Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Laboratory of advanced nuclear techniques
Course of study:
2016/2017
Code:
JFM-2-018-DE-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Dozymetria i elektronika w medycynie
Field of study:
Medical Physics
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Bolewski Andrzej (bolewski@fis.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Jodłowski Paweł (pawel.jodlowski@fis.agh.edu.pl)
dr Bolewski Andrzej (bolewski@fis.agh.edu.pl)
Module summary

Celem zajęć jest rozszerzenie wiedzy studenta z zakresu współczesnych zastosowań fizyki jądrowej w dziedzinach związanych z nauką, techniką oraz innymi.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość konieczności dogłębnego poznawania problemów, dla rozwiązania których planuje się zastosowanie jądrowych metod pomiarowych i potrafi działać w środowisku interdyscyplinarnym. FM2A_K06, FM2A_K01 Execution of laboratory classes,
Activity during classes
M_K002 Rozumie potrzebę przekazywania zainteresowanym osobom rzetelnych informacji na tematy związane ze stosowaniem jądrowych technik pomiarowych w ich środowisku pracy. FM2A_K11 Report,
Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi wykonać typowe pomiary z zakresu techniki jądrowej, przeprowadzić analizę danych doświadczalnych oraz napisać sprawozdanie z wykonanej pracy. FM2A_U03, FM2A_U04 Execution of laboratory classes,
Report
M_U003 Potrafi zastosować wybrane jądrowe metody pomiarowe do badania własności fizycznych i składu chemicznego materiałów, a także zidentyfikować izotopy promieniotwórcze w badanych materiałach. FM2A_U07, FM2A_U09 Execution of laboratory classes,
Report
Knowledge
M_W001 Ma uporządkowaną wiedzę na temat budowy i zasad działania typowych urządzeń techniki jądrowej, podstaw fizycznych wybranych jądrowych metod pomiarowych, ich zalet i ograniczeń oraz możliwości ich praktycznego wykorzystania w różnych obszarach ludzkiej aktywności FM2A_W13 Completion of laboratory classes,
Oral answer,
Report
M_W002 Ma uporządkowaną wiedzę na temat budowy i zasad działania typowych urządzeń techniki jądrowej, podstawności fizycznych wybranych jądrowych metod pomiarowych, ich zalet i ograniczeń oraz możliwości ich praktycznego wykorzystania w różnych obszarach ludzkiej aktyw FM2A_W06 Completion of laboratory classes,
Oral answer
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość konieczności dogłębnego poznawania problemów, dla rozwiązania których planuje się zastosowanie jądrowych metod pomiarowych i potrafi działać w środowisku interdyscyplinarnym. - - + - - - - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę przekazywania zainteresowanym osobom rzetelnych informacji na tematy związane ze stosowaniem jądrowych technik pomiarowych w ich środowisku pracy. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wykonać typowe pomiary z zakresu techniki jądrowej, przeprowadzić analizę danych doświadczalnych oraz napisać sprawozdanie z wykonanej pracy. - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi zastosować wybrane jądrowe metody pomiarowe do badania własności fizycznych i składu chemicznego materiałów, a także zidentyfikować izotopy promieniotwórcze w badanych materiałach. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma uporządkowaną wiedzę na temat budowy i zasad działania typowych urządzeń techniki jądrowej, podstaw fizycznych wybranych jądrowych metod pomiarowych, ich zalet i ograniczeń oraz możliwości ich praktycznego wykorzystania w różnych obszarach ludzkiej aktywności - - + - - - - - - - -
M_W002 Ma uporządkowaną wiedzę na temat budowy i zasad działania typowych urządzeń techniki jądrowej, podstawności fizycznych wybranych jądrowych metod pomiarowych, ich zalet i ograniczeń oraz możliwości ich praktycznego wykorzystania w różnych obszarach ludzkiej aktyw - - + - - - - - - - -
Module content
Laboratory classes:

Program ćwiczeń:
1. Wprowadzenie: regulamin Studenckiej Pracowni Radiometrii, zasady zaliczania ćwiczeń laboratoryjnych, zasady BHP i postępowania za źródłami promieniowania jądrowego (studenci podpisuję oświadczenie o odbyciu przeszkolenia), sprawy organizacyjne – podział grupy na zespoły dwuosobowe i określenie dla każdego z nich harmonogramu zajęć (2 godz.)
2. ćwiczenia laboratoryjne – 6 ćwiczeń po 4 godz.
3. zaliczenie ćwiczeń, odrabianie zaległych ćwiczeń laboratoryjnych (2 godz.)

