Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Selected aspects of Atomic law
Course of study:
2016/2017
Code:
JFM-2-021-DE-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Dozymetria i elektronika w medycynie
Field of study:
Medical Physics
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Dudała Joanna (dudala@fis.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Konwersatorium obejmuje tematykę szkoleń dla osób, ubiegających się o uprawnienia IOR zgodnie z obowiązującym RRM z 02.09.2016. Zajęcia są prowadzone pod kątem przygotowania do egzaminu państwowego.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość konieczności podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, w tym zdobywania nowych uprawnień zawodowych. FM2A_K01 Activity during classes
M_K002 Student ma świadomość skutków działalności inżynierskiej i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Student ma świadomość, że od jego kompetencji w zakresie znajomości zasad ochrony radiologicznej zależy zdrowie i życie osób pracujących w narażeniu na promieniowanie. FM2A_K08, FM2A_K03, FM2A_K02, FM2A_K04 Activity during classes
Skills
M_U001 Student potrafi wyszukiwać informacje z zakresu Prawa atomowego oraz odpowiednie akty wykonawcze do Prawa atomowego w zależności od zagadnienia będącego przedmiotem zainteresowania. Student potrafi na bieżąco śledzić zmiany w zakresie Prawa atomowego. FM2A_U01, FM2A_U02 Activity during classes
M_U002 Student umie zastosować odpowiednie metody pomiaru i dobrać odpowiednie przyrządy dozymetryczne do określenia poziomu promieniowania w celu optymalizacji warunków pracy w warunkach narażenia. Student umie ocenić dawki indywidualne na podstawie dozymetrycznych pomiarów w środowisku pracy oraz oszacować dopuszczalny czas przebywania w pomieszczeniach o podwyższonym promieniowaniu. FM2A_U09, FM2A_U08, FM2A_U07 Activity during classes
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę o wielkościach i jednostkach stosowanych w ochronie radiologicznej. Student zna i rozumie zasady pomiaru tych wielkości. FM2A_W13, FM2A_W07 Activity during classes
M_W002 Student zna strukturę Prawa atomowego, posiada wiedzę na temat aktów wykonawczych do Prawa atomowego i potrafi je zastosować w działalności związanej z pracą w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące. FM2A_W07 Activity during classes
M_W003 Student zna obowiązki i prawa inspektora ochrony radiologicznej, potrafi przygotować niezbędną dokumentację wymaganą w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność w warunkach narażenia na promieniowanie. FM2A_W17, FM2A_W20, FM2A_W16 Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość konieczności podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, w tym zdobywania nowych uprawnień zawodowych. - - - - + - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość skutków działalności inżynierskiej i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Student ma świadomość, że od jego kompetencji w zakresie znajomości zasad ochrony radiologicznej zależy zdrowie i życie osób pracujących w narażeniu na promieniowanie. - - - - + - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wyszukiwać informacje z zakresu Prawa atomowego oraz odpowiednie akty wykonawcze do Prawa atomowego w zależności od zagadnienia będącego przedmiotem zainteresowania. Student potrafi na bieżąco śledzić zmiany w zakresie Prawa atomowego. - - - - + - - - - - -
M_U002 Student umie zastosować odpowiednie metody pomiaru i dobrać odpowiednie przyrządy dozymetryczne do określenia poziomu promieniowania w celu optymalizacji warunków pracy w warunkach narażenia. Student umie ocenić dawki indywidualne na podstawie dozymetrycznych pomiarów w środowisku pracy oraz oszacować dopuszczalny czas przebywania w pomieszczeniach o podwyższonym promieniowaniu. - - - - + - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę o wielkościach i jednostkach stosowanych w ochronie radiologicznej. Student zna i rozumie zasady pomiaru tych wielkości. - - - - + - - - - - -
M_W002 Student zna strukturę Prawa atomowego, posiada wiedzę na temat aktów wykonawczych do Prawa atomowego i potrafi je zastosować w działalności związanej z pracą w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące. - - - - + - - - - - -
M_W003 Student zna obowiązki i prawa inspektora ochrony radiologicznej, potrafi przygotować niezbędną dokumentację wymaganą w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność w warunkach narażenia na promieniowanie. - - - - + - - - - - -
Module content
Conversation seminar:

Konwersatorium obejmuje zagadnienia z zakresu Prawa atomowego wymagane na egzaminie na inspektora ochrony radiologicznej.

