Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Moduł pozatechniczny - Zagadnienia prawno-organizacyjne w medycynie
Course of study:
2016/2017
Code:
JFM-2-303-DE-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Dozymetria i elektronika w medycynie
Field of study:
Medical Physics
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Sroka Tomasz (tomasz.sroka@uj.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi zaproponować ekonomicznie korzystne rozwiązania FM2A_K10 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_K002 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy FM2A_K09 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Potrafi dokonać wstępnej oceny prawno-ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich w medycynie FM2A_U15 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę niezbędną do rozumienia prawnych i organizacyjnych uwarunkowań działalności w medycynie FM2A_W17, FM2A_W14 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion
M_W002 Ma podstawową wiedzę o prowadzeniu działalności gospodarczej FM2A_W19 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi zaproponować ekonomicznie korzystne rozwiązania + - - - - + - - - - -
M_K002 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy + - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dokonać wstępnej oceny prawno-ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich w medycynie + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę niezbędną do rozumienia prawnych i organizacyjnych uwarunkowań działalności w medycynie + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma podstawową wiedzę o prowadzeniu działalności gospodarczej + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Wprowadzenie w problematykę przedmiotu
1.1. Pojęcie systemu prawnego i płaszczyzny działania prawa: regulacje międzynarodowe, europejskie i krajowe,
1.2. Gałęzie i dziedziny prawa: prawo publiczne (władcze relacje pomiędzy organami władzy publicznej a innymi podmiotami prawa), prawo prywatne (swoboda działania stron stosunku prawnego),
1.3. Zakres przedmiotowy regulacji w systemie ochrony zdrowia: prawo o zakładach opieki zdrowotnej, prawo o zawodach medycznych, prawo o produktach leczniczych (leki) i wyrobach medycznych (aparatura i sprzęt medyczny, środki ortopedyczne, implanty), prawo o zdrowotności publicznej (choroby zakaźne, Inspekcja Sanitarna, ochrona zdrowia psychicznego).

2. Organizacja ochrony zdrowia w Polsce
2.1. Pojęcie systemu ochrony zdrowia i systemu opieki zdrowotnej
2.2. Struktura systemu opieki zdrowotnej: lecznictwo ambulatoryjne (podstawowe i specjalistyczne) lecznictwo stacjonarne (szpitale i inne zakłady całodobowej opieki), ratownictwo medyczne, służby inspekcyjne (inspekcja sanitarna, inspekcja radiologiczna, inspekcja farmaceutyczna), Narodowy Fundusz Zdrowia, Agencja Technologii Medycznych, instytuty resortowe, inne jednostki organizacyjne,
2.3. Zasady wykonywania praktyki zawodowej w opiece zdrowotnej: praktyka indywidualna i grupowa zawodów medycznych, dziedziny nauki i techniki oraz zawody pomocnicze i mające zastosowanie w medycynie, w tym fizyka medyczna, elektronika i inne,
2.4. Nadzór specjalistyczny w świetle ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia z 2008 r.

3. Zasady prowadzenia działalności leczniczej
3.1. Podstawowe zasady działalności gospodarczej w świetle ustawy Prawo gospodarcze z 2004 r.: rodzaje działalności gospodarczej, uruchomienie działalności, rejestracja, zasady opodatkowania i inne wymagania,
3.2. Organizacja opieki zdrowotnej w świetle ustawy o działalności leczniczej z 2011 r.: pojęcie podmiotu
leczniczego i przedsiębiorcy, rejestracja, wymagania dotyczące pomieszczeń, urządzeń technicznych i personelu,
3.3. Nadzór i kontrola nad zakładami opieki zdrowotnej,
3.4. Zasady akredytacji zakładów opieki zdrowotnej w świetle ustawy o akredytacji z 2008 r.

4. Zasady finansowania opieki zdrowotnej
4.1. Modele finansowania opieki zdrowotnej w Unii Europejskiej i innych krajach wysokorozwiniętych,
4.2. Zasady finansowania opieki zdrowotnej w Polsce: świadczenia finansowane z budżetu państwa i z funduszu ubezpieczeń zdrowotnych,
4.3. Organizacja i zasady działania Narodowego Funduszu Zdrowia,
4.3. Zasady kontraktowania świadczeń leczniczych przez podmioty lecznicze,
4.4. Uprawnienia osób ubezpieczonych.

5.Regulacje prawne w zakresie projektowania i wytwarzania aparatury i sprzętu medycznego w świetle ustawy o wyrobach medycznych z 2010 r: przepisy europejskie i polskie
5.1. Pojęcie wyrobu medycznego i klasyfikacja wyrobów medycznych,
5.2. Wymagania zasadnicze dotyczące wyrobów medycznych,
5.3. Procedura oceny zgodności wyrobów medycznych z wymaganiami zasadniczymi; deklaracja zgodności i oznakowanie wyrobów,
5.4. Badania kliniczne wyrobów medycznych, rejestracja i zgłoszenia wyrobów,
5.5. Pojęcie incydentu medycznego, zgłoszenia i rejestracja incydentów.

6. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej oraz podmiotów prowadzących działalność leczniczą
6.1. Regulacje powszechnie obowiązujące: przepisy kodeksu pracy i rozporządzeń wykonawczych,
6.2. Główne ustawy w dziedzinie ubezpieczeń społecznych i rodzaje ubezpieczeń,
6.3. Regulacje szczególne dotyczące pracowników sektora opieki zdrowotnej,
6.4. Zasady uzyskiwania specjalizacji,
6.5. Zasady odpowiedzialności prawnej pracowników sektora opieki zdrowotnej.