W ramach ćwiczeń laboratoryjnych będzie wykonane 6 ćwiczeń z przedstawionej poniżej listy; czas wykonywania każdego ćwiczenia 4 godz.:
- Wyznaczanie czasu połowicznego rozpadu izotopów krótkotrwałych
- Pomiar aktywności źródeł promieniotwórczych metodą koincydencji
- Rozpraszanie cząstek beta
- Oznaczanie zawartości naturalnych nuklidów promieniotwórczych w różnych materiałach
- Oznaczanie uranu i badanie równowagi promieniotwórczej w szeregu uranowym
- Spektrometria promieniowania gamma próbek środowiskowych
- Wyznaczanie stosunku przekrojów czynnych na aktywację neutronami termicznymi dla nuklidów Mn-55 i I-127
- Badanie pola neutronów termicznych wokół źródła neutronów
- Oznaczanie zawartości manganu metodą aktywacyjną
- Oznaczanie zawartości metali szlachetnych obiektach numizmatycznych metodą aktywacyjną.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 80 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in laboratory classes 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 30 h
Preparation for classes 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z zajęć laboratoryjnych obliczana jest jako średnia arytmetyczna ocen średnich z przygotowania teoretycznego i ze sprawozdań z opracowaniem wyników.
Uzyskanie pozytywnej oceny końcowej z ćwiczeń laboratoryjnych wymaga uzyskania pozytywnych ocen ze wszystkich wykonywanych ćwiczeń.
Ocena końcowa (OK) jest równa ocenie z zajęć laboratoryjnych.

Prerequisites and additional requirements:

•Znajomość podstaw fizyki jądrowej
•Znajomość podstaw elektroniki jądrowej i detekcji promieniowania jądrowego
•Znajomość podstawowych zasad ochrony radiologicznej
•Brak przeciwwskazań do pracy ze źródłami promieniowania jonizującego

Recommended literature and teaching resources:

•B. Dziunikowski, S.J. Kalita, Ćwiczenia laboratoryjne z jądrowych metod pomiarowych, Wyd. AGH, 1995
•B. Dziunikowski, O fizyce i energii jądrowej, Wyd. AGH, 2001
•B. Dziunikowski, Zastosowania izotopów promieniotwórczych, Cz.1 i 2, Wyd. AGH, 1995 i 1998
•G. Knoll, Radiation Detection and Measurements, John Wiley & Sons, 2010

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

nie posiadam

Additional information:

Warunkiem uzyskania zaliczenia zajęć laboratorujnych jest nie więcej niż dwie nieobecności usprawiedliwione studenta na zajęciach.
Warunkiem zaliczenia zajęć laboratoryjnych jest zaliczenie wszystkich przypisanych studentowi
ćwiczeń.
Warunki zaliczenia pojedynczego ćwiczenia są następujące:
- uzyskanie pozytywnej oceny z przygotowania teoretycznego,
- poprawne wykonanie pomiarów,
- przedstawienie akceptowalnego sprawozdania z opracowaniem wyników.

Sposób wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na ćwiczeniach
laboratoryjnych:
Pod koniec semestru przewidziany jest dodatkowy termin ćwiczeń laboratoryjnych, w którym można wykonać ćwiczenia, których student z przyczyn losowych nie mógł wykonać w pierwotnym terminie.
W przypadku wykonania a nie zaliczenia ćwiczeń w trakcie semestru studentowi przysługuje w sesji jeden termin poprawkowy na uzupełnienie braków.