Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Język obcy techniczny
Course of study:
2016/2017
Code:
JFT-2-105-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Technical Physics
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Lenda Andrzej (lenda@newton.ftj.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi zrozumieć teksty z zakresu studiowanego kierunku studiów oraz teksty o charakterze ogólno akademickim , dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. FT2A_U01, FT2A_U04, FT2A_U03, FT2A_U02 Examination,
Essay,
Test
M_U002 Potrafi przygotować różnorodne opracowania pisemne np. rozbudowany tekst informacyjny i argumentacyjny z zakresu studiowanego kierunku i specjalności , również przedstawiający wyniki własnych badań naukowych. FT2A_U01, FT2A_U04, FT2A_U03, FT2A_U02 Activity during classes,
Scientific paper,
Participation in a discussion
M_U003 Potrafi formułować przejrzyste i rozbudowane wypowiedzi ustne , szczególnie z zakresu języka potrzebnego do funkcjonowania w środowisku akademickim, w trakcie praktyk zawodowych , procesu rekrutacji i w środowisku pracy. FT2A_U01, FT2A_U04, FT2A_U03, FT2A_U02
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę ogólną i dotyczącą studiowanego kierunku oraz zna konstrukcje gramatyczne , frazeologię ,słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów z zakresu studiowanego kierunku studiów oraz tekstów o charakterze akademickim. FT2A_U01, FT2A_U04, FT2A_U03, FT2A_U02 Activity during classes,
Examination,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi zrozumieć teksty z zakresu studiowanego kierunku studiów oraz teksty o charakterze ogólno akademickim , dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi przygotować różnorodne opracowania pisemne np. rozbudowany tekst informacyjny i argumentacyjny z zakresu studiowanego kierunku i specjalności , również przedstawiający wyniki własnych badań naukowych. - + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi formułować przejrzyste i rozbudowane wypowiedzi ustne , szczególnie z zakresu języka potrzebnego do funkcjonowania w środowisku akademickim, w trakcie praktyk zawodowych , procesu rekrutacji i w środowisku pracy. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę ogólną i dotyczącą studiowanego kierunku oraz zna konstrukcje gramatyczne , frazeologię ,słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów z zakresu studiowanego kierunku studiów oraz tekstów o charakterze akademickim. - + - - - - - - - - -
Module content
Auditorium classes:

Zajęcia w ramach modułu prowadzone są w formie ćwiczeń.

ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE
Powtórzenie i rozszerzenie zagadnień omawianych na kursie B-2.

SŁOWNICTWO I FRAZEOLOGIA

Wprowadzenie i przećwiczenie w różnych kontekstach słownictwa i frazeologii z zakresu następującej tematyki:
1.Podstawowe pojęcia z dziedziny fizyki
2. Trzy stany ciał
3. Budowa kryształów i ich właściwości
4. Trzy prawa termodynamiki
5. Teoria względności
6. Półprzewodniki i ich zastosowanie
7. Podstawy fizyki kwantowej
8. Obwody elektryczne
9. Odbicie i załamanie światła
10. Energia odnawialna
11. Energia jądrowa
12 Kosmologia


FUNKCJE JEZYKOWE I INNE SPRAWNOŚCI
1. Czytanie ze zrozumieniem tekstów naukowych, artykułów
2. Przygotowanie do samodzielnego pisania tekstu o charakterze naukowym, publikacji, pracy magisterskiej
3. Wygłaszanie prezentacji
4. Przygotowanie do procesu rekrutacji ( CV, list, rozmowa kwalifikacyjna )

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 76 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in study tours 30 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 22 h
Preparation for classes 12 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena średnia z egzaminu i zaliczenia ćwiczeń.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość języka angielskiego na poziomie B-2

Recommended literature and teaching resources:

Physics for Scientists and Engineers, Serwayand Jewett
Technical English for Professionals Mark Ibbotson
Oxford Dictionary of Physics
Basic English for Scientists Peter Donovan

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None