 1. Podstawowe zasady ochrony radiologicznej, w tym uzasadnienia, optymalizacja, ograniczanie narażenia;
 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe i akty wykonawcze do niej, podstawowe przepisy międzynarodowe w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, w tym przepisy Unii Europejskiej;
 3. Zezwolenia na działalność w warunkach narażenia, zgłaszanie takiej działalności, wyłączenia i zgłoszenia, uprawnienia inspektorów dozoru jądrowego;
 4. Zasady bezpiecznej pracy z zamkniętymi źródłami promieniotwórczymi i z urządzeniami wytwarzającymi promieniowanie jonizujące w pracowniach i poza pracowniami;
 5. Pomiary mocy dawki i skażeń promieniotwórczych, przyrządy dozymetryczne;
 6. Kontrola narażenia pracowników i osób z ogółu ludności, w tym od promieniowania jonizującego od źródeł naturalnych;
 7. Kontrola i ewidencja zamkniętych źródeł promieniotwórczych;
 8. Ogólne informacje o postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi;
 9. Podstawowe zasady transportu towarów niebezpiecznych klasy 7;
 10. Postępowanie w przypadku zdarzeń radiacyjnych, opisy znanych zdarzeń radiacyjnych;
 11. Organizacja ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej, obowiązki i uprawnienia kierownika jednostki, inspektora ochrony radiologicznej i pracowników (w tym pracowników zewnętrznych), prace w warunkach narażenia na wzmożone promieniowanie naturalne;
 12. Przygotowanie dokumentów w jednostce organizacyjnej: regulamin pracy, technologiczne instrukcje pracy, rejestr dawek, rejestry źródeł, plan postępowania awaryjnego, dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia albo przy zgłoszeniu;
 13. Podstawowe zagadnienia z zakresu prawa pracy.
 14. Podstawowe obliczenia stosowane w ochronie radiologicznej; obliczanie zmiany aktywności w czasie, obliczanie dawek, obliczanie osłon, optymalizacja warunków pracy w warunkach narażenia, ocena dawek indywidualnych na podstawie dozymetrycznych pomiarów w środowisku pracy, oszacowanie dopuszczalnego czasu przebywania w pomieszczeniach o podwyższonym promieniowaniu.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in conversation seminars 30 h
Realization of independently performed tasks 28 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zajęcia w ramach modułu Wybrane aspekty Prawa atomowego będą zblokowane. Jedno spotkanie będzie trwało co najmniej 5 godzin. Ze względu na obszerną tematykę konwersatorium, kluczowe będzie uczestnictwo we wszystkich spotkaniach. Dlatego kryterium branym pod uwagę przy ocenie końcowej będzie frekwencja na zajęciach. Podstawę oceny będzie stanowiła liczba godzin konwersatorium (OK), w których student uczestniczył. Ocena będzie liczona względem całkowitej liczby godzin przeznaczonych na zajęcia (K=28). Uzyskany % obecności będzie przeliczany na ocenę końcową w następujący sposób:
OK/K poniżej 50% ocena 2,0
OK/K od 50 do 60% ocena 3,0
OK/K od 61 do 70% ocena 3,5
OK/K od 71 do 80% ocena 4,0
OK/K od 81 do 90% ocena 4,5
OK/K od 91 do 100% ocena 5,0

Prerequisites and additional requirements:

1. W zajęciach mogą brać udział studenci studiów II stopnia kierunku Fizyka Medyczna. W miarę wolnych miejsc możliwe będzie przyjęcie do grupy również studentów kierunku Fizyka Techniczna.
2. Znajomość podstaw fizyki jądrowej, rozpady promieniotwórcze, naturalne i sztuczne nuklidy promieniotwórcze, oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią, biologiczne skutki promieniowania jonizującego, podstawowe wielkości stosowane w dozymetrii promieniowania jonizującego, detekcja promieniowania jonizującego, przyrządy dozymetryczne.
3. Zaliczony przedmiot ochrona radiologiczna lub równoważny.

Recommended literature and teaching resources:

1. Ustawa Prawo atomowe z dnia 29 listopada 2000 r. z późniejszymi zmianami;
2. Wybrane akty wykonawcze do ustawy Prawo atomowe.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None