Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Automatics and control in RES
Course of study:
2016/2017
Code:
BEZ-1-412-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Ożadowicz Andrzej (ozadow@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Ożadowicz Andrzej (ozadow@agh.edu.pl)
dr inż. Grela Jakub (jgrela@agh.edu.pl)
Module summary

Zapoznanie z technologiami automatyki budynkowej i przemysłowej wspierającymi wykorzystanie OZE w instalacjach mikrosieci energetycznych, z elementami zarządzania energią – EMS, DSM.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi realizować i opracowywać powierzone mu zadania, samodzielnie lub w zespołach, biorąc pod uwagę także aspekty pozatechniczne. Rozumie potrzebę dokształcania, systematyczności i dokładności podczas pracy oraz konieczność zachowania poufności. EZ1A_K01, EZ1A_K03, EZ1A_K07 Execution of laboratory classes
Skills
M_U001 Potrafi przeprowadzić analizę i syntezę układów automatyki dedykowanych realizacji funkcji monitoringu zużycia energii elektrycznej oraz zarządzania energią w mikrosieciach z OZE EZ1A_U12, EZ1A_U03 Activity during classes
M_U002 Potrafi wyznaczyć i zinterpretować charakterystyki statyczne i dynamiczne układu wykorzystującego OZE. Potrafi ocenić stabilność układu i skorygować zadany układ wprowadzając odpowiedni regulator. EZ1A_U11, EZ1A_U12, EZ1A_U03 Test,
Execution of laboratory classes
M_U003 Student potrafi zaprojektować i zrealizować układ sterowania i monitoringu z wykorzystaniem elementów DSM i BMS. Student potrafi przeprowadzić analizę i syntezę układów automatyki wspierających wykorzystanie OZE w mikrosieciach. EZ1A_U17, EZ1A_U12, EZ1A_U03 Test,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Zna pojęcia związane z modułami sterowania obsługującymi ekologiczne i odnawialne źródła energii tj: występujące sygnały, obiekty, regulatory. EZ1A_W11 Test,
Execution of laboratory classes
M_W002 Zna własności systemów automatyki oraz ich podstawowe funkcje w zakresie zarządzania energią i komfortem użytkowania źródeł energii i odbiorników. EZ1A_W17, EZ1A_W04 Activity during classes
M_W003 Zna i potrafi wykorzystać narzędzia służące integracji funkcji automatyki budynkowej i przemysłowej, w celu realizacji funkcji sterowania i zarządzania energią w mikrosieciach z OZE. EZ1A_W16, EZ1A_W17 Oral answer
M_W004 Zna sposoby projektowania aplikacji dla systemów zarządzania energią oraz komfortem użytkowania budynków i innych obiektów, korzystających z OZE. EZ1A_W16, EZ1A_W17 Report
M_W005 Student zna metody dyskretyzacji pozwalajace dokonać konwersji układów ciągłych na dyskretne. Student zna podstawy teoretyczne syntezy regulatorów dyskretnych EZ1A_W16, EZ1A_W17 Test,
Execution of laboratory classes
M_W006 Zna sposoby projektowania odpornych i adaptacyjnych układów sterowania Zna sposoby projektowania układów sterowania ze sterownikami bazującymi na sztucznej inteligencji EZ1A_W16, EZ1A_W17 Test,
Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi realizować i opracowywać powierzone mu zadania, samodzielnie lub w zespołach, biorąc pod uwagę także aspekty pozatechniczne. Rozumie potrzebę dokształcania, systematyczności i dokładności podczas pracy oraz konieczność zachowania poufności. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi przeprowadzić analizę i syntezę układów automatyki dedykowanych realizacji funkcji monitoringu zużycia energii elektrycznej oraz zarządzania energią w mikrosieciach z OZE - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wyznaczyć i zinterpretować charakterystyki statyczne i dynamiczne układu wykorzystującego OZE. Potrafi ocenić stabilność układu i skorygować zadany układ wprowadzając odpowiedni regulator. - - - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi zaprojektować i zrealizować układ sterowania i monitoringu z wykorzystaniem elementów DSM i BMS. Student potrafi przeprowadzić analizę i syntezę układów automatyki wspierających wykorzystanie OZE w mikrosieciach. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna pojęcia związane z modułami sterowania obsługującymi ekologiczne i odnawialne źródła energii tj: występujące sygnały, obiekty, regulatory. + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna własności systemów automatyki oraz ich podstawowe funkcje w zakresie zarządzania energią i komfortem użytkowania źródeł energii i odbiorników. + - + - - - - - - - -
M_W003 Zna i potrafi wykorzystać narzędzia służące integracji funkcji automatyki budynkowej i przemysłowej, w celu realizacji funkcji sterowania i zarządzania energią w mikrosieciach z OZE. + - + - - - - - - - -
M_W004 Zna sposoby projektowania aplikacji dla systemów zarządzania energią oraz komfortem użytkowania budynków i innych obiektów, korzystających z OZE. + - + - - - - - - - -
M_W005 Student zna metody dyskretyzacji pozwalajace dokonać konwersji układów ciągłych na dyskretne. Student zna podstawy teoretyczne syntezy regulatorów dyskretnych + - + - - - - - - - -
M_W006 Zna sposoby projektowania odpornych i adaptacyjnych układów sterowania Zna sposoby projektowania układów sterowania ze sterownikami bazującymi na sztucznej inteligencji + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Wykład

