Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Data Acquisition Systems
Course of study:
2016/2017
Code:
JFT-2-029-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Technical Physics
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż. Mindur Bartosz (mindur@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Mindur Bartosz (mindur@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł prezentuje nowoczesne systemu akwizycji działające w małych laboratoryjnych układach pomiarowych, aż po ogromne heterogeniczne systemy (takich jak np. eksperyment ATLAS w CERN).

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny, właściwie określać priorytety i optymalizować metody osiągania założonych celów w środowisku interdyscyplinarnym FT2A_K03, FT2A_K04 Report,
Execution of laboratory classes
Skills
M_U001 Student potrafi wybrać standard przesyłania danych oraz rodzaj systemu do ich akwizycji dla określonego zadania FT2A_U06, FT2A_U07, FT2A_U04, FT2A_U14, FT2A_U09 Activity during classes,
Examination,
Execution of laboratory classes,
Execution of a project
M_U002 Student potrafi w oparciu o mikrokontroler lub FPGA zbudować dedykowany system zbierania danych odpowiedni dla określonego zadania FT2A_U06, FT2A_U07, FT2A_U04, FT2A_U14, FT2A_U09 Activity during classes,
Examination,
Execution of laboratory classes,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe standardy służące do przekazywania danych w systemach pomiarowych FT2A_W08, FT2A_W02, FT2A_W12 Activity during classes,
Examination,
Execution of laboratory classes
M_W002 Student zna typy rodzaje systemów akwizycji danych oraz ich cech charakterystyczne FT2A_W08, FT2A_W02, FT2A_W12 Activity during classes,
Examination,
Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny, właściwie określać priorytety i optymalizować metody osiągania założonych celów w środowisku interdyscyplinarnym - - - + - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wybrać standard przesyłania danych oraz rodzaj systemu do ich akwizycji dla określonego zadania - - + + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi w oparciu o mikrokontroler lub FPGA zbudować dedykowany system zbierania danych odpowiedni dla określonego zadania - - + + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe standardy służące do przekazywania danych w systemach pomiarowych - - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna typy rodzaje systemów akwizycji danych oraz ich cech charakterystyczne - - - - - - - - - - -
Module content
Laboratory classes:
Tematyka

Studenci w ramach prowadzonych zajęć laboratoryjnych będą samodzielnie konfigurować, testować, weryfikować i częściowo oprogramowywać działanie gotowych systemów akwizycji danych.
Efekty kształcenia:
• Student potrafi wybrać standard przesyłania danych oraz rodzaj systemu do ich akwizycji dla określonego zadania
• Student potrafi wybrać potrafi skonfigurować, uruchomić i przetestować system akwizycji danych składający się z dostępnych elementów.

Project classes:
Tematyka

W ramach projektu studenci w zespołach dwuosobowych będą tworzyć dedykowany system akwizycji danych przystosowany do realizacji określonego zadania.
Efekty kształcenia:
• Student potrafi w oparciu o mikrokontroler lub FPGA zbudować dedykowany system zbierania danych odpowiedni dla określonego zadania

Seminar classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 180 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Examination or Final test 2 h
Participation in seminar classes 30 h
Realization of independently performed tasks 48 h
Participation in laboratory classes 30 h
Preparation for classes 30 h
Participation in project classes 30 h
Contact hours 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Oceny z laboratorium (L), z projektu (P) oraz z egzaminu (E) obliczane są następująco: procent uzyskanych punktów przeliczany jest na ocenę zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia ważona wszystkich ocen:
OK = 0.4 x E + 0.3 x L + 0.3 x P
przy czym do obliczania średniej brany jest wynik procentowy.

Prerequisites and additional requirements:

• Znajomość podstaw elektroniki cyfrowej
• Znajomość programowania w języku C

Recommended literature and teaching resources:

• Materiały z seminarium
• John Park, Steve Mackay “Practical Data Acquisition for Instrumentation and Control Systems” 2003
• John Catsoulis “Designing Embedded Hardware, Second Edition” O’Reilly Media 2005

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:
 • Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta
  na zajęciach:
  Ćwiczenia laboratoryjne:
  - Nieobecność na nie więcej niż jednych zajęciach wymaga od studenta
  samodzielnego (z możliwością wykorzystania godzin konsultacji) opanowania
  przerabianego na tych zajęciach materiału.
  - Nieusprawiedliwiona nieobecność na więcej niż jednych zajęciach oznacza brak
  możliwości zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych.
  - Student ma prawo do odrobienia każdej usprawiedliwionej nieobecności w
  wyznaczonym przez prowadzącego terminie – do dwóch tygodni od zaistnienia tej nieobecności lecz nie później jak w ostatnim tygodniu trwania zajęć.
  Obecność na wykładzie: zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.
 • Zasady zaliczania zajęć:
  Ćwiczenia laboratoryjne:
  - Jedynym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze,
  przy czym przy obliczaniu końcowej liczby punktów nie będą brane pod uwagę jedne
  ćwiczenia, z których dana osoba uzyskała najmniejsze liczby punktów. Termin
  ten może zostać wydłużony w przypadku niemożliwości wcześniejszego wyrównania
  zaległości wynikającego z usprawiedliwionych przyczyn.
  - Student który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż jedne zajęcia nie
  uzyskuje zaliczenia ćwiczeń.
 • Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia z
  ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych.
  Egzamin przeprowadzany jest zgodnie z Regulaminem Studiów AGH § 16.
 • Szczegółowe informacje organizacyjne dotyczące trybu zaliczania zajęć i
  odrabiania zaległości dostępne są na stronie
  http://fatcat.ftj.agh.edu.pl/~mindur/sad/