Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Nuclear Medicine
Course of study:
2016/2017
Code:
JFM-2-304-DE-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Dozymetria i elektronika w medycynie
Field of study:
Medical Physics
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. Hubalewska- Dydejczyk Alicja (alahub@cm-uj.krakow.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. Hubalewska- Dydejczyk Alicja (alahub@cm-uj.krakow.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość ciągłego narażenie na promieniowanie jonizujące pacjentów i personelu, a także potencjalnego narażenia osób z ogółu ludności oraz potrzeby ograniczenia ekspozycji wymienionych grup. FM2A_K03, FM2A_K04 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
M_K002 Student angażuje się w dyskusję, reaguje zainteresowaniem na przedstawione problemy medyczne i badawcze oraz próbuje podać konstruktywne sposoby ich rozwiązania, potrafi dobrze sformułować swoje argumenty. FM2A_K12, FM2A_K01, FM2A_K06 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
Skills
M_U001 Student potrafi przyporządkować dany radiofarmaceutyk odpowiedniemu badaniu scyntygraficznemu lub metodzie terapeutycznej oraz uzasadnić swój wybór. Student potrafi omówić wskazania do przeprowadzenia wybranej radiologicznej procedury medycznej oraz zinterpretować wybrane obrazy scyntygraficzne. FM2A_U01, FM2A_U03 Activity during classes,
Examination,
Participation in a discussion
M_U002 Student potrafi omówić budowę gamma kamery i tomografu komputerowego oraz wskazać najważniejsze elementy obu urządzeń. Student potrafi wymienić oraz przeprowadzić wymagane odpowiednim Rozporządzeniem dzienne testy kontroli jakości sprzętu w Pracowni Medycyny Nuklearnej. Student potrafi skonstruować plan pomiarów koniecznych do przeprowadzenia oceny narażenia wewnętrznego pacjenta po podaniu substancji znakowanej izotopem promieniotwórczym. FM2A_U08, FM2A_U19, FM2A_U16, FM2A_U07 Activity during classes,
Examination,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
M_U003 Student używa odpowiednich sformułowań medycznych charakteryzujących omawiane schorzenia oraz badania scyntygraficzne służące do ich diagnostyki, a także odpowiednie terapie izotopowe. Student potrafi wymienić benefity płynące z przeprowadzenia wybranych radiologicznych procedur medycznych oraz zagrożenia związane ze stosowaniem promieniowania jonizującego. FM2A_U13, FM2A_U12, FM2A_U02 Activity during classes,
Examination,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę o podstawowych badaniach scyntygraficznych (wskazaniach do ich wykonania, przygotowaniu pacjenta do badania, kolejnych etapach przeprowadzania omawianych diagnostycznych radiologicznych procedur medycznych, zasadach interpretacji wyników), a także o wybranych procesach terapeutycznych (terapii izotopowej analogami somatostatyny znakowanymi 90Y oraz 177Lu, uzupełniającej terapii zróżnicowanego raka tarczycy 131I oraz terapii nadczynności tarczycy radiojodem, synowiektomii oraz paliatywnej terapii przerzutów do kości wybranymi radiofarmaceutykami). FM2A_W15, FM2A_W04, FM2A_W06, FM2A_W09 Activity during classes,
Examination,
Participation in a discussion
M_W002 Student zna kolejne etapy akwizycji danych oraz rekonstrukcji obrazów w medycynie nuklearnej, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy na temat systemów hybrydowych SPECT/CT oraz PET/CT. FM2A_W20, FM2A_W03, FM2A_W16, FM2A_W02 Activity during classes,
Examination,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość ciągłego narażenie na promieniowanie jonizujące pacjentów i personelu, a także potencjalnego narażenia osób z ogółu ludności oraz potrzeby ograniczenia ekspozycji wymienionych grup. + - + - - - - - - - -
M_K002 Student angażuje się w dyskusję, reaguje zainteresowaniem na przedstawione problemy medyczne i badawcze oraz próbuje podać konstruktywne sposoby ich rozwiązania, potrafi dobrze sformułować swoje argumenty. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi przyporządkować dany radiofarmaceutyk odpowiedniemu badaniu scyntygraficznemu lub metodzie terapeutycznej oraz uzasadnić swój wybór. Student potrafi omówić wskazania do przeprowadzenia wybranej radiologicznej procedury medycznej oraz zinterpretować wybrane obrazy scyntygraficzne. + - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi omówić budowę gamma kamery i tomografu komputerowego oraz wskazać najważniejsze elementy obu urządzeń. Student potrafi wymienić oraz przeprowadzić wymagane odpowiednim Rozporządzeniem dzienne testy kontroli jakości sprzętu w Pracowni Medycyny Nuklearnej. Student potrafi skonstruować plan pomiarów koniecznych do przeprowadzenia oceny narażenia wewnętrznego pacjenta po podaniu substancji znakowanej izotopem promieniotwórczym. - - + - - - - - - - -
M_U003 Student używa odpowiednich sformułowań medycznych charakteryzujących omawiane schorzenia oraz badania scyntygraficzne służące do ich diagnostyki, a także odpowiednie terapie izotopowe. Student potrafi wymienić benefity płynące z przeprowadzenia wybranych radiologicznych procedur medycznych oraz zagrożenia związane ze stosowaniem promieniowania jonizującego. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę o podstawowych badaniach scyntygraficznych (wskazaniach do ich wykonania, przygotowaniu pacjenta do badania, kolejnych etapach przeprowadzania omawianych diagnostycznych radiologicznych procedur medycznych, zasadach interpretacji wyników), a także o wybranych procesach terapeutycznych (terapii izotopowej analogami somatostatyny znakowanymi 90Y oraz 177Lu, uzupełniającej terapii zróżnicowanego raka tarczycy 131I oraz terapii nadczynności tarczycy radiojodem, synowiektomii oraz paliatywnej terapii przerzutów do kości wybranymi radiofarmaceutykami). + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna kolejne etapy akwizycji danych oraz rekonstrukcji obrazów w medycynie nuklearnej, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy na temat systemów hybrydowych SPECT/CT oraz PET/CT. + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