7. Prawa osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych w świetle ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 2008 r. oraz innych ustaw w dziedzinie ochrony zdrowia
7.1. Regulacje europejskie w dziedzinie praw pacjenta: dokumenty Unii Europejskiej i Rady Europy,
7.2. Zgoda na leczenie i przymus leczenia w świetle polskich ustaw: ustawa o chorobach zakaźnych i zakażeniach u ludzi z 2008 r., ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z 1994 r., inne ustawy w zakresie zdrowia publicznego,
7.3. Procedura dochodzenia odszkodowania za szkody związane z leczeniem przed komisjami do spraw szkód medycznych.
7.4. Odpowiedzialność zakładów opieki zdrowotnej za szkody wyrządzone w trakcie leczenia: Pojęcie błędu medycznego i rodzaje błędów: błąd organizacyjny, błąd techniczny, błąd diagnostyczny, błąd terapeutyczny.

Seminar classes:

1. Źródła prawa i rodzaje aktów prawnych
1.1. Pojęcie prawa w znaczeniu przedmiotowym i podmiotowym,
1.2. Hierarchia aktów prawnych: Konstytucja, ustawy zwykłe, rozporządzenia
1.3. Pojęcie normy prawnej. Norma prawna a przepis prawny,
1.4. System prawa – gałęzie i dziedziny prawa
1.5. Prawo krajowe, lokalne i zakładowe.

2. Budowa aktu prawnego
2.1. Struktura aktu prawnego na przykładzie Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Pracy,
2.2. Struktura aktu prawnego na przykładzie ustawy prawo atomowe i ustawy o działalności leczniczej
2.3. Znaczenie rozporządzeń wykonawczych i podmioty uprawnione do ich wydawania,
2.3. Rodzaje norm i przepisów prawnych na przykładzie wybranych ustaw: normy ogólne i szczególne, normy bezwzględnie obowiązujące i względnie obowiązujące, inne rodzaje norm,
2.4. Rola wykładni prawa i orzecznictwa sądowego.

3. Wewnętrzne akty prawne w zakładach opieki zdrowotnej i ich jednostkach organizacyjnych
3.1. Statut zakładu opieki zdrowotnej,
3.2. Regulamin organizacyjny zakładu,
3.3. Regulamin wynagradzania pracowników,
3.4. Inne regulaminy – zakładowego funduszu socjalnego itd.,
3.5. Rola i znaczenie zarządzeń wewnętrznych i instrukcji obsługi urządzeń technicznych.

4. Znaczenie publikacji prawa
4.1. Urzędowa publikacja prawa: Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki Urzędowe ministerstw i centralnych urzędów, wojewódzki dziennik urzędowy i publikacja prawa lokalnego,
4.2. Internetowy system aktów prawnych. Metodyka posługiwania się systemem internetowym aktów prawnych; zasady budowy lexu: skorowidz tematyczny, skorowidz historyczny (według daty wydania).

5. Podstawowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach opieki zdrowotnej
5.1. Obowiązki pracodawcy,
5.2. Prawa i obowiązki pracownika,
5.3. Wymagania dotyczące obiektów i pomieszczeń pracy,
5.4. Wymagania dotyczące maszyn, urządzeń technicznych, procesów technologicznych i substancji niebezpiecznych.

6. Metodologia zarządzania w systemie opieki zdrowotnej
6.1. Zarządzanie strategiczne i operacyjne,
6.2. Zarządzanie zasobami ludzkimi,
6.3. Zarządzanie urządzeniami i aparaturą medyczną oraz infrastrukturą techniczną,

7. Zarządzanie jakością i zarządzanie ryzykiem w ochronie zdrowia
7.1. Systemy zapewnienia i poprawy jakości,
7.2. Monitorowanie jakości: Centrum Monitorowania Jakości w Opiece Zdrowotnej i jego rola,
7.3. Regulacje prawne w obszarze jakości: system akredytacji,
7.4. Przeprowadzanie oceny ryzyka i rodzaje audytów,
7.5. Koszty niskiej jakości.

8. Postęp w medycynie i w naukach technicznych a nowe regulacje prawne
8.1. Nowe technologie medyczne w diagnostyce i w terapii oraz ich koszty,
8.2. Transplantacje narządów i implantów,
8.3. Ekonomiczne aspekty w ochronie zdrowia (kluczowe zasady Ekonomiki Zdrowia).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 125 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in seminar classes 15 h
Examination or Final test 1 h
Realization of independently performed tasks 89 h
Preparation for classes 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Wyniki pisemnego testu – 50%
Aktywność na seminarium – 30%
Uczestnictwo w zajęciach – 20%

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Borucka – Arctowa M., Wileński J., Wstęp do prawoznawstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998
2. Zarządzanie w opiece zdrowotnej, praca zbiorowa pod red. M. Kaustcha i M. Whitfielda, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003 (wybrane rozdziały dotyczące regulacji prawnych i zarządzania jakością)
3. Poździoch S. Komentarz do ustawy o wyrobach medycznych, Volters Kluwer, Warszawa 2012
4. Inne wskazane fragmenty książek z zakresu prawa administracyjnego i prawa pracy

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None