Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Electronic Dosimetry Devices
Course of study:
2016/2017
Code:
JFM-2-107-DE-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Dozymetria i elektronika w medycynie
Field of study:
Medical Physics
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Skoczeń Andrzej (skoczen@fis.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Skoczeń Andrzej (skoczen@fis.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w zespole. Potrafi samodzielnie zdobyć odpowiednią wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji jego części zadania Report,
Execution of laboratory classes
M_K002 Student umie przedstawić wykonany pomiar w sposób komunikatywnej prezentacji Report,
Execution of laboratory classes
Skills
M_U001 Student potrafi rozpoznać zjawiska i moduły elektroniczne przydatne przy pomiarze dawki promieniowania jonizującego Report,
Execution of laboratory classes
M_U002 Student potrafi prowadzić pomiary parametrów technicznych urządzeń elektronicznych do pomiaru dawki promieniowania jonizującego FM2A_U07, FM2A_U09, FM2A_U14 Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe konstrukcje aktywnych dozymetrów elektronicznych i urządzeń odczytujących dozymetry pasywne FM2A_W05, FM2A_W07 Activity during classes,
Test,
Execution of laboratory classes
M_W002 Student zna konstrukcje i pramatry bloków funkcjonalnych składających się na tor sygnałowy dozymetru elektronicznego FM2A_W05 Activity during classes,
Test,
Execution of laboratory classes
M_W003 Student zna mechanizmy fizyczne uszkodzeń radiacyjnych w elektronice oraz wykorzystanie tych zjawisk do pomiaru dawki promieniowania jonizującego FM2A_W05, FM2A_W07, FM2A_W02 Activity during classes,
Test,
Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w zespole. Potrafi samodzielnie zdobyć odpowiednią wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji jego części zadania - - + - - - - - - - -
M_K002 Student umie przedstawić wykonany pomiar w sposób komunikatywnej prezentacji - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi rozpoznać zjawiska i moduły elektroniczne przydatne przy pomiarze dawki promieniowania jonizującego + - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi prowadzić pomiary parametrów technicznych urządzeń elektronicznych do pomiaru dawki promieniowania jonizującego - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe konstrukcje aktywnych dozymetrów elektronicznych i urządzeń odczytujących dozymetry pasywne + - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna konstrukcje i pramatry bloków funkcjonalnych składających się na tor sygnałowy dozymetru elektronicznego + - + - - - - - - - -
M_W003 Student zna mechanizmy fizyczne uszkodzeń radiacyjnych w elektronice oraz wykorzystanie tych zjawisk do pomiaru dawki promieniowania jonizującego + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Przegląd detektorów promieniowania jonizującego w aspekcie zastosowań do pomiaru dawek
 2. Uszkodzenia radiacyjne strukturalne

  Zastosowania do pomiaru dawki – dozymetr aktywny z diodą p-i-n.

 3. Uszkodzenia radiacyjne jonizacyjne

  Zastosowania do pomiaru dawki – mosimetr

 4. Pomiar małych pradów jonizacyjnych

  Elektrometry, specjalizowane wzmacniacze operacyjne i pomiarowe

 5. Pomiar szybkości zliczeń

  Twierdzenia Campbella-Francisa. Integratory analogowe i cyfrowe

 6. Pomiar impulsowy

  Odbiór i kształtowanie impulsu z detektora. Spektrometria amplitudowa. Szumy

Laboratory classes:
 1. Układy odczytu detektorów promieniowania jonizującego

  Efekty kształcenia:
  - student potrafi zbudować model i przeprowadzić symulację prostego tranzystorowego układu napięciowego i/lub prądowego do odczytu gazowego detektora promieniowania,
  - student potrafi zbudowć na płytce ćwiczeniowej prosty tranzystorowy układ napięciowy i/lub prądowy do odczytu gazowego detektora promieniowania i zmierzyć jego parametry (impedancję wejściową, charakterystykę amplitudowo-częstotliwościową).

 2. Elektrometr elektroniczny

  Efekty kształcenia:
  - student potrafi zastosować specjalizowany wzmacniacz operacyjny do pomiaru bardzo niskich prądów na poziomie pA

 3. Integratory liniowe

  Efekty kształcenia:
  - student potrafi uruchomić moduł ćwiczeniowy i obserwować jego pracę,
  - student potrafi wykonać pomiar współczynników konwersji, czasowej zdolności rozdzielczej, nieliniowości całkowej, oraz wyznaczenie nominalnego zakresu pomiarowego.

 4. Integratory logarytmiczne

  Efekty kształcenia:
  - student potrafi wykonać pomiar charakterystyki przejściowej fi- (częstotliwość-średnie napięcie),
  - student potrafi wykonać pomiar dyspersji odpowiedzi w funkcji częstotliwości,
  - student potrafi wykonać pomiar szybkości reakcji integratora na skokową zmianę częstotliwości.

 5. Badanie zmian napięcia progowego tranzystora MOS

  Efekty kształcenia:
  - student potrafi wykonać pomiar napięcia progowego tranzystora MOS,
  - student potrafi analizować przyczyny zmian napięcia progowego

 6. Konstrukcja i parametry czytnika dozymetrów TLD

  Efekty kształcenia:
  - student potrafi wykonać pomiar czułości toru sygnałowego czytnika,
  - student potrafi wykonać pomiar zakresu dynamiki przetwornika I-F (prąd-czętotliwość)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 10 h
Realization of independently performed tasks 40 h
Participation in laboratory classes 20 h
Preparation for classes 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa OK z modułu obliczana jest jako średnia ważona oceny z prac laboratoryjnych OL i ze sprawdzianu OS:
OK = 0.6∙OS + 0.4∙OL

Prerequisites and additional requirements:

• Znajomość podstaw dozymetrii
• Znajomość podstaw elektroniki analogowej i cyfrowej

Recommended literature and teaching resources:

• K. Korbel, Ekstrakcja informacji z sygnału radiometrycznego. WFiIS AGH, Kraków 2006
• Ahmed, Syed Naeem, Physics and engineering of radiation detection. Elsevier, Academic Press, 2007.
• Piątkowski, W. Scharf, Elektroniczne mierniki promieniowania jonizującego.Wydaw. Min. Obrony Narodowej, Warszawa 1979.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:
Pod koniec semestru przewidziany jest dodatkowy termin ćwiczeń (ogłaszany 2 tygodnie wcześniej na stronie internetowej przedmiotu i przez prowadzących), w którym można wykonać pomiary, których student z przyczyn losowych nie mógł wykonać w pierwotnym terminie. Studenci mogą wówczas odrabiać ćwiczenia po uprzednim uzyskaniu zgody prowadzącego zajęcia w jego grupie oraz odpowiedzi z części teoretycznej, potwierdzonej wpisem do protokołu.
Obecność na wykładzie: zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Zasady zaliczania zajęć:
W ramach laboratorium elektronicznego studenci pracując w dwuosobowych zespołach wykonują szereg ćwiczeń pomiarowych. Podstawą zaliczenia każdego z nich jest dyskusja w czasie prowadzenia pomiarów oraz nad gotowym sprawozdaniem z pomiarów. Powstaje z tego ocena z prac laboratoryjnych OL.
Ponadto cykl zajęć w laboratorium kończy się pisemnym sprawdzianem z oceną OS.
Zaliczenie laboratorium wymaga zaliczenia wszystkich ćwiczeń podanych w treści modułu.
Warunkiem uzyskania zaliczenia z pojedynczego ćwiczenia jest:
- poprawny montaż układu i wykonanie pomiarów,
- zaliczone sprawozdanie z opracowaniem wyników.