 1. Medycyna nuklearna – procesy fizyczne. Ochrona radiologiczna pacjentów, personelu oraz ogółu ludności (2 godz.)
 2. Radiofarmaceutyki. Podział ligandów według kryteriów chemicznych i procedur użytkowania. Radioimmunologia (2 godz.)
 3. Metody rekonstrukcji obrazów w medycynie nuklearnej (2 godz.)
 4. Teoretyczny wstęp do oceny narażenia wewnętrznego pacjenta (2 godz.)
 5. Scyntygrafia układu kostnego i moczowego. Przydatność scyntygrafii w diagnostyce endokrynologicznej (2 godz.)
 6. Scyntygrafia perfuzyjna mięśnia sercowego. Scyntygrafia ośrodkowego układu nerwowego (2 godz.)
 7. Wstęp do pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) oraz zastosowania systemów hybrydowych PET/CT (2 godz.)
 8. Badania PET/CT a onkologia pulmonologiczna, hematologiczna ginekologiczna, kardiologia, obrazowanie npl przewodu pokarmowego, neurologia, nowotwory głowy i szyi oraz planowanie radioterapii (3 godz.)
 9. Zastosowanie terapii izotopowej w endokrynologii, onkologii i reumatologii (2 godz.)
 10. Zaliczenie pisemne w formie testu (1 godz.)

Laboratory classes:

 1. Praktyczne podstawy radiofarmakologii (5 godz.)
  Efekty kształcenia:
  - student potrafi opisać budowę generatora molibdenowo-technetowego oraz przeprowadzić proces elucji 99mTc
  - student potrafi przygotować wybrany radiofarmaceutyk
  - student zna budowę miernika aktywności oraz potrafi przeprowadzić pomiar aktywności próbki, a także kontrolę jakości urządzenia (testy dzienne, okresowe)
 2. Budowa systemu hybrydowego SPECT/CT (5 godz.)
  Efekty kształcenia:
  - student zna budowę gamma kamery, jej funkcję oraz typy kolimatorów, a także potrafi opisać układ kryształ scyntylacyjny-fotopowielacz
  - student zna budowę tomografu komputerowego (lampa rtg, typy tomografów komputerowych)
  - student potrafi przeprowadzić podstawowe testy kontroli jakości gamma kamery oraz tomografu komputerowego (testy dzienne, okresowe)
 3. Fantomy w medycynie nuklearnej (5 godz.)
  Efekty kształcenia:
  - student rozróżnia fantomy przeznaczone do kontroli jakości sprzętu (bar-fantom, fantom Jaszczaka, fantom do podstawowych testów tomografu komputerowego) oraz fantomy przeznaczone do symulacji badań scyntygraficznych na przykładzie fantomu szyi oraz napełnianego fantomu brzucha
  - student zna budowę oraz zastosowanie podstawowych fantomów w medycynie nuklearnej oraz potrafi zaplanować pomiar z wykorzystaniem wybranego fantomu do zadanego problemu badawczego
 4. Akwizycja danych oraz rekonstrukcja obrazów w medycynie nuklearnej (5 godz.)
  Efekty kształcenia:
  - student potrafi opisać różnice pomiędzy podstawowymi sposobami akwizycji danych w medycynie nuklearnej (akwizycja statyczna oraz dynamiczna, akwizycja planarna oraz metodą SPECT)
  - student potrafi wymienić główne efekty fizyczne wpływające na jakość obrazu scyntygraficznego (rozpraszanie oraz pochłanianie promieniowania w ciele pacjenta) oraz zastosować wybrane metody korekcyjne do konkretnych przypadków badań scyntygraficznych (metoda „dual-window” na przykładzie 99mTc oraz „triple-window” na przykładzie 131I, korekcja atenuacji metodą Chang’a oraz za pomocą mapy współczynników osłabienia promieniowania generowanych podczas badania CT)
 5. Wstęp do oceny narażenia wewnętrznego pacjenta (5 godz.)
  Efekty kształcenia:
  -student zna podstawy schematu oceny narażenia wewnętrznego pacjenta MIRD (Medical Internal Radiation Dose)
  - student potrafi zaplanować pomiary prowadzące do zgromadzenia danych prawidłowo odzwierciedlających biodystrybucję oraz farmakokinetykę wybranych radiofarmaceutyków (zna podstawowe modele farmakokinetyczne) na podstawie poznanych metod kolekcji danych (metody obrazowe z wykorzystaniem techniki planarnej lub tomograficznej, pomiary za pomocą liczników GM, pomiary aktywności próbek krwi oraz materiałów z biopsji, zbiórka i pomiar aktywności materiałów przemian metabolicznych na przykładzie moczu)
  - student potrafi wyznaczyć efektywny współczynnik osłabienia promieniowania dla danej gamma kamery (na przykładzie doświadczenia z próbką zawierającą izotop 99mTc oraz z wykorzystaniem płaskiego źródła 59Co)
  - student potrafi wyznaczyć krzywe zależności aktywności zgromadzonej w organie-źródle od czasu

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 81 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 20 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Preparation for classes 10 h
Participation in laboratory classes 25 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Examination or Final test 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z egzaminu (E) jest obliczana na podstawie uzyskanego procentu punktów w trakcie zaliczenia pisemnego. Ocena z laboratorium (L) jest obliczana jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych uzyskanych z zaliczeń kolejnych ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie przygotowanego sprawozdania i jego zaliczenia.

Ocena końcowa (OK) jest równa :
OK = 0.6 x E + 0.4 x L

Prerequisites and additional requirements:
 • Znajomość podstaw fizyki jądrowej
 • Znajomość podstaw radiofarmakologii
 • Znajomość podstaw ochrony radiologicznej
 • Znajomość anatomii oraz fizjologii w zakresie przewidzianym dla studentów fizyki medycznej
Recommended literature and teaching resources:
 1. Ell PJ., Gambhir SS.[red.]. Nuclear medicine in clinical diagnosis and treatment. Wyd. 3. Churchill Livingstone, Edinburgh, New York 2004, s. 1295 – 1329.
 2. Murray I.P.C., Ell P.J. [red.]: Nuclear medicine in clinical diagnosis and treatment. Wyd. 2. Churchill Livingstone, Edinburgh ; New York 1998.
 3. Królicki L.: Medycyna Nuklearna. Fundacja im. Ludwika Rydygiera. Warszawa 1996.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None