Podstawowe pojęcia związane z elektrotechniką, układami analogowymi i cyfrowymi.
Podstawy systemów automatyki przemysłowej i budynkowej – funkcje sterowania, sterowniki, moduły wej/wyj.
Standardy sieciowych systemów automatyki – podstawowe pojęcia, organizacja prostych sieci sterowania i monitoringu.
Smart building, smart metering – systemy automatyki w aplikacjach zarządzania energią.
Inteligentne sieci energetyczne – Smart Grid – OZE w lokalnych układach mikrosieci.
Budynki z infrastrukturą OZE – wprowadzenie do systemów zarządzania energią i aktywności strony popytowej – DSM, DR, EMS.

Laboratory classes:
Laboratorium

Technologie automatyki budynkowej i systemów rozproszonych BMS.
Integracja systemu automatyki zrealizowanego w technologii LonWorks oraz KNX.
Integracja liczników energii z interfejsami sieci rozproszonych – podstawowe funkcje smart metering.
Wykorzystanie serwerów automatyki i ich funkcji w zakresie akwizycji danych, alarmowania, diagnostyki mikrocieci.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 105 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in laboratory classes 30 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Participation in e-learning classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie przedmiotu: średnia ważona z ocen z dwóch kolokwiów oraz ze sprawozdań opracowanych po ćwiczeniach laboratoryjnych.
Ocena zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych + ocena aktywności w trakcie wykładu w granicach od 0 do 0,5

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstawowych pojęć z elektrotechniki – obwody elektryczne prądu stałego i zmiennego, źródła i odbiorniki energii elektrycznej.
Umiejętność korzystania z inżynierskich pakietów integratorskich – komputer PC.

Recommended literature and teaching resources:

Jędrzykiewicz Z.: Teoria sterowania układów jednowymiarowych. Wydawnictwa AGH. Kraków,
2007
Potvin A., F.: Nonlinear Control Design Toobox. The Math Works, Inc. 1994
Górecki H.: Analiza i synteza układów regulacji z opóźnieniem. WNT. Warszawa 1971
Niederliński A. Mościński J.,Ogonowski Z.: Regulacja adaptacyjna. Warszawa, PWN 1995.
Kowal J.: Podstawy Automatyki, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków
2003
Ogata K.: Modern control engineering, Prentice Hall 2002
Dorf R., Bishop R.: Modern Control Systems, 11th edition, Pearson Prentice Hall, 2008

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None