Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Diploma practice
Course of study:
2016/2017
Code:
JFM-2-109-DE-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Dozymetria i elektronika w medycynie
Field of study:
Medical Physics
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Matusiak Katarzyna (Katarzyna.Matusiak@fis.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Matusiak Katarzyna (Katarzyna.Matusiak@fis.agh.edu.pl)
Module summary

W trakcie realizacji modułu, student będzie miał możliwość przeprowadzenia badań niezbędnych do realizacji pracy magisterskiej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość wpływu podejmowanych czynności na życie oraz zdrowie swoje i współpracowników. FM2A_K04 Activity during classes
M_K002 Student potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny. FM2A_K02 Activity during classes
Skills
M_U001 Student potrafi wybrać pozycje literaturowe istotne z punktu widzenia realizacji wybranego tematu. FM2A_U01, FM2A_U02 Report on completion of a practical placement
M_U002 Student potrafi dobrać właściwą metodę pomiaru, przeprowadzić analizę uzyskanych wyników i wyciągnąć wnioski. FM2A_U12, FM2A_U13, FM2A_U09 Work done within the framework of a practical placement,
Report on completion of a practical placement
Knowledge
M_W001 Student ma szczegółową wiedzę w zakresie podstawy fizycznych zjawisk związanych z realizowanym tematem pracy dyplomowej. FM2A_W06, FM2A_W03 Report on completion of a practical placement
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość wpływu podejmowanych czynności na życie oraz zdrowie swoje i współpracowników. - - - - - - + - - - -
M_K002 Student potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny. - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wybrać pozycje literaturowe istotne z punktu widzenia realizacji wybranego tematu. - - - - - - + - - - -
M_U002 Student potrafi dobrać właściwą metodę pomiaru, przeprowadzić analizę uzyskanych wyników i wyciągnąć wnioski. - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma szczegółową wiedzę w zakresie podstawy fizycznych zjawisk związanych z realizowanym tematem pracy dyplomowej. - - - - - - + - - - -
Module content
Practical classes:

Zajęcia praktyczne
Celem letniej praktyki dyplomowej będzie zebranie materiałów niezbędnych do realizacji wybranego przez Studenta tematu pracy magisterskiej. W szczególności Student będzie miał możliwość:

- zebrania i przeanalizowania literatury pod kątem informacji niezbędnych do realizacji pracy;
- zapoznania się z wykorzystywaną aparaturą pomiarową;
- przeprowadzenia (pod nadzorem osoby upoważnionej) pomiarów koniecznych do realizacji wybranego tematu.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Completion of practical placements 110 h
Contact hours 8 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Praktyka kończy się wystawieniem zaświadczenia o jej ukończeniu przez Promotora Pracy Magisterskiej. Zaświadczenie powinno zawierać ocenę przebiegu praktyki wraz z podaniem stopnia zaawansowania pracy. Student pisze krótkie sprawozdanie (max. 2 strony A4) z przebiegu praktyki. Sprawozdanie oceniane jest przez Pełnomocnika Dziekana WFiIS AGH do spraw Praktyk Studenckich.

Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia arytmetyczna ocen uzyskanych od Zewnętrznego Opiekuna Praktyki (Z) i od Pełnomocnika Dziekana WFiIS AGH do spraw Praktyk Studenckich (S):
OK = (Z+S)/2

Prerequisites and additional requirements:

1. Podstawowa wiedza w zakresie technik badawczych wykorzystywanych do realizacji tematu pracy.

2. Podstawowa umiejętność posługiwania się komputerem.

Recommended literature and teaching resources:

Według zalecenia Promotora pracy magisterskiej.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. K.Matusiak, A.Patora, A.Jung: “Comparison of MCP-Ns and MCP-N detectors usefulness for beta rays detection” Radiation Measurements 102 (2017) 10-15
2. K.Matusiak, A.Patora, A.Jung: ”The influence of pre- and post-irradiation annealing on LiF:Mg,Cu,P stability” Radiation Protection Dosimetry Radiation Protection Dosimetry (2016), Vol. 171, No. 3, pp. 346–350
3. K.Matusiak, J. Kosek: “Dedicated computer software to radiation dose optimization for the staff performing nuclear medicine procedures” NUKLEONIKA (2012) vol. 57 no. 4 pp.497-502
4. J.Chwiej, A.Patulska, A.Skoczen, K.Matusiak, K.Janeczko, M.Ciarach, R.Simon, Z.Setkowicz:“Various ketogenic diets can differently support brain resistance against experimentally evoked seizures and seizure-induced elemental anomalies of hippocampal formation” Journal of Trace Elements in Medicine and Biology 42 (2017) 50-58

Additional information:

W zależności od specyfiki pracy w miejscu odbywania praktyki, dopuszcza się możliwość modyfikacji planu praktyki po wcześniejszym uzgodnieniu z Pełnomocnikiem Dziekana WFiIS AGH do spraw Praktyk Studenckich. Wszelkie zmiany muszą być zgłoszone nie później niż do ostatniego dnia semestru letniego.

Praktyki muszą zostać zrealizowane w terminie zgodnym z podanym w zarządzeniu Rektora w sprawie organizacji bieżącego roku akademickiego.

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności, termin praktyki może zostać zmieniony na wniosek studenta po wcześniejszym uzgodnieniu z Promotorem Pracy Magisterskiej oraz Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk Studenckich dla kierunku FM. Nieusprawiedliwiona nieobecność w miejscu odbywania praktyki skutkuje brakiem możliwości uzyskania zaliczenia.