Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Laboratory of physics 2
Course of study:
2016/2017
Code:
JFT-1-404-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Technical Physics
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr Wnęk Anna (wnek@fis.agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Zięba Andrzej (Andrzej.Zieba@fis.agh.edu.pl)
dr inż. Nęcki Jarosław (necki@agh.edu.pl)
dr Wnęk Anna (wnek@fis.agh.edu.pl)
Module summary

Student wykonuje zespołowo eksperyment fizyczny poznając zaawansowane elementy fizyki i ich manifestację w doświadczeniu, uczy się koordynować przebieg eksperymentu i interpretować dane.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w zespole ćwiczeniowym FT1A_K04, FT1A_K06, FT1A_K01 Execution of laboratory classes
Skills
M_U001 Student potrafi wykonać pomiar laboratoryjny, opracować wyniki i napisać sprawozdanie FT1A_U02, FT1A_U01 Activity during classes,
Report,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę o zasadach fizycznych pomiaru i sposobie jej realizacji w danym ćwiczeniu FT1A_W01, FT1A_W06, FT1A_W11 Activity during classes,
Report,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
M_W002 Student posiada wiedzę o sposobach opracowania pomiaru powtarzanego, pośredniego i pomiaru zależności funkcyjnych z uwzględnieniem zaleceń konwencji GUM oceny niepewności pomiaru FT1A_W01, FT1A_W06, FT1A_W11 Activity during classes,
Report,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w zespole ćwiczeniowym - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wykonać pomiar laboratoryjny, opracować wyniki i napisać sprawozdanie - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę o zasadach fizycznych pomiaru i sposobie jej realizacji w danym ćwiczeniu - - + - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę o sposobach opracowania pomiaru powtarzanego, pośredniego i pomiaru zależności funkcyjnych z uwzględnieniem zaleceń konwencji GUM oceny niepewności pomiaru - - + - - - - - - - -
Module content
Laboratory classes:

Ćwiczenia są prowadzone w Studenckiej Pracowni Fizycznej. Studenci wykonują ćwiczenia w zespołach dwuosobowych. Studenci powinni przychodzić na zajęcia przygotowani i z opracowaną częścią teoretyczną sprawozdania. Zajęcia trwają 3 godz lekcyjne, co umożliwia sprawdzenie przygotowania teoretycznego do ćwiczeń jak również przynajmniej częściowe opracowanie wyniku. Na kolejnych zajęciach studenci oddają sprawozdanie (jedno na zespół). Za jego przygotowanie odpowiedzialne są obie osoby z zespołu. Warunkiem zaliczenia jest wykonanie i zaliczenie ćwiczeń przewidzianych programem. Przy wystawianiu oceny bierze się pod uwagę przygotowanie teoretyczne do ćwiczeń oraz jakość sprawozdań.
Wybór wykonywanego zestawu ćwiczeń jest uzgadniany z wykładowcami przedmiotu Fizyka I, II i III.

Program ćwiczeń:
•Wykonanie siedmiu ćwiczeń (9 × 3 godz) z dostępnych:
– optyka (5): prawo odbicia i załamania światła, dyfrakcja światła na szczelinie pojedynczej i podwójnej, polarymetr,, badanie wiązki lasera półprzewodnikowego i lasera z podwojeniem częstotliwości
– podstawy fizyki kwantowej i fizyka współczesna (8): spektrometr optyczny, widmo atomu wodoru, ładunek właściwy elektronu, dozymetria, pomiar przekroju czynnego na zderzenia, cząstki elementarne, promieniowanie kosmiczne, efekt fotoelektryczny
-fizyka materii skondensowanej (7): kriogenika, termometr oporowy i termopara, dioda półprzewodnikowa, krawędź absorpcji, przerwa energetyczna w germanie, halotron, baterie słoneczne
-inne (5): oddziaływanie magnesów stałych, indukcja wzajemna, fale poprzeczne w metalu, prawo Boyle’a-Mariotte’a i badanie próżni, efekt Peltiera

•Odrabianie zaległości i zaliczanie ćwiczeń (3 godz.)

Efekty kształcenia:
•Student rozumie relację między teoretycznym opisem zjawiska i wykonywanym eksperymentem
•Student potrafi przeanalizować wyniki pomiarów i napisać sprawozdanie z wykonanego eksperymentu
•Student potrafi określić i zanalizować niepewność pomiaru zgodnie z zaleceniami konwencji GUM oceny niepewności pomiaru
•Student ma świadomość ponoszenia osobistej odpowiedzialności za wyniki pracy zespołowej

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 85 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Preparation for classes 15 h
Participation in laboratory classes 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 40 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wynika z przygotowania teoretycznego (T) oraz średniej oceny ze sprawozdań (S), obliczona jako średnia ważona:
OK = 0.5 x T + 0.5 x S

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość rachunku różniczkowego i całkowego w zakresie podstawowym
Znajomość fizyki ogólnej oraz podstaw fizyki kwantowej
Znajomość podstaw opracowywania danych (przedmiot Statystyka I)

Recommended literature and teaching resources:

Opisy ćwiczeń i metod opracowywania danych w portalu Pracowni Fizycznej WFiIS AGH
red. A. Zięba, PRACOWNIA FIZYCZNA Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej AGH, Część I, Wydanie trzecie zmienione. Skrypt SU 1642, Wydawnictwa AGH, Kraków 2002
Taylor J. R. (1995). Wstęp do analizy błędu pomiarowego. PWN, Warszawa
Szydłowski H. (1994). Pracownia Fizyczna. PWN, Warszawa

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:
Pod koniec semestru przewidziany jest dodatkowy termin ćwiczeń (ogłaszany 2 tygodnie wcześniej na tablicy ogłoszeń i przez prowadzących), w którym można wykonać pomiary, których student z przyczyn losowych nie mógł wykonać w pierwotnym terminie. Studenci mogą wówczas odrabiać ćwiczenia po uprzednim uzyskaniu zgody prowadzącego zajęcia w jego grupie oraz odpowiedzi z części teoretycznej, potwierdzonej wpisem do protokołu.

Zasady zaliczania zajęć:
Zaliczenie laboratorium wymaga zaliczenia wszystkich ćwiczeń podanych w treści modułu (8+ćwiczenie wstępne).
Warunkiem uzyskania zaliczenia z pojedynczego ćwiczenia jest:
* uzyskanie pozytywnej oceny z przygotowania teoretycznego
* poprawnie wykonane pomiary
* zaliczone sprawozdanie z opracowaniem wyników