test,
Case study,
Participation in a discussion
M_W003 klasyfikuje i definiuje mierniki rozwoju przedsiębiorstw EZ1A_W14 Test,
Case study,
Participation in a discussion
M_W004 Identyfikuje czynniki konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw EZ1A_W14 Test,
Case study,
Participation in a discussion
M_W005 wybiera odpowiednie źródła finansowa dla małych i średnich przedsiębiorstw EZ1A_W14, EZ1A_U07 Test,
Case study,
Participation in a discussion
M_W006 identyfikuje bariery rozwoju przedsiębiorstw EZ1A_W14, EZ1A_U07 Test,
Case study
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 klasyfikuje formy prawne przedsiębiorstw + + - - - - - - - - -
M_U002 określa zależność pomiędzy formą prawną organizacji, a możliwościami finansowania jej rozwoju + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 klasyfikuje źródła finansowania przedsiębiorstw + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie zasady funkcjonowania przedsiębiorczości w Polsce + + - - - - - - - - -
M_W003 klasyfikuje i definiuje mierniki rozwoju przedsiębiorstw + + - - - - - - - - -
M_W004 Identyfikuje czynniki konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw + - - - - - - - - - -
M_W005 wybiera odpowiednie źródła finansowa dla małych i średnich przedsiębiorstw + - - - - - - - - - -
M_W006 identyfikuje bariery rozwoju przedsiębiorstw + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Specyfika funkcjonowania MSP
2. Podstawy prawne funkcjonowania sektora MSP w Polsce
3. Bariery wejścia i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na rynku polskim
4. Innowacyjność a konkurencyjność przedsiębiorstw
5. Forma prawna spółki w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
6. Strategia rozwoju, a sektor MSP
7. Cykl życia organizacji a możliwości pozyskania kapitałów własnych i obcych
8. Rola i znaczenie kapitału własnego w finansowaniu działalności inwestycyjnej polskiego sektora MSP
9. Venture capital
10. Kredyty jako źródło finansowania MSP. Rola funduszy poręczeń kredytowych
11. Rola i znaczenie outsourcingu w sektorze MSP
12. Rola leasingu w rozwoju polskich MSP
13. Factoring i forfaiting
14. Franchising jako sposób budowania pozycji konkurencyjnej przez małą firmę

oraz

1. Podstawy prawne funkcjonowania sektora MSP w Polsce
2. Bariery wejścia i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na rynku polskim,
3. Cykl życia organizacji a możliwości pozyskania kapitałów własnych i obcych
4. Rola i znaczenie kapitału własnego w finansowaniu działalności inwestycyjnej polskiego sektora MSP
5. Zewnętrzne źródła finansowania działalności operacyjnej i inwestycyjnej
6. Kredyt i leasing jako źródła finansowania polskiego MSP
7. Budowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa
8. Forma prawna spółki w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw

oraz
Opracowanie krótkiej wypowiedzi pisemnej na temat zależności między formą prawną przedsiębiorstwa a możliwościami pozyskania kapitału na jego rozwój

Auditorium classes:

Podstawy prawne funkcjonowania sektora MSP w Polsce
Bariery wejścia i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na rynku polskim, ze szczególnym uwzględnieniem branży inżynierii środowiska
Cykl życia organizacji a możliwości pozyskania kapitałów własnych i obcych
Rola i znaczenie kapitału własnego w finansowaniu działalności inwestycyjnej polskiego sektora MSP
Zewnętrzne źródła finansowania działalności operacyjnej i inwestycyjnej
Kredyt i leasing jako źródła finansowania polskiego MSP
Budowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa
Forma prawna spółki w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
Opracowanie krótkiej wypowiedzi pisemnej na temat zależności między formą prawną przedsiębiorstwa a możliwościami pozyskania kapitału na jego rozwój
Kolokwium zaliczeniowe

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 77 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Participation in auditorium classes 14 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona: pisemna praca (E) i końcowe kolokwium zaliczeniowe ( Kz)= (0,3*E) + (Kz* 0,7)

Prerequisites and additional requirements:

Uczęszczanie na wykłady i ćwiczenia

Recommended literature and teaching resources:

1. Kłosowska B., Tokarski A., Tokarski M., Chojnacka E., Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2006
2. Kramarek M., Leasing jako metoda finansowania przedsiębiorstwa w sytuacji kryzysu, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków, 2005
3. Pluta W.(red.) , Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, PWE, Warszawa, 2004
4. Skowronek-Mielczarek Anna, Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, C.H.Beck, Warszawa, 2007
5. Sosnowska A., Łobejko S., Kłopotek A., Zarządzanie małą firmą innowacyjną, Difin, Warszawa, 2000
6. Tokarski M., Factoring w małych i średnich przedsiębiorstwach, Oficyna Wydawnicza, Kraków, 2005

Literatura uzupełniająca:

1. ,Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Małopolsce – dobre praktyki, (red.) Koneczna R., Wyd. IGSMiE PAN, Kraków 2008
2. Balcerowicz L., Wolność i rozwój, Ekonomia wolnego rynku, wyd. Znak, Kraków,1995.
3. Garbarski L., Zachowania nabywców, wyd. II, PWE, Warszawa, 1998

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Duda J., Innowacje w budowaniu pozycji konkurencyjnej polskich MSP, w: Innowacje, przedsiębiorczość, rozwój (red. Francik A., Lesakova L., Szczepańska-Woszczyna K.), Wyd. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza, 2015
2. Anna Wolak-Tuzimek, Joanna DUDA, Andrzej Sołoma, Marzanna Lamen, Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem: wybrane problemy, Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, Radom, 2015
3. Duda J., Działalność finansowa i inwestycyjna polskich MSP w kontekście międzynarodowym, [w:] „Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka” (red. nauk.) Adam Kopiński, Agnieszka Bem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2014. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192 ; nr 326). — ISBN: 978-83-7695-412-7.
4. Duda J., The role of bank credits in investment financing of the Polish small and medium-sized enterprise sector in Poland [w:] Ekonomia Menedżerska 13/2012, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2013
5. Duda J., Bariery innowacyjności polskich MSP, Matej Bel University Banská Bystrica, 2012, Słowacja
6. DUDA J., Gasior A., Innovation of Polish enterprises in the international arena, Transformations in Business & Economics ; ISSN 1648-4460. — 2014 vol. 13 no. 2B,
7. Codogni M., Duda J., Kudełko M., Kusa R., Peszko A., Teczke M., Wacławik Ł., Przedsiębiorczość w warunkach gospodarki globalnej – wybrane aspekty, Wydawnictwa AGH, Kraków, 2014
8. CODOGNI M., DUDA J., KUSA R., TECZKE M., WĄCHOL J., Proces zarządzania w praktyce, Wydawnictwa AGH, Kraków, 2014
9. Codogni M, Duda J, Kudełko K, Kusa R, Teczke M, Wacławik Ł, Wąchol J.,Wybrane aspekty innowacyjności przedsiębiorstw w warunkach gospodarki globalnej, Wydawnictwa AGH, Kraków, 2013

Additional information:

None