Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Thermal building physics
Course of study:
2016/2017
Code:
BEZ-1-404-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Siudek Marian (mariansiudek@wp.pl)
Academic teachers:
Module summary

Student zapoznaje się z metodami obliczania projektowego obciążenia cieplnego budynku, oraz zużycia energii na potrzeby ogrzewania budynku.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student potrafi wykonać obliczenia zużycia energii na potrzeby ogrzewania budynku. EZ1A_U11, EZ1A_U12, EZ1A_U13 Test
M_U002 Student potrafi wykonać obliczenia projektowego obciążenia cieplnego budynku EZ1A_U11, EZ1A_U12, EZ1A_U07 Test
M_U003 Student potrafi wykonać obliczenia oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła dla przegród budowlanych EZ1A_U05, EZ1A_U03, EZ1A_U09 Test
Knowledge
M_W001 Student zna metody obliczania projektowego obciążenia cieplnego budynku EZ1A_W10, EZ1A_W11, EZ1A_W09 Participation in a discussion
M_W002 Student zna wymagania dla budynków w zakresie ochrony cieplnej. EZ1A_W04, EZ1A_W06, EZ1A_W09 Participation in a discussion
M_W003 Student ma wiedzę na temat komfortu cieplnego budynku EZ1A_W10, EZ1A_W16, EZ1A_W17 Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student potrafi wykonać obliczenia zużycia energii na potrzeby ogrzewania budynku. - + - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykonać obliczenia projektowego obciążenia cieplnego budynku - + - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi wykonać obliczenia oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła dla przegród budowlanych - + - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna metody obliczania projektowego obciążenia cieplnego budynku + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna wymagania dla budynków w zakresie ochrony cieplnej. + - - + - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę na temat komfortu cieplnego budynku + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

Mikroklimat budynku – komfort cieplny,równanie Fangera, wskaźniki komfortu cieplnego PPD, PMV, skala komfortu cieplnego, standardy komfortu cieplnego dla budynków.
Współczynnik przewodzenia ciepła dla materiałów – wartości deklarowane i obliczeniowe, dane ITB dla różnych materiałów. Przenoszenie wilgoci w przegrodach budowlanych. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła – przegroda płaska jedno i wielo-warstwowa, pustki powietrzne, stropy, stropodachy wentylowane i słabo wentylowane, pełne), kres górny i kres dolny, poprawki obliczeniowe. temperatury wewnątrz przegrody budowlanej. Mostki cieplne – punktowe i liniowe – metody dokładne – przykłady obliczania wg PN-EN, oraz metody uproszczone. Przegrody przeźroczyste (okna) – metody obliczania U dla różnych rozwiązań okien, pojęcia: sto-pień przeszklenia, współczynnik przepuszczalności, emisyjność szyb, mostki cieplne w oknach, okna z żaluzjami, współczynniki U dla ram i oszklenia. Przenoszenie ciepła przez grunt – podstawowe definicje i parametry, metody obliczania współczynnika przenikania ciepła podłóg wg różnych PN. Współczynniki przenoszenia ciepła przez przenikanie i przez wentylację. Obliczanie projektowego obciążenia cieplnego budynku – projektowa strata ciepła przez przenikanie, projektowa wentylacyjna strata ciepła. nadwyżka mocy cieplnej do skompensowania skutków osłabienia ogrzewania. Sezonowe zużycie energii na potrzeby ogrzewania – strefy cieplne budynku, bilans energetyczny budynku, przenoszenie ciepła przez przenikanie i wentylację, wewnętrzne zyski ciepła, zyski ciepła od nasłonecznienia, czas trwania sezonu grzewczego. Wymagania dla budynków w zakresie ochrony cieplnej – rozporządzenia, warunki techniczne.

Auditorium classes:

Obliczanie oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła dla przegród budowlanych (ściany, stropy, stropodachy, przegrody przeźroczyste). Obliczanie mostków cieplnych w przegrodach budowlanych. Obliczenia przenoszenia ciepła przez grunt. Obliczenia współ- czynników przenoszenia ciepła przez przenikanie i wentylację. Obliczanie projektowego obciążenia cieplnego budynku. Obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania budyn- ku. Ochrona cieplna budynku.

Project classes:

Program komputerowy do obliczania projektowego obciążenia cieplnego budynku oraz sezonowego zużycia energii na potrzeby ogrzewania budynku, przykładowe obliczenia dla mieszkania i budynku. Student wykonuje projekt dla domu jednorodzinnego (wybrany z katalogów domów jednorodzinnych) z wykorzystaniem programu komputerowego

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Participation in project classes 15 h
Preparation for classes 15 h
Completion of a project 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

ZALICZENIE PRZEDMIOTU
ćwiczenia audytoryjne – suma ocen z trzech prac kontrolnych (kartkówek) na zajęciach
ćwiczenia projektowe – ocena z projektu na podstawie indywidualnej rozmowy ze studentem

Prerequisites and additional requirements:

Student wysłuchał i zaliczył przedmioty: Termodynamika techniczna, Wymiana ciepła, Podstawy budownictwa

Recommended literature and teaching resources:

Biblioteka Główna AGH – czytelnia norm – student korzysta z aktualnych PN,
Biblioteka Głowna AGH – wypożyczalnia – jest kilkanaście pozycji literaturowych z dziedziny Budownictwo, Ogrzewnictwo oraz Fizyka cieplna budowli.
( Biblioteka AGH na bieżąco aktualizuje literaturę)

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None