Admission requirements:
Prerequisites and additional requirements:

Ukończone studia wyższe z zakresu fizyki, fizyki technicznej, fizyki medycznej lub kierunków pokrewnych (informatyka stosowana, elektronika, elektrotechnika itp.) Pozytywne zaliczenie egzaminu kwalifikacyjnego z fizyki (część ogólna i wybrany – jeden z pięciu – obszar szczegółowy). Szczegółowe Informacje: http://www.fis.agh.edu.pl/en/26.html

Admission requirements:

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z Uchwałą nr 73/2013 Senatu AGH – w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2014/2015

Minimum limit of students:

3

General degree program characteristic:
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Third-cycle studies
Type of study:
Full-time studies
Profile of education:
Academic (A)
Education area:
Nauk technicznych
Vocational degree obtained by the graduate:
Doctor
Duration of degree programme (No. of semesters):
eight
Study cycle beginning date:
Fall Semester
Number of ECTS credits required for qualification (vocational degree):
36
Fields of science relating to expected learning outcomes:
 • Physical Science
Scientific disciplines relating to expected learning outcomes:
-
Field of study relationship with university development strategy and mission:

Studia doktoranckie opierają się w dużej mierze na idei kształcenia poprzez aktywny i twórczy udział w badaniach naukowych, prowadzonych w zespołach naukowych Wydziału i Uczelni. Studia te służą rozwojowi kadry naukowej i dydaktycznej AGH (absolwenci, promotorzy). Doktoranci nie tylko mogą ugruntować i rozszerzyć wiedzę przyswojoną podczas wcześniejszych etapów edukacji, ale również prowadzą samodzielne badania, wymagające “logicznego, konstruktywnego i perspektywicznego myślenia” – jak jest to ujęte w tekście Misji AGH
Studia doktoranckie realizują punkt 1 sekcji Nauka (Strategia AGH) (badania na wysokim poziomie), oraz punkt 6 (Wspieranie rozwoju młodej kadry naukowej). Studia prowadzone są głównie w języku angielskim – por. punkt 4 sekcji Kształcenie (Strategia AGH).

Rules for study structure (study requirements)

Admissible ECTS credit deficit:

6

Control semesters:
second, fourth, sixth
Requirements for semester registration:

Obowiązuje rozliczenie roczne. Wpis na kolejny rok studiów następuje pod warunkiem:

 1. zaliczenia lat wcześniejszych (ew. z dopuszczalnym deficytem punktów).
 2. pozytywnej opinia Opiekuna (Promotora) o postępach w realizacji pracy doktorskiej.
Individual degree programmes:

W świetle uchwały RW (kwiecień 2013) dopuszczającej szeroko pojętą obieralność przedmiotów każdy doktorant realizuje indywidualny program studiów.

Rules of determining the final grade:

Zgodnie z ogólnymi wytycznymi Uczelni.

Other comments:

-

Diploma procedure requirements:

Z zakresu nauk fizycznych prowadzone według przepisów regulowanych Ustawą o Stopniach i Tytule oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o szczegółowym trybie postępowania.

Additional information:
 1. obowiązki dydaktyczne doktoranta:
  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szk. Wyższego (z 1.09.2011 z późniejszymi zmianami) oraz uchwałą Rady Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej (wrzesień 2013) na doktorancie nie pobierającym stypendium doktorskiego spoczywa obowiązek 14 godzin dydaktyki w ciągu roku akademickiego. Doktoranci pobierający stypendium zobowiązani są do 56 godzin dydaktyki rocznie +
  30 godzin prac związanych z wsparciem i rozwojem dydaktyki Wydziału
 2. przedmioty i kredyty
  Zgodnie z Regulaminem Studiów Doktoranckich AGH rozdział 1: „Przedmioty kursowe mogą zostać zastąpione przez inne przedmioty, na prośbę przez opiekuna naukowego, za zgodą kierownika studiów doktoranckich.” Decyzję o takiej zamianie podejmuje każdorazowo Kierownik SD, analizując między innymi zgodność liczby kredytów ECTS oraz kwestię osiągnięcia efektów kształcenia.
 3. język studiów
  Przedmioty, przy których pojawia się nazwa w języku angielskim są prowadzone w tym języku (nie dotyczy Praktyki Zawodowej)