Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
M.Sc. thesis seminar
Course of study:
2016/2017
Code:
JFM-2-302-DE-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Dozymetria i elektronika w medycynie
Field of study:
Medical Physics
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Lankosz Marek (Marek.Lankosz@fis.agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. Dubiel Stanisław (Stanislaw.Dubiel@fis.agh.edu.pl)
Module summary

Poznane zostaną podstawowe zasady dotyczące opracowania i prezentacji danych pomiarowych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K004 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcenia, co realizuje poprzez przygotowanie pracy magisterskiej. FM2A_K01, FM2A_K11 Participation in a discussion,
Activity during classes,
Diploma thesis
M_K005 Student angażuje się w dyskusję, ocenia efekty pracy innych studentów, potrafi dobrze sformułować swoje argumenty. FM2A_K02, FM2A_K06 Participation in a discussion
Skills
M_U005 Student potrafi przeprowadzić analizę danych doświadczalnych, zaprezentować je w formie graficznej i wyciągnąć na ich podstawie wnioski. FM2A_U03 Activity during classes,
Test,
Scientific paper
M_U006 Student umie pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł i na tej podstawie potrafi przygotować opracowanie multimedialne. FM2A_U01 Activity during classes,
Test,
Scientific paper
Knowledge
M_W004 Student posiada wiedzę o zjawiskach fizycznych w wybranych procesach biomedycznych. Student zna działanie zaawansowanych układów elektronicznych. FM2A_W04, FM2A_W05, FM2A_W03 Activity during classes,
Test,
Scientific paper
M_W006 Student zna i rozumie podstawowe zasady dotyczące opracowania i prezentacji danych pomiarowych. FM2A_W01 Activity during classes,
Test,
Scientific paper
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K004 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcenia, co realizuje poprzez przygotowanie pracy magisterskiej. - - - - - + - - - - -
M_K005 Student angażuje się w dyskusję, ocenia efekty pracy innych studentów, potrafi dobrze sformułować swoje argumenty. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U005 Student potrafi przeprowadzić analizę danych doświadczalnych, zaprezentować je w formie graficznej i wyciągnąć na ich podstawie wnioski. - - - - - + - - - - -
M_U006 Student umie pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł i na tej podstawie potrafi przygotować opracowanie multimedialne. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W004 Student posiada wiedzę o zjawiskach fizycznych w wybranych procesach biomedycznych. Student zna działanie zaawansowanych układów elektronicznych. - - - - - + - - - - -
M_W006 Student zna i rozumie podstawowe zasady dotyczące opracowania i prezentacji danych pomiarowych. - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:
Zajęcia seminaryjne

Program zajęć koncentruje się na zagadnieniach związanych z tematyką prac magisterskich realizowanych przez studentów w danym roku akademickim. Na pierwszych zajęciach przedstawiany jest sposób przygotowania poprawnej prezentacji multimedialnej na temat realizowanej pracy magisterskiej. Omawiane są podstawowe informacje dotyczące analizy danych doświadczalnych i korzystania ze specjalistycznych baz danych, a także podawane są warunki zaliczenia. Przewidywane są dwie prezentacje. Pierwsza prezentacja obejmuje podstawy fizyczne metod wykorzystywanych w pracy magisterskiej, cel proponowanych badań oraz oczekiwane wyniki. Druga prezentacja ma na celu przedstawienie rezultatów badań oraz wynikających z ich realizacji wniosków. Na zajęciach seminaryjnych zwraca się uwagę na zrozumienie zjawisk fizycznych wykorzystywanych w diagnostyce i terapii medycznej oraz omówienie strony inżynierskiej działania urządzeń medycznych. Drugim istotnym elementem zajęć jest nabycie umiejętności poprawnego analizowania danych doświadczalnych. Przedstawione przez studentów zagadnienia są potem podstawą sprawdzianu końcowego.
Efekty kształcenia:
- student potrafi samodzielnie wyselekcjonować odpowiednią literaturę niezbędną do przygotowania prezentacji dotyczącej pracy magisterskiej
- student zna zjawiska fizyczne związane z tematyką realizowanej pracy magisterskiej
- student zna działanie aparatury badawczej wykorzystywanej przy realizacji pracy magisterskiej
- student zna podstawy statystyki niezbędne do opracowania danych pomiarowych i potrafi prawidłowo je zastosować.
-student zna podstawy fizyczne oraz działanie aparatury badawczej związanej z pracami magisterskimi realizowanymi przez innych studentów

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in seminar classes 45 h
Preparation for classes 39 h
Realization of independently performed tasks 6 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa (OK) jest średnią arytmetyczna z dwóch ocen cząstkowych z prezentacji.

Uzyskanie pozytywnej oceny końcowej (OK) wymaga uzyskania pozytywnych ocen z prezentacji.

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza i umiejętności uzyskane podczas studiów na kierunku Fizyka medyczna

Recommended literature and teaching resources:

Zalecana literatura podawana jest indywidualnie dla każdego dyplomanta przez opiekuna pracy magisterskiej

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:nieobecność na zajęciach z przyczyn losowych wymaga od studenta samodzielnego opanowania materiału prezentowanego na zajęciach i jego zaliczenia w formie odpowiedzi ustnej w terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia, lecz nie później niż w ostatnim tygodniu trwania zajęć. Uzyskanie negatywnej oceny z prezentacji lub jej nie wygłoszenie w przewidzianym harmonogramem zajęć terminie wymaga ustalenia z prowadzącym zajęcia nowego terminu jej wygłoszenia, nie później niż w ostatnim tygodniu trwania zajęć.

Zasady zaliczania zajęć seminaryjnych: warunkiem jest zaliczenie prezentacji. Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze. Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczania.