Admission requirements:
Prerequisites and additional requirements:

Kandydat na studia II stopnia na kierunku Fizyka Medyczna powinien posiadać ugruntowaną wiedzę w zakresie matematyki i fizyki, jak również wiedzę z zakresu chemii oraz nauk biomedycznych, biochemicznych i biofizycznych realizowaną na studiach I stopnia.

Admission requirements:

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z Uchwałą nr 72/2014 Senatu AGH – w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016

Minimum limit of students:

-

General degree program characteristic:
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Type of study:
Full-time studies
Profile of education:
Academic (A)
Education area:
Nauk technicznych
Vocational degree obtained by the graduate:
Master of Engineering
Duration of degree programme (No. of semesters):
three
Study cycle beginning date:
Spring Semester
Number of ECTS credits required for qualification (vocational degree):
90
Fields of science relating to expected learning outcomes:
-
Scientific disciplines relating to expected learning outcomes:
-
Field of study relationship with university development strategy and mission:

W obszarze dostosowywania studiów na AGH do wymagań Procesu Bolońskiego, co w Strategii Rozwoju Uczelni wymieniane jest jako najważniejsze zadanie w zakresie kształcenia, proponowany program kształcenia na kierunku Fizyka Medyczna zapewnia względną niezależność studiów pierwszego i drugiego stopnia ułatwiającą mobilność pionową jak i poziomą. Zadbano również o ujednolicenie punktowego systemu rozliczania postępów studenta (ECTS). Strategia rozwoju AGH kładzie również duży nacisk na doskonalenie warunków zwiększających motywacje do pracy naukowej oraz wymiany międzynarodowej. Program kształcenie kierunku Fizyka Medyczna wspiera te dążenia poprzez umożliwienie zaliczania studentom pracy naukowej prowadzonej we współpracy z pracownikami wydziału jako modułów obieralnych, za które studenci otrzymują punkty ECTS i oceny. Kierunek Fizyka Medyczna nastawiony na kształcenie w zakresie nowoczesnych technologii medycznych oraz badań naukowych, łączący w sobie solidną wiedzę inżynierską z podstawami nauk ścisłych oraz wybranych elementów medycznych doskonale wpisuje się w rozwój zakładanej zarówno w strategii AGH, jak i promowanej przez MNiSW gospodarki opartej na wiedzy.

Specialty name:
Dozymetria i elektronika w medycynie

Rules for study structure (study requirements)

Admissible ECTS credit deficit:

8

Control semesters:
second
Requirements for semester registration:

Aby uzyskać wpis na kolejny semestr należy złożyć w dziekanacie w terminie wskazanym przez Dziekana indeks, jednocześnie zgodnie z paragrafem 12 pkt. 14 Regulaminu studiów AGH, deficyt punktów nie może przekraczać wartości określonej w punkcie powyżej. Dodatkowo, warunkiem wpisu na semestr drugi jest wybór tematu pracy magisterskiej

Individual degree programmes:

Student może rozpocząć studia indywidualne od drugiego semestru, jeżeli jego średnia ocen po pierwszym semestrze studiów jest nie niższa niż 4.0 oraz posiada oświadczenie nauczyciela akademickiego, który podejmie się opieki.

Rules of determining the final grade:

Ocenę końcową ze studiów wylicza się jako średnią ważoną w skład której wchodzą: (i) średnia ocen z całych studiów (z wagą 60%), (ii) ocena z pracy magisterskiej (z wagą 20%), oraz wynik egzaminu dyplomowego (z wagą 20%).

Other comments:

-

Diploma procedure requirements:

Zasady procesu dyplomowania na studiach drugiego stopnia reguluje § 25 Regulaminu studiów AGH. Ponadto zgodnie z Uchwałą nr 2 Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH z dnia 12.03.2012 w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych magisterskich na wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych, Rada Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH wprowadziła następujące ustalenia:
1. W egzaminie dyplomowym kończącym studia drugiego stopnia uczestniczą:
-dziekan lub osoba przez niego wyznaczona jako przewodniczący komisji,
-opiekun pracy magisterskiej,
-recenzent pracy magisterskiej.
2. Przebieg egzaminu dyplomowego: egzamin rozpoczyna się od krótkiej prezentacji pracy przez magistranta, po której następują dwie serie pytań. W pierwszej serii każda z osób uczestniczących w egzaminie ma prawo zadać pytanie dotyczące tematyki pracy magisterskiej, w drugiej serii każda osoba uczestnicząca w egzaminie ma prawo zadać pytanie z zakresu studiów drugiego stopnia ukończonych przez magistranta.
3. Tematy prac magisterskich do wyboru w danym roku publikowane są sukcesywnie od początku roku akademickiego na stronie internetowej Wydziału tak, aby umożliwić zapoznanie się z nimi potencjalnym kandydatom na studia drugiego stopnia pochodzącym z innych uczelni. Wybór tematów kończy się 31 marca danego roku akademickiego.

Additional information:

-