Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Data Analysis
Course of study:
2016/2017
Code:
JFM-2-016-DE-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Dozymetria i elektronika w medycynie
Field of study:
Medical Physics
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Kulczycki Piotr (kulczycki@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Łukasik Szymon (slukasik@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Kulczycki Piotr (kulczycki@agh.edu.pl)
Module summary

Tematyka modułu obejmuje procedury przetwarzania danych w celu pozyskania wymaganych wniosków. Szczegółowo rozważane są algorytmy wykrywania elementów nietypowych, klasteryzacji i klasyfikacji.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Praca zespołowa. FM2A_K06, FM2A_K07 Activity during classes
M_K002 Profesjonalność i etyka. FM2A_K02, FM2A_K01, FM2A_K05 Activity during classes
M_K003 Konieczność ustawicznego samokształcenia. FM2A_K01 Activity during classes
Skills
M_U001 Stosowanie procedur analizy danych. FM2A_U01, FM2A_U03 Test
M_U002 Wykorzystanie procedur analizy danych do praktycznych zagadnień pozyskiwania wiedzy z danych. FM2A_U01, FM2A_U03 Test
M_U003 Pozyskiwanie informacji ze źródeł różnego typu oraz prezentacja zagadnienia badawczego i uzyskanych wyników. FM2A_U01, FM2A_U03 Test
Knowledge
M_W001 Poszerzenie wiedzy z zakresu statystyki matematycznej. FM2A_W01, FM2A_W06 Test
M_W002 Istota i uwarunkowania procesu pozyskiwania wiedzy z danych. FM2A_W01, FM2A_W05 Test
M_W003 Znajomość procedur analizy danych. FM2A_W01, FM2A_W05 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Praca zespołowa. - - + - - - - - - - -
M_K002 Profesjonalność i etyka. + - - - - - - - - - -
M_K003 Konieczność ustawicznego samokształcenia. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Stosowanie procedur analizy danych. + - + - - - - - - - -
M_U002 Wykorzystanie procedur analizy danych do praktycznych zagadnień pozyskiwania wiedzy z danych. + - + - - - - - - - -
M_U003 Pozyskiwanie informacji ze źródeł różnego typu oraz prezentacja zagadnienia badawczego i uzyskanych wyników. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Poszerzenie wiedzy z zakresu statystyki matematycznej. + - - - - - - - - - -
M_W002 Istota i uwarunkowania procesu pozyskiwania wiedzy z danych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Znajomość procedur analizy danych. + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Wprowadzenie

  Przedmiot analizy danych; związek ze statystyką matematyczną.
  Główne fazy procesu analizy danych.

 2. Pojęcia podstawowe

  Typy danych.
  Miary podobieństwa.
  Wstępne przetwarzanie danych: czyszczenie, obsługa brakujących atrybutów, standaryzacja.

 3. Wykrywanie elementów odosobnionych (nietypowych)

  Nieparametryczny test istotności.
  Elementy oddalone.

 4. Grupowanie (klasteryzacja)

  Algorytmy k-średnich i k-centroidów.
  Metody hierarchiczne.

 5. Klasyfikacja

  Algorytm k-najbliższych sąsiadów.
  Drzewa decyzyjne.

 6. Zastosowania

  Przykładowe aplikacje w zagadnieniach wykrywania uszkodzeń w systemach dynamicznych, a także wyznaczenia strategii marketingowej operatora telefonii komórkowej.
  Ewaluacja procesu analizy danych.

 7. Tematy opcjonalne

  Redukcja wymiaru danych; analiza składowych głównych.
  Szeregi czasowe; predykcja.
  Specyfika dużych zbiorów danych.

Laboratory classes:
Laboratorium

Zajęcia wprowadzające.
Wykrywanie elementów odosobnionych (nietypowych).
Grupowanie (klasteryzacja).
Klasyfikacja.
Procedury analizy danych w Internecie.
Temat opcjonalny: redukcja wymiaru danych.
Zajęcia zaliczeniowe.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 20 h
Participation in laboratory classes 20 h
Preparation for classes 20 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie modułu na podstawie zaliczenia laboratorium.

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza z zakresu matematyki na poziomie nabytym na studiach I stopnia, zwłaszcza z zakresu statystyki matematycznej.
Umiejętność użytkowania sprzętu komputerowego.

Recommended literature and teaching resources:

Larose D.T., Odkrywanie wiedzy z danych; wprowadzenie do eksploracji danych, PWN, 2006.
Larose D.T., Odkrywanie wiedzy z danych; metody i modele eksploracji danych, PWN, 2008.
Krzyśko M., Wołyński W., Górecki T., Skorzybut M., Systemy uczące się; rozpoznawanie wzorców, analiza skupień i redukcja wymiarowości, WNT, 2008.
- Literatura uzupełniająca:
Kulczycki P., Hryniewicz O., Kacprzyk J. (red.), Techniki informacyjne w badaniach systemowych, WNT, 2007.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Kulczycki P., Estymatory jądrowe w analizie systemowej, WNT, 2005.
Kulczycki P., Hryniewicz O., Kacprzyk J. (red.), Techniki informacyjne w badaniach systemowych, WNT,
2007.
Łukasik S., Algorytm redukcji wymiaru i liczebności próby dla celów procedur eksploatacyjnej analizy
danych, WPK, 2013.
Znaczna ilość artykułów naukowych i innych publikacji tematycznych.

Additional information:

Nieobecności (także usprawiedliwione) na zajęciach z laboratorium wymagają odrobienia w formie i terminie uzgodnionych z prowadzącym. Połowa zajęć nieusprawiedliwionych skutkuje brakiem zaliczenia.