Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Podstawy pierwszej pomocy
Course of study:
2016/2017
Code:
JFM-2-105-DE-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Dozymetria i elektronika w medycynie
Field of study:
Medical Physics
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Cebula Grzegorz (gcebula@me.com)
Academic teachers:
Cebula Grzegorz (gcebula@me.com)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student angażuje się w przeprowadzanie symulowanych akcji ratowniczych, dyskutuje w grupie, jak również z prowadzącym, omawia praktyczne problemy przedstawione na zajęciach. FM2A_K02, FM2A_K01, FM2A_K06 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_K002 Student ma świadomość wagi poprawności przeprowadzenia algorytmu BLS dla życia i zdrowia drugiego człowieka. FM2A_K04, FM2A_K05 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Student potrafi przeprowadzić symulowaną akcję ratowniczą według obowiązującego algorytmu BLS przy zadanych warunkach początkowych oraz brzegowych. FM2A_U13, FM2A_U19 Activity during classes,
Examination,
Participation in a discussion
M_U002 Student używa odpowiednich sformułowań medycznych charakteryzujących poszczególne etapy realizacji algorytmu BLS. FM2A_U13, FM2A_U04 Activity during classes,
Examination,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę o podstawach reanimacji, niektórych stanach zagrożenia życia oraz algorytmie BLS. FM2A_W08, FM2A_W21, FM2A_W09 Activity during classes,
Examination,
Participation in a discussion
M_W002 Student zna kolejność wykonywania czynności ratowniczych u dorosłych oraz dzieci. FM2A_W06, FM2A_W21 Activity during classes,
Examination,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student angażuje się w przeprowadzanie symulowanych akcji ratowniczych, dyskutuje w grupie, jak również z prowadzącym, omawia praktyczne problemy przedstawione na zajęciach. + - - - - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość wagi poprawności przeprowadzenia algorytmu BLS dla życia i zdrowia drugiego człowieka. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi przeprowadzić symulowaną akcję ratowniczą według obowiązującego algorytmu BLS przy zadanych warunkach początkowych oraz brzegowych. + - - - - - + - - - -
M_U002 Student używa odpowiednich sformułowań medycznych charakteryzujących poszczególne etapy realizacji algorytmu BLS. + - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę o podstawach reanimacji, niektórych stanach zagrożenia życia oraz algorytmie BLS. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna kolejność wykonywania czynności ratowniczych u dorosłych oraz dzieci. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dorosłych i dzieci (2 godziny)
Zasady prowadzenia resuscytacji krązeniowo-oddechowej u dorosłych i dzieci według wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji. Technika oceny poszkodowanego, wzywanie pomocy, oddechy ratownicze, uciskanie klatki piersiowej. Zasady wykorzystania automatycznych defibrylatorów zewnętrznych.
2. Pierwsza pomoc w wybranych stanach zagrożenia życia (3 godziny)
Zasady udzielania pierwszej pomocy w wybranych stanach zagrożenia życia: zadławienie, urazy, oparzenia, odmrożenia, hipo i hipertermia, drgawki, ból w klatce piersiowej, udar mózgu.

Practical classes:

1. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dorosłych (5 godzin)
Efekt kształcenia:
- student potrafi prowadzenie resuscytację krązeniowo-oddechową u dorosłych według wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji
- student potrafi bezpiecznie i prawidłowo używać automatyczny defibrylator zewnętrzny.
2. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dzieci, pierwsza pomoc w wybranych stanach zagrożenia życia (5 godzin)
Efekty kształcenia:
- student potrafi prowadzenie resuscytację krązeniowo-oddechową u dzieci według wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji
- student potrafi udzielić pierwszej pomocy w wybranych stanach zagrożenia życia: zadławienie, urazy, oparzenia, odmrożenia. Zaliczenie praktyczne.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 51 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 5 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Participation in practical classes 10 h
Preparation for classes 15 h
Examination or Final test 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia ważona ocen z egzaminu testowego (E) i zaliczenia praktycznego (C ):
OK = 0.5 x E + 0.5 x C

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Literatura podstawowa:

  1. Pierwsza pomoc i resuscytacja krążeniowo-oddechowa. pod redakcją prof. dr hab. Janusza Andresa, Kraków 2011
    Literatura uzupełniająca:
  2. Wytyczne resuscytacji 2010 Europejskiej Rady Resuscytacji. Kraków 2010, rozdziały: 1, 2, 3, 6a, 8, 10. lub te same rozdziały na stronie internetowej Polskiej Rady Resuscytacji
    http://www.prc.krakow.pl/2010
  3. Resuscytacja krążeniowo – oddechowej i automatyczna defibrylacja zewnętrzna – podręcznik do kursu – Polska Rada Resuscytacji, Kraków 2011
  4. Markenson D, Ferguson JD, Chameides L, Cassan P, et all. First Aid: 2010 American Heart Association and American Red Cross International Consensus on First Aid Science With Treatment Recommendations. Circulation. 2010;122:S582-S605. http://circ.ahajournals.org/content/122/16_suppl_2/S582.full.pdf+html
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None