Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Laboratorium medyczne
Course of study:
2016/2017
Code:
JFM-2-203-DE-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Dozymetria i elektronika w medycynie
Field of study:
Medical Physics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kulka Jan (jan.kulka@fis.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Dudała Joanna (dudala@fis.agh.edu.pl)
dr inż. Kulka Jan (jan.kulka@fis.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość wpływu podejmowanych decyzji wynikających z kontroli jakości na życie i zdrowie pacjentów i personelu medycznego FM2A_K12, FM2A_K04 Scientific paper
Skills
M_U001 Student potrafi prowadzić pozyskiwać informacje z literatury oraz wykonać obliczenia związane z tematyką przedmiotu FM2A_U01, FM2A_U02, FM2A_U04, FM2A_U05, FM2A_U03, FM2A_U13 Report
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę o oddziaływaniu promieniowania rentgenowskiego z materią oraz z narażenia radiacyjnego oraz posiada wiedzę z zakresu techniki ultradźwięków FM2A_W03, FM2A_W07
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu metabolizmu tkanek oraz sposobach znakowania radiofarmaceutykami Test
M_W003 Student posiada wiedzę z zakresu detekcji promieniowania zarówno metodami scyntylacyjnymi jak i detektorami gazowymi i półprzewodnikowymi FM2A_W13, FM2A_W02 Test
M_W004 Student posiada wiedzę z zakresu analizy Fouriera i jej wykorzystaniem do obrazowania FM2A_W05, FM2A_W06
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość wpływu podejmowanych decyzji wynikających z kontroli jakości na życie i zdrowie pacjentów i personelu medycznego - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi prowadzić pozyskiwać informacje z literatury oraz wykonać obliczenia związane z tematyką przedmiotu - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę o oddziaływaniu promieniowania rentgenowskiego z materią oraz z narażenia radiacyjnego oraz posiada wiedzę z zakresu techniki ultradźwięków - - + - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu metabolizmu tkanek oraz sposobach znakowania radiofarmaceutykami - - + - - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę z zakresu detekcji promieniowania zarówno metodami scyntylacyjnymi jak i detektorami gazowymi i półprzewodnikowymi - - + - - - - - - - -
M_W004 Student posiada wiedzę z zakresu analizy Fouriera i jej wykorzystaniem do obrazowania - - + - - - - - - - -
Module content
Laboratory classes:
Laboratorium medyczne

Ćwiczenia laboratoryjne podzielone są na ćwiczenia wprowadzające w trybie seminaryjnym (Studenci przygotowują krótkie prezentacje na zadany przez Prowadzącego temat, Prowadzący uzupełnia informacje) oraz ćwiczenia o charakterze laboratoryjnym, odbywające się na terenie wybranych instytucji o charakterze medycznym. W czasie zajęć praktycznych Studenci weryfikują swoją wiedzę oraz gromadzą materiał niezbędny do przygotowania sprawozdania pisemnego z danego ćwiczenia.
1. Regulacje prawne w odniesieniu do zastosowań medycznych promieniowania jonizującego
• ćwiczenia wprowadzające w trybie seminaryjnym (Prowadzący)
- student potrafi wymienić akty prawne regulujące zastosowanie promieniowania jonizującego do celów medycznych
- student ma ogólną wiedzę dotyczącą zagadnień związanych z zapewnieniem jakości (QA – Quality Assurance) w procedurach medycznych z użyciem promieniowania jonizującego
- student rozumie pojęcie poziomów referencyjnych i potrafi podać przykłady w wybranych metodach diagnostycznych
2. Rentgenodiagnostyka
• ćwiczenia wprowadzające w trybie seminaryjnym (Studenci przygotowują krótkie seminaria na zadany temat)
- Student zna i potrafi wyjaśnić zjawiska fizyczne leżące u podstaw rentgenowskich metod diagnostycznych, zna zasadę działania aparatury rentgenowskiej, ma podstawową wiedzę z zakresu radiologii ogólnej
- Student zna rodzaje detektorów scyntylacyjnych dla potrzeb rentgenodiagnostyki
- Student rozumie zasadę działania radiografii cyfrowej pośredniej i bezpośredniej
- Student potrafi omówić różnice między analogowym i cyfrowym sposobem zapisu obrazu rentgenowskiego
- Student zna podstawy teorii obrazu rentgenowskiego
- Student ma podstawową wiedzę z zakresu rentgenowskiej tomografii komputerowej
- Student wie, jakie fantomy są stosowane w rentgenodiagnostyce
• ćwiczenia w trybie laboratoryjnym dotyczą głównie kontroli jakości urządzeń
- Student uczestniczy w zajęciach praktycznych na terenie jednostek medycznych weryfikując swoją wiedzę teoretyczną zdobytą w czasie ćwiczeń wprowadzających
- Zajęcia z zakresu radiologii (tomografia komputerowa, mammografia, densytometria)
3. Medycyna nuklearna
• ćwiczenia wprowadzające w trybie seminaryjnym
• ćwiczenia w trybie laboratoryjnym z zakresu SPECT/CT, PET/CT
• ćwiczenia dotyczą również narażenia radiacyjnego zarówno w momencie obrazowania jak i w trakcie przygotowania radiofarmaceutyków
SPECT/CT
- Student poznaje pracę w laboratorium „gorącym” i technikami uzyskiwania izotopów z generatora
- Student rozumie istotę technik radioizotopowych stosowanych w medycynie nuklearnej
- Student umie wymienić radiofarmaceutyki stosowane w medycynie nuklearnej i zna metody ich produkcji
- Student zna i potrafi wyjaśnić zjawiska fizyczne leżące u podstaw metod diagnostycznych wykorzystujących techniki izotopowe
- Student zna budowę gammakamery
- Student zna rodzaje detektorów scyntylacyjnych dla potrzeb gammakamery
- Student potrafi omówić rodzaje kolimatorów stosowanych w gammakamerach i potrafi uzasadnić ich dobór w zależności od wykonywanych badań i rodzajów radiofarmaceutyków
- Student potrafi omówić, na czym polega metoda scyntygraficzna i podaje przykłady badań scyntygraficznych
- Student wie, jakie fantomy są stosowane w medycynie nuklearnej
- Student wykonuje pomiary dotyczące zdolności rozdzielczej przestrzennej i energetycznej oraz wierności odwzorowania geometrycznego
PET/CT
- Student zna podstawy fizyczne pozytonowej tomografii emisyjnej
- Student potrafi wymienić nuklidy stosowane w metodzie PET i potrafi omówić sposób ich produkcji
- Student zna rodzaje detektorów scyntylacyjnych dla potrzeb PET
- Student poznaje podstawy detekcji „czasu przelotu”
- Student zapoznaje się z produkcją izotopów beta plus promieniotwórczych oraz kontrolą jakości radiofarmaceutyków wysyłanych do centrów PET
- Student zapoznaje się z narażeniem radiacyjnym w komorze „gorącej” oraz pokoju aplikacji izotopów pacjentom
- Student poznaje techniki badań bramkowanych oddechem i sygnałem EKG
- student wykonuje pomiary dotyczące zdolności rozdzielczej przestrzennej i energetycznej oraz wierności odwzorowania geometrycznego w zakresie dotyczącym części PET i CT

