Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Design of integrated circuits in CMOS technology, II
Course of study:
2016/2017
Code:
JFM-2-014-DE-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Dozymetria i elektronika w medycynie
Field of study:
Medical Physics
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Idzik Marek (idzik@fis.agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Idzik Marek (idzik@fis.agh.edu.pl)
dr inż. Świentek Krzysztof (swientek@agh.edu.pl)
dr inż. Fiutowski Tomasz (tomasz.fiutowski@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w zespole projektowym. Potrafi samodzielnie zdobyć odpowiednią wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji jego części zadania zespołowego. FM2A_K01 Participation in a discussion,
Oral answer,
Activity during classes
M_K002 Student umie przedstawić wykonany projekt w sposób komunikatywnej prezentacji. FM2A_K02 Report,
Project,
Presentation,
Oral answer,
Activity during classes
Skills
M_U001 Student potrafi przeprowadzić symulacje obwodu elektronicznego typu mixed-mode FM2A_U16 Execution of laboratory classes,
Execution of a project
M_U002 Student potrafi zaprojektować wybrany układ elektroniczny typu mixed-mode FM2A_U01 Execution of laboratory classes,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Zna podstawy działąnia wybranych układów elektronicznych typu mixed-mode FM2A_W05 Execution of laboratory classes,
Execution of a project,
Report,
Examination
M_W002 Znajomość podstaw projektowania układów elektronicznych typu mixed-mode FM2A_W05 Execution of laboratory classes,
Execution of a project,
Report,
Oral answer,
Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w zespole projektowym. Potrafi samodzielnie zdobyć odpowiednią wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji jego części zadania zespołowego. - - + - - - - - - - -
M_K002 Student umie przedstawić wykonany projekt w sposób komunikatywnej prezentacji. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi przeprowadzić symulacje obwodu elektronicznego typu mixed-mode - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zaprojektować wybrany układ elektroniczny typu mixed-mode - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawy działąnia wybranych układów elektronicznych typu mixed-mode + - - - - - - - - - -
M_W002 Znajomość podstaw projektowania układów elektronicznych typu mixed-mode + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Na wykładzie omawiane są następujące zagadnienia:
- zaawansowane narzędzia projektowania układów elektronicznych, w szczególności układów cyfrowych
- wybrane zagadnienia z projektowania układów elektronicznych typu analog, mixed-mode, digital (np. przetworniki DAC)
- projektowanie masek technologicznych (layout) układu scalonego

Laboratory classes:

ćwiczenia laboratoryjne obejmują:
- poznanie i nauczenie się posługiwania zaawansowanymi narzędziami do projektowania układów elektronicznych, w szczególności do projektowania i syntezy układów cyfrowych
- wykonanie symulacji wybranego układu elektronicznego typu mixed-mode
- wykonanie masek technologicznych wybranego układu elektronicznego
- wykonanie pełnego projektu (schemat, symulacje, layout/autolayout) wybranego układu elektronicznego (np. przetwornika DAC)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 112 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in laboratory classes 30 h
Preparation for classes 28 h
Completion of a project 28 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia ważona ocen z laboratorium (L) oraz egzaminu (E):
OK = 0.7 x L + 0.3 x E
Uzyskanie pozytrywnej oceny (OK) wymaga uzyskania wszystkich pozytywnych ocen cząstkowych (L, E).

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstawowych układów elektronicznych na poziomie zgodnym z przedmiotem „CMOS I”

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

I – Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

zajęcia laboratoryjne, komputerowe, projektowe, seminaryjne:
Nieobecność na jednych zajęciach laboratoryjnych wymaga od studenta samodzielnego opanowania przerabianego na tych zajęciach materiału. Nieobecność na więcej niż jednych zajęciach wymaga od studenta samodzielnego opanowania przerabianego na tych zajęciach materiału i jego zaliczenia w formie pisemnej w wyznaczonym przez prowadzącego terminie, lecz nie później jak w ostatnim tygodniu trwania zajęć.
Student który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż 10% zajęć i jego cząstkowe wyniki w nauce były negatywne może zostać pozbawiony, przez prowadzącego zajęcia, możliwości wyrównania zaległości.

Obecność na wykładzie: zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

II – Zasady zaliczania zajęć:

zajęcia laboratoryjne, komputerowe, projektowe: Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze. Student może przystąpić do poprawkowego zaliczenia.
Student który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż 10% zajęć i jego cząstkowe wyniki w nauce były negatywne może zostać pozbawiony, przez prowadzącego zajęcia, możliwości poprawkowego zaliczania zajęć.