4. Ultrasonografia
• ćwiczenia wprowadzające w trybie seminaryjnym
• ćwiczenia w trybie laboratoryjnym z zakresu USG
- Student zna podstawy fizyczne metody USG
- Student zna mechanizmy generacji i detekcji ultradźwięków
- Student zna budowę ultrasonografu i rodzaje głowic stosowanych w badaniach
- Student zna detektory dopplerowskie dla USG
- Student wykonuje pomiary rozdzielczości kątowej, tłumienia propagacji ultradźwięków, cienia akustycznego i wzmocnienia akustycznego
- Student zapoznaje się z automatyczną regulacją wzmocnienia w zależności od czasu propagacji fali ultradźwiękowej

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 131 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Examination or Final test 2 h
Participation in laboratory classes 45 h
Preparation for classes 42 h
Realization of independently performed tasks 42 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Uzyskanie pozytywnej oceny końcowej (OK) wymaga uzyskania pozytywnej oceny z prezentacji (P), sprawozdania z zajęć laboratoryjnych (S) oraz z kolokwium zaliczeniowego (K). W przypadku
Wielokrotnego zaliczania kolokwium w drugim lub trzecim terminie ocenę oblicza się jako średnią ważoną ocen uzyskanych w poszczególnych terminach wg wzorów:
2 termin: K = 0,3 x (1 termin) + 0,7 x (2 termin)
3 termin: K = 0,2 x (1 termin) + 0,3 x (2 termin) + 0,5 x (3 termin)
Analogiczna zasada obowiązuje przy poprawianiu ocen z prezentacji (P) oraz sprawozdania (S).
Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych obliczana jest, jako średnia ważona z trzech ocen cząstkowych obejmujących przygotowanie i prezentację seminarium (P), opracowanie sprawozdania z zajęć laboratoryjnych (S) oraz ocen uzyskanych z kolokwium końcowego:
OK = 0,3 x P + 0,3 x S + 0,4 x K

Prerequisites and additional requirements:

znajomość detekcji promieniowania jonizującego
znajomość prawa atomowego

Recommended literature and teaching resources:

1. Królicki L.: Medycyna Nuklearna. Fundacja im. Ludwika Rydygiera. Warszawa 1996
2. Pruszyński B. (red.): Diagnostyka obrazowa. Podstawy teoretyczne i metodyka badań. Wydawnictwo PZWL Lekarskie. Warszawa 2000
3. Hoskins P.R., Trush A., Martin K., Whittingham T.A.: Diagnostic ultrasound- Physics and Equipment.
Greenwich Media Limited, London 2003.
4. Nowicki A.: Diagnostyka ultradźwiękowa – Podstawy fizyczne ultrasonografii i metod dopplerowskich.
MAKMed . Warszawa 2000
5. Webb S.: The Physics of Medical Imaging. Institute of Physics Publishing,. London 2000
6. Ewa Fabiszewska, Iwona Jezierska, Katarzyna Jankowska, Podstawowe testy kontroli jakości w mammografii, radiografii ogólnej, fluoroskopii i angiografii, Pol J Med. Phys Eng 2005; 11(4):211-291
7. Analogowe I cyfrowe systemy obrazowania w mammografii – jakość obrazu I zdolność detekcji, Acta Bio-Optica et Informatica Medica 1/2010,vol. 16
8. Teresa Jakubowska, Porównanie wybranych systemów obrazowania cyfrowego w mammografii, Acta Bio-Optica et Informatica Medica 4/2012, vol. 18

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Część zajęć odbywa się poza obiektami dydaktycznymi AGH w ośrodkach medycznych. Zakres niektórych zajęć może ulec zmianie w zależności od aktualnych możliwości poszczególnych ośrodków.

Additional information:

część zajęć odbywa się poza obiektami dydaktycznymi AGH.